LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 291 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. kovo 14 d. Nr. 262

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 24-794; 2002, Nr. 53-2060; 2004, Nr. 158-5782):

1.1. Išdėstyti 6.1.11 punktą taip:

6.1.11. užtikrina Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko, oficialių svečių bei svarbių valstybės objektų apsaugos organizavimą;“.

1.2. Išdėstyti 6.1.17 punktą taip:

6.1.17. užtikrina Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pajėgų panaudojimą padedant vidaus reikalų centrinėms įstaigoms atlikti pavestas funkcijas;“.

1.3. Papildyti nauju 6.1.18 punktu (ankstesniuosius 6.1.18 ir 6.1.19 punktus laikant 6.1.19 ir 6.1.20 punktais):

6.1.18. pagal savo kompetenciją užtikrina pavojaus žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais likvidavimą, viešosios tvarkos ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais atkūrimą ir palaikymo organizavimą;“.

1.4. Papildyti šiuo 6.1.21 punktu:

6.1.21. vykdo ir užtikrina atominės elektrinės ir gabenamų per šalies teritoriją branduolinių medžiagų krovinių fizinę apsaugą.“

1.5. Išdėstyti 9 punktą taip:

9. Vidaus reikalų ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Vidaus reikalų ministrą gali laikinai pavaduoti tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras nevykdo funkcijų, nurodytų šių nuostatų 11.8, 11.11, 11.12, 11.17 ir 11.18 punktuose, išskyrus 11.17 ir 11.18 punktų nuostatas dėl pavaduotojų skyrimo.“

1.6. Išdėstyti 11.5 punktą taip:

11.5. leidžia įsakymus, tikrina, kaip jie vykdomi. Įsakymus pasirašo ministras. Prireikus gali leisti bendrus įsakymus su kitais ministrais;“.

1.7. Papildyti nauju 11.18 punktu (ankstesniuosius 11.18–11.20 punktus laikant 11.19–11.21 punktais):

11.18. suderinęs su Ministru Pirmininku, skiria į pareigas Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vadą. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado teikimu skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado pavaduotojus;“.

2. Šio nutarimo 1.2, 1.5 ir 1.7 punktai įsigalioja nuo 2007 m. balandžio 1 dienos.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                               Raimondas Šukys