LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. LAPKRIČIO 22 D. NUTARIMO NR. 1389 „DĖL SPAUDINIŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PRIVALOMŲJŲ EGZEMPLIORIŲ SIUNTIMO BIBLIOTEKOMS TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2006 m. gruodžio 11 d. Nr. 1240

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 22 d. nutarimą Nr. 1389 „Dėl spaudinių ir kitų dokumentų privalomųjų egzempliorių siuntimo bibliotekoms tvarkos“ (Žin., 1996, Nr. 115-2679; 1997, Nr. 32-792 ) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL DOKUMENTŲ PRIVALOMŲJŲ EGZEMPLIORIŲ SKAIČIAUS IR JŲ PERDAVIMO BIBLIOTEKOMS

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254) 36 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431) 18 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Nustatyti, kad viešosios informacijos rengėjai per 2 dienas po neslaptų dokumentų (knygų, periodinių leidinių, natų, mikroformų, garsinių ir regimųjų, kartografinių, vaizdinių, elektroninių, neregių raštu spausdintų priemonių) tiražo išleidimo, kai tiražas didesnis kaip 100 egzempliorių (Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai – kai tiražas didesnis kaip 25 egzemplioriai), perduoda nemokamus privalomuosius egzempliorius:

1. Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai – visų rūšių dokumentus, įskaitant antrojo ir tolesnių dalinių bei papildomų tiražų ir kartotinių leidimų (išskyrus 5 ir 6 punktuose nurodytus dokumentus), – po 2 egzempliorius.

2. Kauno apskrities viešajai bibliotekai (kaip antram archyviniam fondui) – visų rūšių dokumentus (išskyrus 5 ir 6 punktuose nurodytus dokumentus) – po 1 egzempliorių.

3. Vilniaus universiteto bibliotekai – visų rūšių dokumentus (išskyrus 5 ir 6 punktuose nurodytus dokumentus, regioninius ir vietinius laikraščius bei žurnalus, smulkius spaudinius – afišas, anketas, atmintines, blankus, prospektus ir panašiai) – po 1 egzempliorių.

4. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekai – visų rūšių dokumentus (išskyrus 5 ir 6 punktuose nurodytus dokumentus, regioninius ir vietinius laikraščius bei žurnalus, smulkius spaudinius) – po 1 egzempliorių.

5. Lietuvos aklųjų bibliotekai – visų rūšių dokumentus, leidžiamus neregių raštu, specialiai silpnaregiams išspausdintu didesniu šriftu, ir garsinius dokumentus (išskyrus smulkius spaudinius) – po 1 egzempliorių.

6. Lietuvos technikos bibliotekai – standartus, techninius reglamentus ir patentus (išskyrus leidžiamus neregių raštu) – po 1 egzempliorių.“

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                   GEDIMINAS KIRKILAS

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                                          JONAS JUČAS