LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2002 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 677 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 119: 2002 „MAISTO PRODUKTŲ ŽENKLINIMAS“ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. sausio 30 d. Nr. V-52

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyvą 2006/107/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojančią Direktyvą 89/108/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių greitai užšaldytus žmonėms vartoti skirtus maisto produktus, suderinimo ir 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (OL 2006 L 363, p. 411):

1. Pakeičiu Lietuvos higienos normą HN 119: 2002 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119: 2002 „Maisto produktų ženklinimas“ (Žin., 2003, Nr. 13-530; 2005, Nr. 62-2209, Nr. 110-4024, Nr. 142-5149):

1.1. Papildau preambulę žodžiais:

„2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/107/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti Direktyvą 89/108/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių greitai užšaldytus žmonėms vartoti skirtus maisto produktus, suderinimo ir 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo“.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS