LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. sausio 18 d. Nr. X-1034

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 64-2323, Nr. 110-3984; 2002, Nr. 96-4171; 2003, Nr. 28-1124, Nr. 42-1918; 2005, Nr. 57-1941, Nr. 143-5170, Nr. 153-5641; 2006, Nr. 17-590, Nr. 46-1647, Nr. 73-2756)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio 7 punkto pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose administravimas ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybių teritorijose, aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimas;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2007 m. kovo 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________