LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO 1 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. sausio 18 d. Nr. X-1036

Vilnius

 

(Žin., 2006, Nr. 77-2975, Nr. 132-4990)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo pakeitimo įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 3, 4, 5, 6, 7 dalis pripažinti netekusiomis galios.

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

3 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius ir skaičius „ir šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 3, 4, 5, 6 ir 7 dalis“, 2 dalį pripažinti netekusia galios ir šį straipsnį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnį, įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________