LIETUVOS RESPUBLIKOS

STATYBOS ĮSTATYMO 24 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. gruodžio 21 d. Nr. X-1009

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2006, Nr. 116-4402)

 

1 straipsnis. 24 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Pripažintino tinkamu naudoti statinio kadastriniai matavimai atliekami Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Nustačius kadastro duomenis, pripažintas tinkamu naudoti statinys Nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka įregistruojamas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________