LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. gruodžio 7 d. Nr. X-962

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 73-3085; 2003, Nr. 15-601, Nr. 116-5254; 2005, Nr. 76-2743, Nr. 121-4332)

 

1 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

20 straipsnis.     Neapmokestinamasis pajamų dydis ir papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis

1. Pagrindinis neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – pagrindinis NPD) – 320 litų per mėnesį.

2. Šiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams taikomi individualūs neapmokestinamieji pajamų dydžiai (jeigu gyventojas atitinka ne vieną iš 1–5 punktuose nustatytų kriterijų, taikomas didžiausias individualus NPD):

1) asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, (iki 2007 m. birželio 30 d. – ir I grupės invalidams), ar asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, – 475 litai per mėnesį;

2) asmenims, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, (iki 2007 m. birželio 30 d. – ir II grupės invalidams), ar asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, – 420 litų per mėnesį;

3) asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, – 475 litai per mėnesį, be to, už ketvirtą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) NPD didinamas 50 litų;

4) motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), kuris (kuri) vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, augina vienas (viena), – 370 litų per mėnesį, be to, už auginamą antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) NPD didinamas 60 litų;

5) žemės ūkio veiklos subjektų darbuotojams, kai šių subjektų pajamos iš realizuotos žemės ūkio produkcijos per metus sudaro daugiau kaip 50 procentų visų pajamų, taip pat ūkininkų, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusių ūkį, darbuotojams – 365 litai per mėnesį.

3. NPD taikomas apskaičiuojant nuolatinių Lietuvos gyventojų apmokestinamąsias pajamas. Apskaičiuojant nenuolatinių Lietuvos gyventojų apmokestinamąsias pajamas, pagrindinis NPD taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, gautoms iš šaltinio, kuris yra Lietuvoje.

4. NPD mokestiniu laikotarpiu taikomas, kai gyventojas pateikia laisvos formos prašymą vienoje pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, gavimo vietoje.

5. Nuolatiniams Lietuvos gyventojams (tėvams arba įtėviams), auginantiems vieną ar du vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) yra taikomas papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – PNPD), kuris lygus 0,1 pagrindinio NPD. Šios dalies nuostatos netaikomos šio straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams.

6. Mokestiniu laikotarpiu PNPD taikomas toje pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, gavimo vietoje, kur taikomas NPD, dalijant PNPD sumą kiekvienam iš tėvų (įtėvių) per pusę.

7. Tais atvejais, kai su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos gaunamos už laikotarpį, ilgesnį kaip vienas mokestinio laikotarpio mėnuo, su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos apskaičiuojamos atskirai už kiekvieną mokestinio laikotarpio mėnesį, už kurį šios pajamos buvo apskaičiuotos išmokėti, taikant tą mokestinio laikotarpio mėnesį galiojantį NPD ir pagal jį apskaičiuotą PNPD.

8. Atsiradus arba pasibaigus teisei į individualų NPD, PNPD ar didesnį PNPD, šie dydžiai pradedami arba nustojami taikyti nuo kitą, negu atsirado arba pasibaigė teisė į juos, mėnesį gautų pajamų.

9. Metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – MNPD) nustatomas sudedant tam gyventojui pagal šio straipsnio nuostatas taikytinus mokestinio laikotarpio atitinkamų mėnesių NPD.

10. MNPD 2006, 2007, 2008 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais taikomas tokia tvarka:

1) apskaičiuojant 2006 metų mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas, pirmiausia iš mokestinio laikotarpio pajamų, apmokestinamų taikant 33 procentų pajamų mokesčio tarifą, atimama MNPD dalis, atitinkanti ne daugiau kaip to mokestinio laikotarpio sausio–birželio mėnesiais pagal šio straipsnio nuostatas taikytinų NPD sumą, tačiau jeigu gyventojas 2006 metų sausio–birželio mėnesiais gavo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų už daugiau to mokestinio laikotarpio mėnesių, tai iš pajamų, apmokestinamų taikant 33 procentų pajamų mokesčio tarifą, atimama MNPD dalis, atitinkanti tų mėnesių, už kuriuos buvo išmokėtos šios išmokos, taikytinų NPD sumą. Likusi MNPD dalis arba, jei gyventojas tokių pajamų negavo, MNPD atimami iš pajamų, apmokestinamų taikant 27 procentų pajamų mokesčio tarifą, tačiau jeigu gyventojas 2006 metų liepos–gruodžio mėnesiais gavo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų už daugiau to mokestinio laikotarpio mėnesių, tai iš pajamų, apmokestinamų taikant 27 procentų pajamų mokesčio tarifą, atimama MNPD dalis, atitinkanti tų mėnesių, už kuriuos buvo išmokėtos šios išmokos, taikytinų NPD sumą. Jei pajamų, apmokestinamų taikant 27 procentų pajamų mokesčio tarifą, neužtenka arba gyventojas tokių pajamų negavo, tai neatskaityta MNPD dalis pirmiausia atimama iš pajamų, kurios apmokestinamos taikant 33 procentų pajamų mokesčio tarifą, o jei tokių pajamų neužtenka arba gyventojas tokių pajamų negavo, MNPD ar neatskaityta jo dalis atimami iš pajamų, kurios apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą;

2) apskaičiuojant 2007 metų mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas, MNPD atimamas pirmiausia iš mokestinio laikotarpio pajamų, kurios apmokestinamos taikant 27 procentų pajamų mokesčio tarifą, o jei tokių pajamų neužtenka arba gyventojas tokių pajamų negavo, MNPD ar neatskaityta jo dalis atimami iš pajamų, kurios apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą;

3) apskaičiuojant 2008 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąsias pajamas, MNPD atimamas pirmiausia iš mokestinio laikotarpio pajamų, kurios apmokestinamos taikant 24 procentų pajamų mokesčio tarifą, o jei tokių pajamų neužtenka arba gyventojas tokių pajamų negavo, MNPD ar neatskaityta jo dalis atimami iš pajamų, kurios apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą.

11. Metinis papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – MPNPD) nustatomas sudedant tėvams (įtėviams) taikytinus pagal šio straipsnio nuostatas mokestinio laikotarpio atitinkamų mėnesių PNPD.

12. MPNPD 2006, 2007, 2008 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais taikomas tokia tvarka:

1) apskaičiuojant 2006 metų mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas, pirmiausia iš mokestinio laikotarpio tėvų (įtėvių) pajamų, apmokestinamų taikant 33 procentų pajamų mokesčio tarifą, atimama MPNPD dalis, atitinkanti ne daugiau kaip to mokestinio laikotarpio sausio–birželio mėnesiais pagal šio straipsnio nuostatas taikytinų PNPD sumą, tačiau jeigu gyventojas 2006 metų sausio–birželio mėnesiais gavo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų už daugiau to mokestinio laikotarpio mėnesių, tai iš pajamų, apmokestinamų taikant 33 procentų pajamų mokesčio tarifą, atimama MPNPD dalis, atitinkanti tų mėnesių, už kuriuos buvo išmokėtos šios išmokos, taikytinų PNPD sumą. Likusi MPNPD dalis arba, jei gyventojas tokių pajamų negavo, MPNPD atimami iš pajamų, apmokestinamų taikant 27 procentų pajamų mokesčio tarifą, tačiau jeigu gyventojas 2006 metų liepos–gruodžio mėnesiais gavo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų už daugiau to mokestinio laikotarpio mėnesių, tai iš pajamų, apmokestinamų taikant 27 procentų pajamų mokesčio tarifą, atimama MPNPD dalis, atitinkanti tų mėnesių, už kuriuos buvo išmokėtos šios išmokos, taikytinų PNPD sumą. Jei pajamų, apmokestinamų taikant 27 procentų pajamų mokesčio tarifą, neužtenka arba gyventojas tokių pajamų negavo, tai neatskaityta MPNPD dalis pirmiausia atimama iš pajamų, kurios apmokestinamos taikant 33 procentų pajamų mokesčio tarifą, o jei tokių pajamų neužtenka arba gyventojas tokių pajamų negavo, MPNPD ar neatskaityta jo dalis atimami iš pajamų, kurios apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą;

2) apskaičiuojant 2007 metų mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas, MPNPD atimamas pirmiausia iš mokestinio laikotarpio tėvų (įtėvių) pajamų, kurios apmokestinamos taikant 27 procentų pajamų mokesčio tarifą, o jei tokių pajamų neužtenka arba gyventojas tokių pajamų negavo, MPNPD ar neatskaityta jo dalis atimami iš pajamų, kurios apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą;

3) apskaičiuojant 2008 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąsias pajamas, MPNPD atimamas pirmiausia iš mokestinio laikotarpio tėvų (įtėvių) pajamų, kurios apmokestinamos taikant 24 procentų pajamų mokesčio tarifą, o jei tokių pajamų neužtenka arba gyventojas tokių pajamų negavo, MPNPD ar neatskaityta jo dalis atimami iš pajamų, kurios apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą.

13. MPNPD tėvams (įtėviams) taikomi jų pasirinktu santykiu.

14. Šio Įstatymo 29 straipsnyje nustatytais atvejais iš pajamų atimama MNPD ir MPNPD dalis, apskaičiuota tame straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

Šiuo įstatymu pakeisti neapmokestinamieji pajamų dydžiai taikomi nuo 2007 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________