LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1019 „DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO, PROFESINĘ MOKYKLĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. kovo 19 d. Nr. ISAK-445

Vilnius

 

Pakeičiu Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 103-3809), ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Savivaldybių mokyklų ir valstybinių mokyklų steigėjai, vadovaudamiesi Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 746 (Žin., 2004, Nr. 95-3510), kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. nustato, o iki spalio 1 d. patikslina: bendrojo lavinimo mokykloms – klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių; profesinėms mokykloms – į pirmą kursą priimamų mokinių skaičių.“

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖ                                                            ROMA ŽAKAITIENĖ