LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS,

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE

FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIS DIREKTORIUS IR

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO, MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2002 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 658/831/743 „DĖL PREKYBOS LAUKINIAIS GYVŪNAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. kovo 5 d. Nr. D1-134/1B-169/B1-267

Vilnius

 

Pakeičiame Prekybos laukiniais gyvūnais taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 658/831/743 „Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 125-5690; 2004, Nr. 85-3097; Nr. 167-6158):

1. Išdėstome 3.6 punktą taip:

3.6. 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L166, p. 1) (toliau – Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 865/2006), nustatyti dokumentai (leidimai, sertifikatai, etiketės) išduoti bet kurioje Europos Sąjungos šalyje narėje;“.

2. Išdėstome 5 punktą taip:

5. Įvežant (išvežant) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, taip pat jais prekiaujant, būtina laikytis 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas, iš dalies keičiančio direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EEB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL 2005 L3, p. 1.) (toliau – Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1/2005) bei kitų teisės aktų reikalavimų.“.

3. Išdėstome 6 punktą taip:

6. Draudžiama prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, jeigu tai prieštarautų Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (toliau – CITES konvencija) nuostatoms (Žin., 2001, Nr. 50-1741) bei papildomų konvencijos rezoliucijų, priimtų šalių narių konferencijose, reikalavimams, 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (toliau – Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97) bei Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 reikalavimams arba prekyba jais keltų ekologinę (tai atskiru sprendimu, pasikonsultavusi su kompetetingomis mokslinėmis institucijomis, nustato Aplinkos ministerija) ar užkrečiamųjų ligų išplitimo grėsmę (tai atskiru sprendimu, pasikonsultavusi su Aplinkos ministerija, nustato Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba).

Be leidimų prekiauti draudžiama gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, jeigu tai yra gyvūnai rūšių:

6.1. nurodytų į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506);

6.2. nurodytų Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 B-D prieduose (A priede nurodytus gyvūnus naudoti komerciniais tikslais yra draudžiama), kurie šio reglamento nustatyta tvarka keičiami ir papildomi Europos Komisijos.“.

4. Išdėstome 7 punktą taip:

7. Norint prekiauti Taisyklių 6.1 ir 6.2 punktuose nurodytais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, būtina gauti Taisyklių 3 priede nurodytos formos leidimą.

Jei prekyba laukiniais gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų vykdoma ne specializuotose laukinių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų parduotuvėse ar kitose prekybos vietose, Taisyklių 15.1.1 punkte nurodytas leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų suteikia teisę jais prekiauti, išskyrus atvejus, kai minėtas leidimas teisės aktų nustatyta tvarka yra išduotas gyvūnų, jų dalių ar gaminių įvežimui į Lietuvos Respubliką nekomerciniais tikslais.

Leidime įvežti į Lietuvos Respubliką gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, suteikiančiame teisę prekiauti jais, turi būti įrašas apie komercinį gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimo tikslą, leidimo pateikimas muitiniam įforminimui turi būti patvirtintas Taisyklių 32–36 punktų nustatyta tvarka.“.

5. Išdėstome 9 punktą taip:

9. Fiziniai ar juridiniai asmenys, turėdami Taisyklių 3 punkte nurodytus įsigijimą patvirtinančius dokumentus bei vykdantys kitų teisės aktų, nustatančių reikalavimus gyvų gyvūnų gerovei užtikrinti, vidaus rinkoje gali laisvai prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, išskyrus nurodytus Taisyklių 6 punkte ir atvejus, kai prekyba laukiniais gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų vykdoma specializuotose laukinių gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų parduotuvėse ar kitose tam tikslui skirtose (specializuotose) prekybos vietose.“.

6. Išdėstome III skyriaus pavadinimą taip:

 

III. GYVŪNŲ, JŲ DALIŲ IR GAMINIŲ IŠ JŲ ĮVEŽIMAS (IŠVEŽIMAS), VEŽIMAS TRANZITU“.

7. Išdėstome 10 punktą taip:

10. Įvežant (išvežant) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, nurodytus Taisyklių 6.2 punkte, vadovaujamasi Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 bei Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 nustatyta tvarka ir būtina turėti šiuose reglamentuose nurodytus leidimus, sertifikatus bei kitus dokumentus, taip pat veterinarinius sertifikatus.“.

8. Išdėstome 14 punktą taip:

14. Gabenant gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų iš trečiųjų šalių per Lietuvos teritoriją tranzitu iš vienos pasienio kontrolės punkte veikiančios muitinės įstaigos į kitą pasienio kontrolės punkte veikiančią muitinės įstaigą, yra taikoma Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 bei Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 tranzitui nustatyta tvarka.“.

9. Išdėstome 15.1.1 punktą taip:

15.1.1. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 nustatytos formos dokumentus gyvūnams, jų dalims ir gaminiams iš jų įvežti (išvežti);“.

10. Išdėstome 16.1 punktą taip:

16.1. Komisijos Reglamente (EB) Nr. 865/2006 nustatyto pavyzdžio paraišką, jei ketinama įvežti (išvežti) Taisyklių 6.2 punkte nurodytus gyvūnus, jų dalis ar gaminius iš jų, kitais atvejais – prašymą, kuriame turi būti nurodyta įvežančio (išvežančio) fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas (juridinio asmens – pavadinimas, kodas, buveinė), įvežamų (išvežamų) gyvūnų rūšių lietuviški ir (arba) moksliniai (lotyniški) pavadinimai, žymeklių (žiedų, mikroschemų ir kt.) įrašai, kiekis, lytis (jeigu gyvūnų dalys ir gaminiai iš jų – gaminių pavadinimai, gyvūnų rūšių, iš kurių jie pagaminti, lietuviški ir (arba) moksliniai (lotyniški) pavadinimai), kilmės šalis, transportavimo būdas ir sąlygos, įvežimo (išvežimo) tikslas, data arba laikotarpis (laikinojo įvežimo (išvežimo) atveju);“.

11. Išdėstome 18 punktą taip:

18. Juridiniai asmenys leidimui prekiauti Taisyklių 6.1 ir 6.2 punktuose minimais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų gauti Taisyklių 15.2 punkte nurodytoms institucijoms turi pateikti prašymą, kuriame būtų nurodytas juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė, numatomų parduoti, supirkti arba eksponuoti gyvūnų rūšių lietuviški ir (arba) moksliniai (lotyniški) pavadinimai (jeigu tai gyvūnų dalys ir gaminiai iš jų – gaminio pavadinimas, gyvūno, iš kurio jis pagamintas, rūšies pavadinimas), numatomos gyvų gyvūnų laikymo sąlygos bei vieta, taip pat visos numatomos prekybos, supirkimo ar eksponavimo vietos (nuolatinės ir laikinos).“.

12. Išdėstome 20 punktą taip:

20. Taisyklių 15.1 punkte nurodyta institucija leidimą įvežti (išvežti) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, nurodytus Taisyklių 6.2 punkte, išduoda vadovaudamasi Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 nustatyta tvarka bei terminais.

Kitais atvejais leidimus įvežti (išvežti), prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų Taisyklių 15 punkte nurodytos institucijos išduoda arba motyvuotu raštu informuoja pareiškėją apie sprendimą leidimo neišduoti per 10 darbo dienų. Jeigu pateiktų dokumentų nagrinėjimui, įvežamų (išvežamų) gyvūnų rūšių ar kitų su gyvūnų įvežimu (išvežimu) susijusių aplinkybių nustatymui reikalingas papildomas tyrimas, šis laikas gali būti pratęsiamas iki 30 darbo dienų, apie tai informuojant pareiškėją.“.

13. Išdėstome 22 punktą taip:

22. Leidimų įvežti (išvežti) Taisyklių 6.2 punkte nurodytus gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų galiojimo trukmė nustatoma pagal CITES konvencijos ir Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 reikalavimus.

Kitų leidimų įvežti (išvežti) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų galiojimo trukmė negali būti ilgesnė nei 6 mėnesiai nuo leidimo išdavimo datos, leidimų prekiauti Taisyklių 6.1 ir 6.2 punktuose nurodytais gyvūnais galiojimo trukmė negali būti ilgesnė nei 24 mėnesiai nuo leidimo išdavimo dienos.

Leidimo turėtojas negali savo vardu įgalioti kitų ūkio subjektų vykdyti leidimu, nurodytu Taisyklių 7, 10 ar 11 punkte, leistą veiklą.

Jei ketinama įvežti (išvežti) arba vežti tranzitu gyvūnus, jų dalis ar gaminius iš jų, nurodytus Taisyklių 6 punkte, veterinariniai dokumentai šiems gyvūnams, jų dalims ar gaminiams iš jų išduodami tik pateikus 10 ar 11 punktuose nurodytus leidimus.“.

14. Išdėstome 27 punktą taip:

27. Leidimai įvežti (išvežti) ir (arba) prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų neišduodami, jeigu:

27.1. leidimo išdavimas prieštarautų CITES konvencijos, Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 ir Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 nuostatoms;

27.2. dokumentai leidimams gauti pateikti nesilaikant Tarybos Reglamente (EB) Nr. 338/97 ir Komisijos Reglamente (EB) Nr. 865/2006 nustatytų reikalavimų;

27.3. leidimo išdavimas prieštarautų Europos Komisijos reglamentų, sustabdančių tam tikrų laukinių gyvūnų ir augalų rūšių įvežimą į Bendriją, reikalavimams;

27.4. pateikti ne visi reikiami dokumentai, numatyti Taisyklių 16, 17 ir 18 punktuose, juose yra ne visi būtini duomenys arba jie yra netinkamai įforminti;

27.5. asmuo, prašantis leidimo, per praėjusius metus buvo bent kartą administracine tvarka baustas už Taisyklių reikalavimų nesilaikymą ir/ar už laukinių gyvūnų laikymą, veisimą, prekybą, transportavimą ar kitokį naudojimą pažeidžiant Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo, Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių laukinės gyvūnijos apsaugą, naudojimą ir globą, reikalavimus;

27.6. pageidaujamų įvežti gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimas keltų ekologinę, ekonominę ar užkrečiamų ligų išplitimo grėsmę.“.

15. Išdėstome 28 punktą taip:

28. Leidimas įvežti (išvežti) gali būti neišduodamas, jei į Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedą, o kai kuriais atvejais ir į B priedą įtrauktų rūšių gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų dėl nepateisinamų priežasčių (to neįmanoma padaryti dėl gyvūno fiziologinių ypatumų, gaminio dydžio ir pan.) vadovaujantis Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 nustatyta tvarka nepaženklinti žymekliais (žiedu, mikroschema su originaliu numeriu ar pažymėti kitokiu būdu), kuriuos būtų sunku pašalinti ar suklastoti ir kuriuos būtų įmanoma perskaityti. Nelaisvėje laikomus Taisyklių 6.1 ir 6.2 punktuose nurodytus gyvūnus ženklinti leidžiama tik Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos paskirtiems veterinarijos gydytojams.

Prieš įvežant gyvus, į Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedą įtrauktų rūšių gyvūnus, juos įvežti ketinantis asmuo privalo raštu kreiptis į Ekologijos institutą su prašymu įvertinti gyvūnų laikymui numatytas skirti vietas. Ekologijos institutas, įvertinęs laikymo vietų tinkamumą konkrečios rūšies gyvūnams laikyti, per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos raštu pateikia išvadas pareiškėjui ir Taisyklių 15.1 punkte nurodytai institucijai.

Leidimas prekiauti Taisyklių 6.1 punkte nurodytais gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų gali būti išduodamas tik tais atvejais, kai planuojama prekiauti teisėtai, prekybos tikslu įvežtais į Lietuvos Respubliką ar Lietuvos Respublikoje nelaisvėje išveistais gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų. Išveistais nelaisvėje gyvūnais laikomi tik tie gyvūnai, kurių tėvai taip pat buvo išveisti nelaisvėje.“.

16. Išdėstome 33 punktą taip:

33. Taisyklių 10 punkte nurodytais atvejais muitinės įstaigai kartu su muitinės deklaracija arba kitu dokumentu, muitinės naudojamu prekių įvežimui (išvežimui) įforminti, privaloma pateikti Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 ir Komisijos Reglamente (EB) Nr. 865/2006 nurodytus dokumentus.“.

17. Išdėstome 34 punktą taip:

34. Taisyklių 33 punkte nurodytų dokumentų muitinis įforminimas atliekamas Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 nustatyta tvarka. Užbaigus Taisyklių 33 punkte nurodytų dokumentų muitinį įforminimą, jie perduodami juos išdavusiai institucijai Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 nurodyta tvarka.“.

18. Išdėstome 40 punkto pirmąją pastraipą taip:

40. Gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų gali būti sulaikomi, grąžinami šalies, iš kurios buvo atvežti valdymo institucijai, atsakingai už CITES konvencijos reikalavimų įgyvendinimą, konfiskuojami, nugaišinami ar sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka, tais atvejais, kai jie įvežami (išvežami) arba jais prekiaujama pažeidžiant CITES konvencijos, Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97, Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 ar šių Taisyklių reikalavimus, be to:“.

19. Išdėstome 40.5 punktą taip:

40.5. pažeidžiamos Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1/2005 bei kitų teisės aktų, nustatančių reikalavimus gyvūnų gerovei nuostatos.“.

20. Išdėstome 41 punktą taip:

41. Gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų, įvežami į Lietuvos Respubliką ar išvežami iš jos pažeidžiant CITES konvencijos, Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97, Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 ar Taisyklių nuostatas, sulaikomi ar konfiskuojami Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija, Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai, sulaikę ar konfiskavę laukinius gyvūnus, jų dalis ar gaminius iš jų, nedelsdami apie tai raštu informuoja Aplinkos ministeriją.

Muitinė, sulaikiusi ar konfiskavusi įvežamus (išvežamus) laukinius gyvūnus, jų dalis ar gaminius iš jų, nedelsdama apie tai informuoja Aplinkos ministeriją.

Gyvų gyvūnų sulaikymo ar konfiskavimo atvejais Aplinkos ministerija imasi visų priemonių, būtinų sulaikytų gyvūnų gabenimo į specialias jų laikymui (saugojimui) pritaikytas vietas organizavimui. Tokiais atvejais visa gyvūnų gabenimo bei laikymo rizika ir išlaidos tenka asmeniui, ketinusiam įvežti (išvežti) ar parduoti sulaikytus ar konfiskuotus gyvūnus.

Konfiskuoti gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų realizuojami teisės aktų nustatyta tvarka.“.

21. Išdėstome 42 punktą taip:

42. Tuo atveju, kai gavėjas nepripažįsta, kad laukiniai gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų skirti jam (gavėjas atsisako prekių), šios prekės turi būti grąžintos siuntėjo šalies valdymo institucijai, atsakingai už CITES konvencijos reikalavimų įgyvendinimą.“.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                            ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ

MINISTERIJOS GENERALINIS DIREKTORIUS                                       RIMUTIS KLEVEČKA

 

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS

TARNYBOS DIREKTORIUS                                                             KAZIMIERAS LUKAUSKAS