LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKOS ĮSTATYMO 3, 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 31 STRAIPSNIU

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. sausio 16 d. Nr. X-1020

Vilnius

 

(Žin., 1993, Nr. 12-296; 2002, Nr. 124-5626; 2003, Nr. 108-4814; 2005, Nr. 88-3294)

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 2 dalies pakeitimas

1. 3 straipsnio 1 dalies 4 punkte po žodžių „Vyriausybės nutarimai“ įrašyti žodžius ir skaičių „išskyrus šio Įstatymo 31 straipsnyje numatytus atvejus“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, išskyrus šio Įstatymo 31 straipsnyje numatytus atvejus;“.

2. 3 straipsnio 2 dalyje po žodžių „Vyriausybės nutarimai“ įrašyti žodžius ir skaičių „išskyrus šio Įstatymo 31 straipsnyje numatytus atvejus“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. „Valstybės žiniose“ taip pat turi būti skelbiami kiti Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai, ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų norminiai teisės aktai bei kiti teisės aktai, kurių skelbimą „Valstybės žiniose“ nustato įstatymai ir Vyriausybės nutarimai, išskyrus šio Įstatymo 31 straipsnyje numatytus atvejus.“

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 31 straipsniu

Papildyti Įstatymą 31 straipsniu:

31 straipsnis. Oficialaus teisės aktų paskelbimo interneto tinklalapyje atvejai

1. Tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų priimti teisės aktai turi priedų (brėžinių, lentelių, grafikų, schemų, žemėlapių ar kt.), kuriuos paskelbti „Valstybės žiniose“ nėra techninių galimybių, tokie teisės aktai oficialiai paskelbiami tą pačią dieną:

1) „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt) – teisės aktas su priedais;

2) „Valstybės žiniose“ – teisės aktas be priedų.

2. Šiame straipsnyje nurodytus teisės aktus „Valstybės žiniose“ ir „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje oficialiai skelbia juos pasirašę pareigūnai.“

 

3 straipsnis. 12 straipsnio 1 dalies pakeitimas

12 straipsnio 1 dalyje po žodžių „Savivaldybių atstovaujamųjų“ įrašyti žodžius „ir vykdomųjų“, žodį „teksto“ išbraukti ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų priimti norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie norminio teisės akto priėmimą ir viso norminio teisės akto paskelbimo atitinkamos savivaldybės interneto tinklalapyje, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Oficialiame informaciniame pranešime apie teisės akto priėmimą nurodoma teisės akto priėmimo data, numeris, antraštė, jei ji yra, išdėstoma priimto sprendimo esmė ir nurodomas interneto tinklalapio, kuriame paskelbtas teisės aktas, adresas.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             VALDAS ADAMKUS