VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

N U T A R I M A S

DĖL LAIKINO ATJUNGIMO (PRIJUNGIMO) PRIE GERIAMOJO VANDENS TINKLŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

 

2006 m. gruodžio 28 d. Nr. O3-95

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3261) 3 straipsniu bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260) 22 straipsnio 10 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria patvirtinti Laikino atjungimo (prijungimo) prie geriamojo vandens tinklų paslaugų kainų nustatymo metodiką (pridedama).

 

 

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                             VIDMANTAS JANKAUSKAS

 


PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio

28 d. nutarimu

Nr. O3-95

 

LAIKINO ATJUNGIMO (PRIJUNGIMO) PRIE GERIAMOJO VANDENS TINKLŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Laikino atjungimo (prijungimo) prie geriamojo vandens tinklų paslaugų kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika) parengta, įgyvendinant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260) 22 straipsnio 10 dalies nuostatą.

2. Laikino atjungimo (prijungimo) prie geriamojo vandens tinklų paslaugų (toliau – Paslaugos) kainų nustatymas grindžiamas būtinųjų sąnaudų nustatymu, vadovaujantis nediskriminavimo ir sąnaudų susigrąžinimo principais.

3. Metodika privaloma visiems viešiesiems vandens tiekėjams, teikiantiems laikino atjungimo (prijungimo) prie geriamojo vandens tinklų mokamas paslaugas.

4. Viešasis vandens tiekėjas gali reikalauti, kad abonentas (vartotojas) už paslaugas, suskaičiuotas pagal Metodiką, sumokėtų nustatyto dydžio kainą tik esant rašytiniam abonento (vartotojo) prašymui.

5. Metodika nenustato laikino atjungimo (prijungimo) tvarkos.

6. Laikiną atjungimo (prijungimo) tvarką nustato Aplinkos ministerija.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

7. Abonentas – fizinis arba juridinis asmuo, taip pat užsienio valstybės juridinio asmens atstovybė ar filialas, įregistruotas Lietuvos Respublikoje, sudaręs su vandens tiekėju vandens tiekimo sutartį dėl geriamojo vandens pirkimo-pardavimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo arba prijungęs savo geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas.

8. Geriamojo vandens tiekimas – ūkinė komercinė veikla, susidedanti iš techninių, organizacinių ir ekonominių priemonių, reikalingų vandeniui išgauti, paruošti, pristatyti ir parduoti abonentui (vartotojui).

9. Laikinas atjungimas (prijungimas) – laikinas geriamojo vandens tiekimo sustabdymas abonentui (vartotojui) Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka tam tikram laikotarpiui.

10. Laikino atjungimo (prijungimo) paslauga – organizacinių, techninių ir ekonominių priemonių visuma, reikalinga konkrečiam atjungimo (prijungimo) veiksmui atlikti bei vandens tiekimo infrastruktūrai parengti (išplauti, dezinfekuoti ir t. t.).

11. Sąnaudos – laikino atjungimo (prijungimo) paslaugos sąnaudos.

12. Vandens įvadas – vandens tinklo atšaka iki pirmųjų uždarančiųjų įtaisų, atskiriančių abonento (vartotojo) vandens įrenginius nuo vandens tiekimo tinklo.

13. Vandens tiekimo infrastruktūra – vandeniui išgauti, geriamajam vandeniui ruošti, laikyti, transportuoti, tiekti ir apskaitai skirtų statinių, įrenginių ir komunikacijų kompleksas (vandens kaptažo įrenginiai, vandens gerinimo įrenginiai, siurblinės, vamzdynai, šuliniai, apskaitos prietaisai ir kiti objektai).

14. Vartotojas – fizinis asmuo, perkantis vandenį ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas ne verslo, bet savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti.

15. Viešasis vandens tiekėjas – valstybės ar savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojama įmonė, turinti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgytą teisę ir pareigą vykdyti viešąjį vandens tiekimą savivaldybės (kelių savivaldybių) viešojo vandens tiekimo teritorijose (viešojo vandens tiekimo regionuose).

 

III. BŪTINŲJŲ SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAS

 

16. Vandentiekio įvado atjungimo sąnaudos (Sa) skaičiuojamos pagal formulę:

 

Sa = Ss + Sps + S + Sa.inf (Lt)                                                         (1),

 

kur: Ss – apskaitos mazge esančių apskaitos prietaisų rodmenų fiksavimas, sklendės užsukimas ir plombavimas, akto surašymas ir kiti darbai, būtini abonentui (vartotojui) atjungti. Šioms sąnaudoms priskiriamos transporto, darbo ir medžiagų sąnaudos;

Sps – papildomos sklendės įrengimas (esant poreikiui). Šioms sąnaudoms priskiriamos transporto, darbo ir medžiagų sąnaudos;

S – atjungtos vandentiekio dalies vandens išleidimas (esant poreikiui). Šioms sąnaudoms priskiriamos transporto, darbo ir medžiagų sąnaudos;

Sa.inf – informacijos apie abonento (vartotojo) įvado atjungimą pateikimo atitinkamoms miesto tarnyboms sąnaudos.

17. Vandentiekio prijungimo (geriamojo vandens tiekimo atnaujinimo) sąnaudos (Sp) skaičiuojamos pagal formulę:

 

Sp = Si + Sd + St + Sam + Sip.inf, (Lt)                                               (2),

 

kur: Si – atjungtos vandentiekio tinklo dalies vandens išleidimas ir nudrenavimas. Šioms sąnaudoms priskiriamos transporto, darbo ir medžiagų sąnaudos;

Sd – atjungtos vandentiekio tinklo dalies praplovimas ir dezinfekavimas. Šioms sąnaudoms priskiriamos transporto, darbo ir medžiagų sąnaudos;

St – vandens mėginių paėmimas ir bakteriologinis tyrimas (esant poreikiui). Šioms sąnaudoms priskiriamos transporto, darbo ir medžiagų sąnaudos;

Samgeriamojo vandens apskaitos mazgo, apskaitos prietaisų ir plombų patikrinimas bei akto surašymas. Šioms sąnaudoms priskiriamos transporto, darbo ir medžiagų sąnaudos;

Sp.inf – informacijos apie abonento (vartotojo) įvado prijungimą pateikimo atitinkamoms miesto tarnyboms sąnaudos.

 

IV. KAINŲ NUSTATYMAS

 

18. Abonento (vartotojo) laikino atjungimo nuo geriamojo vandens tiekimo kaina (Ka) skaičiuojama pagal formulę:

 

Ka = Sa + IP, (Lt)                                                                              (3),

 

kur IP – pelnas iki 7 proc. sąnaudų.

19. Abonento (vartotojo) prijungimo (po laikino atjungimo) prie geriamojo vandens tiekimo atnaujinimo kaina (Kp) skaičiuojama pagal formulę:

 

Kp = Sp+ IP, (Lt)                                                                               (4),

 

kur IP – pelnas iki 7 proc. sąnaudų.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Sprendimą dėl Paslaugų apmokestinimo priima viešasis vandens tiekėjas.

21. Abonentai (vartotojai), kurie už geriamojo vandens tiekimą atsiskaito pagal patvirtintą dvinarę paslaugų kainą, laikino atjungimo laikotarpiu viešajam vandens tiekėjui nemoka šių paslaugų pastoviosios kainos dalies, o tik už atjungimo (prijungimo) paslaugą.

22. Abonentai (vartotojai) geriamojo vandens atjungimo laikotarpiu, jeigu šis laikotarpis tęsiasi ilgiau negu vieną mėnesį, nustatytos pardavimo kainos nemoka.

23. Metodika gali būti papildoma ar keičiama, atsižvelgus į geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo veiklą reguliuojančius teisės aktus bei praktinius jos taikymo aspektus.

 

 

______________