LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO 2001 M. BIRŽELIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 317 „DĖL STR 2.03.01: 2001 „STATINIAI IR TERITORIJOS. REIKALAVIMAI ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. gruodžio 20 d. Nr. D1-604

Vilnius

 

Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 2.03.01: 2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01: 2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 53-1898):

1. Išdėstau 1 punktą taip:

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – reglamentas) nustato reikalavimus rengiant naujai statomų statinių, nurodytų reglamento 1 priede, projektus. Rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant šiuos statinius, reglamento nuostatos taikomos tik rekonstravimo ar kapitalinio remonto metu pertvarkomoms statinio dalims. Reglamento reikalavimai padeda užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymuose [17.1-3] ir kituose teisės aktuose [17.4] įtvirtintas garantijas žmonėms su negalia integruotis į visuomenę ir naudotis fizine aplinka.“.

2. Laikau netekusiu galios 2 punktą.

3. Laikau netekusiu galios 3 punktą.

4. Laikau netekusiu galios 4 punktą.

5. Laikau netekusiu galios 6 punktą.

6. Išdėstau 8 punktą taip:

8. Šio reglamento reikalavimai privalomi rengiant susisiekimo sistemų projektus. Bendruosius susisiekimo sistemų ir jų elementų projektavimo reikalavimus nustato STR 2.06.01: 1999 [17.18], STR 2.06.03: 2001 [17.20] bei STR 2.06.02: 2001 [17.21].“.

7. Laikau netekusiu galios 11 punktą.

8. Išdėstau 12 punktą taip:

12. Šio reglamento reikalavimų įvykdymą užtikrinantys sprendiniai turi būti pateikti statinio projekte. Bendruosius statinio projekto rengimo tvarkos ir sudėties reikalavimus nustato STR 1.05.06: 2005 [17.6]“.

9. Laikau netekusiu galios 13 punktą.

10. Laikau netekusiu galios 14 punktą.

11. Laikau netekusiu galios 15 punktą.

12. Laikau netekusiu galios 16 punktą.

13. Išdėstau 17.1 papunktį taip:

17.1. Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymą (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983);“.

14. Išdėstau 17.2 papunktį taip:

17.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);“.

15. Išdėstau 17.4 papunktį taip:

17.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 7 d. nutarimą Nr. 850 „Dėl Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003–2012 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 57-2335);“.

16. Laikau netekusiu galios 17.5 papunktį.

17. Išdėstau 17.6 papunktį taip:

17.6. statybos techninį reglamentą STR 1.05.06: 2005 „Statinio projektavimas“ (Žin. 2005, Nr. 4-80)“.

18. Laikau netekusiu galios 17.7 papunktį.

19. Laikau netekusiu galios 17.8 papunktį.

20. Laikau netekusiu galios 17.9 papunktį.

21. Laikau netekusiu galios 17.10 papunktį.

22. Išdėstau 17.11 papunktį taip:

17.11. statybos techninį reglamentą STR 1.09.04: 2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ (Žin., 2002, Nr. 43-1638);“.

23. Laikau netekusiu galios 17.12 papunktį.

24. Išdėstau 17.13 papunktį taip:

17.13. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(l): 2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ (Žin., 2005, Nr. 115-4195);“.

25. Išdėstau 17.14 papunktį taip:

17.14. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(2): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000, Nr. 17-424);“.

26. Išdėstau 17.15 papunktį taip:

17.15. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(3): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ (Žin., 2000, Nr. 8-215);“.

27. Išdėstau 17.16 papunktį taip:

17.16. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(4): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ (Žin., 2000, Nr. 8-216);“.

28. Išdėstau 17.17 papunktį taip:

17.17. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(5): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2000, Nr. 8-216);“.

29. Išdėstau 17.18 papunktį taip:

17.18. statybos techninį reglamentą STR 2.06.01: 1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ (Žin., 1999, Nr. 27-773);“.

30. Išdėstau 17.19 papunktį taip:

17.19. statybos techninį reglamentą STR 2.09.02: 2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (Žin., 2005, Nr. 75-2729);“.

31. Išdėstau 17.20 papunktį taip:

17.20. statybos techninį reglamentą STR 2.06.03: 2001 „Automobilių keliai“ (Žin., 2002, Nr. 19-755);“.

32. Išdėstau 17.21 papunktį taip:

17.21. statybos techninį reglamentą STR 2.06.02: 2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“ (Žin., 2001, Nr. 53-1899);“.

33. Išdėstau 17.22 papunktį taip:

17.22. Miestų ir miestelių teritorijų bendrųjų planų rengimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 83-3029);“.

34. Išdėstau 17.23 papunktį taip:

17.23. Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 83-3029);“.

35. Išdėstau 17.24 papunktį taip:

17.24. Detaliųjų planų rengimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 79-2809; 2006, Nr. 114-4364);“.

36. Išdėstau 17.25 papunktį taip:

17.25. Kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 79-2811);“.

37. Laikau netekusiu galios 17.26 papunktį.

38. Išdėstau 17.27 papunktį taip:

17.27. medicinos normą MN 11-1: 1996 „Sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo specialieji reikalavimai. I dalis. Savivaldybės medicinos punktas“ (Žin., 1996, Nr. 31-781);“.

39. Išdėstau 17.28 papunktį taip:

17.28. Ambulatorinių akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimai (Žin., 2003, Nr. 89-4046);“.

40. Išdėstau 17.29 papunktį taip:

17.29. medicinos normą MN 11-3: 1997 „Sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo specialieji reikalavimai. 3 dalis. Ambulatorija“ (Žin., 1997, Nr. 55-1284);“.

41. Laikau netekusiu galios 17.30 papunktį.

42. Išdėstau 17.31 papunktį taip:

17.31. higienos normą HN 42: 2004 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“ (Žin., 2004, Nr. 105-3911);“.

43. Laikau netekusiu galios 17.32 papunktį.

44. Išdėstau 17.33 papunktį taip:

17.33. higienos normą HN 55: 2001 „Viešieji tualetai“ (Žin., 2001, Nr. 103-3688);“.

45. Išdėstau 17.34 papunktį taip:

17.34. higienos normą HN 69: 2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“ (Žin., 2004, Nr. 45-1485);“.

46. Išdėstau 17.35 papunktį taip:

17.35. higienos normą HN 75: 2002 „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Higienos normos ir taisyklės“ (Žin., 2002, Nr. 27-968);“.

47. Išdėstau 17.36 papunktį taip:

17.36. higienos normą HN 98: 2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ (Žin., 2000, Nr. 44-1278);“.

48. Išdėstau 17.37 papunktį taip:

17.37. higienos normą HN 21: 2005 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Žin., 2005, Nr. 76-2770);“.

49. Laikau netekusiu galios 17.38 papunktį.

50. Išdėstau 17.39 papunktį taip:

17.39. statybos techninį reglamentą STR 2.01.04: 2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2004, Nr. 23-720);“.

51. Išdėstau 17.40 papunktį taip:

17.40. statybos techninį reglamentą STR 2.02.02: 2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ (Žin., 2004, Nr. 54-1851);“.

52. Laikau netekusiu galios 17.41 papunktį.

53. Laikau netekusiu galios 21 punktą.

54. Laikau netekusiu galios 22 punktą.

55. Laikau netekusiu galios 23 punktą.

56. Laikau netekusiu galios 25 punktą.

57. Išdėstau VI skyriaus pavadinimą taip:

 

VI. AUTOMOBILIŲ SAUGYKLOS“.

 

58. Išdėstau 46 punktą taip:

46. Visų tipų automobilių saugyklose, išskyrus gydymo paskirties pastatų, skirtų teikti medicinos pagalbą žmonėms, automobilių saugyklose, turi būti įrengta tiek ŽN automobilių vietų:“.

59. Išdėstau 47 punktą taip:

47. Gydymo paskirties pastatų, skirtų teikti medicinos pagalbą žmonėms, automobilių saugyklose ŽN automobiliams turi būti pritaikyta 10% vietų, bet ne mažiau kaip viena vieta.“.

60. Laikau netekusiu galios 48 punktą.

61. Išdėstau 49 punktą taip:

49. ŽN automobiliams skirtos stovėjimo vietos, esančios prie tam tikrų objektų, turi būti planuojamos arčiausiai prie pagrindinio įėjimo į objektą iš visų automobilių saugykloje esančių vietų bekliūtėje judėjimo trasoje. Kitose automobilių saugyklose vietos ŽN automobiliams turi būti įrengiamos arčiausiai prie pritaikyto įėjimo į automobilių saugyklą.“.

62. Išdėstau 50 punktą taip:

50. Tam tikro objekto automobilių saugykloje atstumas nuo toliausiai esančios ŽN automobilio stovėjimo vietos iki pagrindinio įėjimo į objektą neturi būti didesnis nei 60 m. Kai to pasiekti negalima, ne didesniu kaip 30 m atstumu nuo pagrindinio įėjimo į objektą turi būti įrengta ne siauresnė kaip 2 400 mm ŽN išlaipinimo aikštelė šalia gatvės ar privažiavimo važiuojamosios dalies.“.

63. Išdėstau 54 punktą taip:

54. Lygių skirtumas tarp automobilių stovėjimo vietų ir išlipimo aikštelės ar šaligatvio turi būti iki 150 mm.“.

64. Laikau netekusiu galios 58 punktą.

65. Išdėstau 59 punktą taip:

59. ŽN svarbiuose negyvenamuosiuose pastatuose turi būti užtikrinta galimybė ŽN savarankiškai į juos patekti, laisvai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis lankytojams skirtomis patalpomis. Tokiuose pastatuose ŽN turi būti pritaikytas pagrindinis įėjimas į pastatą (62, 64-68 p.), visos pagrindinės paskirties patalpos ir lankytojų aptarnavimui skirtos patalpos taip pat patekimui į šias patalpas skirti praėjimai, koridoriai, holai ir pan. ŽN turi būti pritaikytas ir bent vienas lankytojams skirtas sanitarinis mazgas kiekviename pastato aukšte (žr. IX skyrių). ŽN turi būti pritaikyti visi evakuacijos iš pastatų keliai, išėjimai ir durys.“.

66. Išdėstau 64 punktą taip:

64. Pagrindinis įėjimas į pastatą ir prieigos prie jo turi būti įrengtos taip, kad ŽN nebūtų kliūčių savarankiškai patekti į pastato vidų. Jei prie pagrindinio įėjimo yra laiptai, greta jų turi būti įrengtas 116-119 p. nustatytų dydžių pandusas.“.

67. Išdėstau 83 punktą taip:

83. Sveikatos priežiūros įstaigos turi būti pritaikytos ŽN. Jų teritorijose ŽN turi būti užtikrinta judėjimo ir patekimo į šias įstaigas galimybė. Įėjimai ir judėjimui skirtos patalpos, taip pat visos pagrindinės ir pagalbinės paskirties lankytojams skirtos patalpos (registracijos, laukimo patalpos, palatos, procedūrų kabinetai, sanitariniai mazgai, vonios ir kt.) turi būti tokios, kad būtų užtikrintas laisvas ŽN judėjimas. Sveikatos priežiūros įstaigų įrengimo reikalavimai nustatyti reglamentuose [17.27-29].“.

68. Išdėstau 90 punktą taip:

90. Viešųjų ir komercinių pastatų mikroklimatas, apšviestumas, higieninės sąlygos ir inžinerinės sistemos turi būti saugios ir patogios naudotis. Pastatų gaisrinės saugos reikalavimus nustato reglamentai [17.39, 17.40], higienos reikalavimus – higienos normos [17.32, 17.35, 17.37], šildymo ir vėdinimo reikalavimus – reglamentas [17.19], mikroklimato – higienos norma [17.31], šiluminio komforto – higienos norma [17.34], apšviestumo – higienos norma [17.36] ir kt.“.

69. Išdėstau 91 punktą taip:

91. Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose būtina užtikrinti galimybę ŽN laisvai patekti į juose esančius pritaikytus butus. Lifto neturinčiuose gyvenamuosiuose namuose butai ŽN turi būti planuojami pirmame pastato aukšte. Pritaikytuose butuose ŽN būtina užtikrinti galimybę laisvai judėti ir naudotis visomis buto patalpomis.“.

70. Išdėstau 117 punktą taip:

117. ŽN pritaikyto panduso išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1: 12 (8,3%), vienos ištisinės juostos ilgis ne didesnis kaip 9 000 mm ir pakilimo aukštis ne didesnis kaip 750 mm. Panduso juostoje, jos pradžioje ir pabaigoje vertikalūs paviršiaus dangos nelygumai, aukštesni nei 0,5 cm, neleidžiami. Panduso juostos skersinis nuolydis neleidžiamas.“.

71. Išdėstau 129 punktą taip:

129. Turėklai turi būti įrengti abiejose kiekvieno laiptatakio pusėse, dvigubi: viršutiniai tvirtinami 900-950 mm aukštyje, apatiniai – 650-750 mm aukštyje nuo laiptų pakopų ar panduso juostos plokštumos.“.

72. A priedą laikau 1 priedu ir išdėstau jį taip:

 

„STR 2.03.01: 2001

1 priedas

 

ŽMONĖMS SU NEGALIA SVARBIŲ STATINIŲ SĄRAŠAS (pagal STR1.01.09: 2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Žin., 2003, Nr. 58-2611))

 

1. Gyvenamieji pastatai: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai); gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai (namai).

2. Negyvenamieji pastatai: viešbučių paskirties pastatai; administracinės paskirties pastatai; prekybos paskirties pastatai; paslaugų paskirties pastatai; maitinimo paskirties pastatai; transporto paskirties pastatai; garažų paskirties pastatai (automobilių saugyklos); gamybos ir pramonės paskirties pastatai, kuriuose yra darbo vietos ŽN; kultūros paskirties pastatai; mokslo paskirties pastatai; gydymo paskirties pastatai; poilsio paskirties pastatai; sporto paskirties pastatai; religinės paskirties pastatai; specialiosios paskirties pastatai, išskyrus karinių vienetų pastatus, kuriuose ŽN turi būti pritaikytos tik lankytojams skirtos patalpos.

3. Susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės).

______________“

 

73. Laikau netekusiu galios D priedą.

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS