LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 165 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. gruodžio 12 d. Nr. X-971

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 37-1341; 2003, Nr. 38-1734)

 

1 straipsnis. 165 straipsnio 1 dalies pakeitimas

165 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „Muitinės departamentas“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikos muitinė“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Ikiteisminio tyrimo įstaiga yra policija. Ikiteisminio tyrimo įstaigomis taip pat yra Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Karo policija, Valstybės saugumo departamentas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Lietuvos Respublikos muitinė, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, kai tiriamos nusikalstamos veikos, išaiškėjusios šioms institucijoms atliekant tiesiogines funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________