LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 358 „DĖL PAVYZDINĖS ANTSTOLIŲ BYLŲ NOMENKLATŪROS PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2006 m. gruodžio 1 d. Nr. 1R-442

Vilnius

 

 

Papildau Pavyzdinės antstolių bylų nomenklatūros, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 358 „Dėl Pavyzdinės antstolių bylų nomenklatūros patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 125-5688), 1 skyrių „Tvarkomoji organizacinė veikla“ šiuo 1.11 punktu:

1.11.

Teismų sprendimai dėl antstolio procesinių veiksmų ir dėl žalos atlyginimo

10

39

 

„.

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                             PETRAS BAGUŠKA

 

SUDERINTA

Lietuvos archyvų departamento

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

generalinis direktorius

Vidas Grigoraitis