LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SOCIALINĘ GLOBĄ TEIKIANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO SĄNAUDŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. lapkričio 30 d. Nr. A1-317

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 110-4163) 3 punktu,

1. Tvirtinu Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ


 

PATVIRTINTA

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A1-317

 

SOCIALINĘ GLOBĄ TEIKIANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO SĄNAUDŲ NORMATYVAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų (toliau vadinama – Normatyvai) tikslas – nustatyti ilgalaikę, trumpalaikę ar dienos socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudas pagal atskiras socialinės globos gavėjų grupes. Šie Normatyvai taikomi nustatant socialinę globą teikiančio personalo (socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, socialinių pedagogų, psichologų, sveikatos priežiūros specialistų) sudėtį ir skaičių pagal atskiras socialinės globos gavėjų grupes.

2. Šiuose Normatyvuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme (Žin., 2006, Nr. 17-589) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose socialines paslaugas, apibrėžtas sąvokas.

3. Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai nustatomi pareigybėmis. Vienos pareigybės darbo laikas prilyginamas 40 darbo valandų per savaitę.

4. Pedagogų ir sveikatos priežiūros specialistų pareigybės apskaičiuojamos atsižvelgiant į švietimo ir mokslo ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatytas savaitines darbo valandas.

 

II. DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ TEIKIANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO SĄNAUDŲ NORMATYVAI

 

5. Dienos socialinę globą asmens namuose teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai (pareigybėmis):

 

Eil. Nr.

Paslaugų gavėjai

Darbuotojai, teikiantys socialinę globą

Pareigybių intervalas

5.1.

1 senyvo amžiaus asmuo ir (ar) suaugęs asmuo su negalia

Socialinis darbuotojas

0,02–0,05

Socialinio darbuotojo padėjėjas / Socialinio pedagogo padėjėjas

0,2–1

Slaugytojas

0,01–0,03

Slaugytojo padėjėjas

0,1–0,5

5.2.

1 vaikas su negalia

Socialinis darbuotojas / Socialinis pedagogas

0,02–0,05

Socialinio darbuotojo padėjėjas / Socialinio pedagogo padėjėjas

0,2–1

Slaugytojas

0,01–0,03

Slaugytojo padėjėjas

0,1–0,5

 

6. Dienos socialinę globą vaikams su negalia institucijoje teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai (pareigybėmis):

 

Eil. Nr.

Paslaugų gavėjai

Darbuotojai, teikiantys socialinę globą

Pareigybių intervalas

6.1.

1 vaikas, turintis psichikos sutrikimų

Socialinis darbuotojas / Socialinis pedagogas

0,13–0,2

Socialinio darbuotojo padėjėjas / Socialinio pedagogo padėjėjas

0,16–0,25

Pedagogai (specialusis pedagogas, neformalaus ugdymo ir kiti pedagogai)

0,03–0,06

Kineziterapeutas / Užimtumo terapeutas / Masažuotojas

0,06–0,13

6.2.

1 vaikas su kompleksine negalia

Socialinis darbuotojas / Socialinis pedagogas

0,2–0,3

Socialinio darbuotojo padėjėjas / Socialinio pedagogo padėjėjas

0,25–0,42

Pedagogai (specialusis pedagogas, neformalaus ugdymo ir kiti pedagogai)

0,03–0,06

Kineziterapeutas / Užimtumo terapeutas / Masažuotojas

0,13–0,19

6.3.

1 vaikas su sunkia negalia

Socialinis darbuotojas / Socialinis pedagogas

0,3

Socialinio darbuotojo padėjėjas / Socialinio pedagogo padėjėjas

0,42–0,6

Pedagogai (specialusis pedagogas, neformalaus ugdymo ir kiti pedagogai)

0,13–0,19

Kineziterapeutas / Užimtumo terapeutas / Masažuotojas

0,13–0,19

6.4.

1 įstaiga

Vyriausiasis socialinis darbuotojas / Vyriausiasis socialinis pedagogas / Socialinio darbo padalinio vadovas

1

Slaugytojas

1

Psichologas

0,5–1

Dietistas

Kai ≤ 100 gavėjų – 0,5;

kai >100 gavėjų – 1

 

7. Dienos socialinę globą senyvo amžiaus asmenims bei suaugusiems asmenims su negalia institucijoje teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai (pareigybėmis):

 

Eil. Nr.

Paslaugų gavėjai

Darbuotojai, teikiantys socialinę globą

Pareigybių intervalas

7.1.

1 senyvo amžiaus asmuo ar suaugęs asmuo su negalia

Socialinis darbuotojas

0,11–0,16

Socialinio darbuotojo padėjėjas / Slaugytojo padėjėjas

0,13–0,19

Kineziterapeutas / Užimtumo terapeutas / Masažuotojas

0,03–0,05

7.2.

1 suaugęs asmuo su sunkia negalia

Socialinis darbuotojas

0,16–0,3

Socialinio darbuotojo padėjėjas

0,3–0,7

Slaugytojo padėjėjas

0,5

Kineziterapeutas / Užimtumo terapeutas / Masažuotojas

0,125–0,19

7.3.

1 įstaiga

Vyriausiasis socialinis darbuotojas / Socialinio darbo padalinio vadovas

1

Slaugytojas / Slaugos padalinio vadovas

1

Specialusis pedagogas

Kai ≤ 50 gavėjų – 1;

kai ≤ 100 gavėjų – 2

Psichologas arba psichiatras

Kai ≤ 50 gavėjų – 0,5;

kai ≤ 100 gavėjų – 1

Dietistas

Kai ≤ 100 gavėjų – 0,5;

kai > 100 gavėjų – 1

 

 

III. TRUMPALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ TEIKIANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO SĄNAUDŲ NORMATYVAI

 

8. Trumpalaikę socialinę globą socialinės rizikos vaikams teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai (pareigybėmis):

 

Eil. Nr.

Paslaugų gavėjai

Darbuotojai, teikiantys socialinę globą

Pareigybių intervalas

8.1.

1 socialinės rizikos

Socialinis darbuotojas / Socialinis pedagogas / Auklėtojas

0,28–0,5

Socialinio darbuotojo padėjėjas / Socialinio pedagogo padėjėjas / Auklėtojo padėjėjas

0,17–0,25

8.2.

1 įstaiga

Psichologas

Kai ≤ 24 gavėjų – 0,5;

kai ≤ 48 gavėjų – 1;

kai ≤ 96 gavėjų – 1,5

ir t. t.

Specialusis pedagogas

Kai ≤ 10 gavėjų – 0,5;

kai ≤ 20 gavėjų – 1;

kai ≤ 30 gavėjų – 1,5

ir t. t.

Logopedas

Kai ≤ 10 gavėjų, turinčių kalbos sutrikimų – 1

Slaugytojas

Kai ≤ 18 gavėjų – 0,5;

kai ≤ 36 gavėjų – 1;

kai ≤ 72 gavėjų – 1,5

ir t. t.

Neformalaus ugdymo pedagogai (muzikos, kūno kultūros, menų, informatikos, amatų ir kiti pedagogai, atsižvelgiant į vaikų poreikius bei įstaigos geografinę padėtį)

Kai ≤ 20 gavėjų – 0,5;

kai ≤ 40 gavėjų – 1;

kai ≤ 60 gavėjų – 1,5

ir t. t.

Vyriausiasis socialinis darbuotojas / Vyriausiasis socialinis pedagogas

1

Dietistas

0,5

 

Pastaba. Auklėtojo ir auklėtojo padėjėjo pareigybės galioja iki 2010 m.

 

9. Trumpalaikę socialinę globą socialinės rizikos suaugusiems asmenims krizių centre, laikino apgyvendinimo įstaigoje motinoms ir vaikams teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai (pareigybėmis):

 

Eil. Nr.

Paslaugų gavėjai

Darbuotojai, teikiantys socialinę globą

Pareigybių intervalas

9.1.

1 suaugęs socialinės rizikos asmuo

Socialinis darbuotojas

0,2–0,3

Socialinio darbuotojo padėjėjas

0,1–0,2

9.2.

1 įstaiga

Vyriausiasis socialinis darbuotojas / Socialinio darbo padalinio vadovas

1

Psichologas / Psichoterapeutas

Kai ≤ 25 gavėjų – 0,5;

kai > 25 gavėjų – 1

Teisininkas (konsultantas)

Kai ≤ 25 gavėjų – 0,5;

kai > 25 gavėjų – 1

Slaugytojas

Kai ≤ 50 gavėjų – 0,5;

kai > 50 gavėjų – 1

 

10. Trumpalaikę socialinę globą socialinės rizikos suaugusiems asmenims nakvynės namuose teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai (pareigybėmis):

 

Eil. Nr.

Paslaugų gavėjai

Darbuotojai, teikiantys socialinę globą

Pareigybių intervalas

10.1.

1 suaugęs socialinės rizikos asmuo

Socialinis darbuotojas

0,06–0,13

Socialinio darbuotojo padėjėjas

0,14–0,2

10.2.

1 įstaiga

Vyriausiasis socialinis darbuotojas / Socialinio darbo padalinio vadovas

1

Psichologas / Psichoterapeutas

Kai ≤ 50 gavėjų – 0,5;

kai > 50 gavėjų – 1

Slaugytojas

Kai ≤ 50 gavėjų – 0,5;

kai > 50 gavėjų – 1

 

11. Trumpalaikę socialinę globą socialinės rizikos suaugusiems asmenims psichologinės ir socialinės reabilitacijos įstaigose teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai (pareigybėmis):

 

Eil. Nr.

Paslaugų gavėjai

Darbuotojai, teikiantys socialinę globą

Pareigybių intervalas

11.1.

1 suaugęs socialinės rizikos asmuo

Socialinis darbuotojas

0,25–0,38

Socialinio darbuotojo padėjėjas

0,14–0,2

Psichologas / Psichoterapeutas

0,13–0,19

11.2.

1 įstaiga

Psichiatras

Kai ≤ 16 gavėjų – 0,5;

kai > 16 gavėjų – 1

Slaugytojas

Kai ≤ 50 gavėjų – 0,5;

kai > 50 gavėjų – 1

 

 

IV. ILGALAIKĘ (TRUMPALAIKĘ) SOCIALINĘ GLOBĄ TEIKIANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO SĄNAUDŲ NORMATYVAI

 

12. Ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą likusiems be tėvų globos vaikams teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai (pareigybėmis):

 

Eil. Nr.

Paslaugų gavėjai

Darbuotojai, teikiantys socialinę globą

Pareigybių intervalas

12.1.

1 likęs be tėvų globos

Socialinis darbuotojas / Socialinis pedagogas / Auklėtojas

0,28–0,5

Socialinio darbuotojo padėjėjas / Socialinio pedagogo padėjėjas / Auklėtojo padėjėjas

0,17–0,25

12.2.

1 įstaiga

Specialusis pedagogas

Kai ≤ 10 gavėjų – 0,5;

kai ≤ 20 gavėjų – 1;

kai ≤ 30 gavėjų – 1,5

ir t. t.

Logopedas

Kai ≤ 10 gavėjų, turinčių kalbos sutrikimų – 1

Psichologas

Kai ≤ 36 gavėjų – 0,5;

kai ≤ 72 gavėjų – 1;

kai ≤ 108 gavėjų – 1,5

ir t. t.

Slaugytojas

Kai ≤18 gavėjų – 0,5;

kai ≤ 36 gavėjai – 1;

kai ≤ 72 gavėjai – 1,5

ir t. t.

Neformalaus ugdymo pedagogai (muzikos, kūno kultūros, menų, informatikos, amatų ir kiti pedagogai, atsižvelgiant į vaikų poreikius bei įstaigos geografinę padėtį)

Kai ≤ 20 gavėjų – 0,5;

Dietistas

0,5–1

Vyriausiasis socialinis darbuotojas / Vyriausiasis socialinis pedagogas

1

Pastaba. Auklėtojo ir auklėtojo padėjėjo pareigybės galioja iki 2010 m.

 

13. Ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą vaikams su negalia teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai (pareigybėmis):

 

Eil. Nr.

Paslaugų gavėjai

Darbuotojai, teikiantys socialinę globą

Pareigybių intervalas

13.1.

1 vaikas su negalia

Socialinis darbuotojas / Socialinis pedagogas

0,18–0,29

Socialinio darbuotojo padėjėjas / Socialinio pedagogo padėjėjas

0,42–0,7

Pedagogai (specialusis pedagogas, neformalaus ugdymo ir kiti pedagogai)

0,1–0,2

Slaugytojo padėjėjas

0,02–0,03

13.2.

1 vaikas su kompleksine negalia

Socialinis darbuotojas / Socialinis pedagogas

0,2–0,4

Socialinio darbuotojo padėjėjas / Socialinio pedagogo padėjėjas

0,5–0,6

Slaugytojo padėjėjas

0,02–0,03

Pedagogai (specialusis pedagogas, neformalaus ugdymo ir kiti pedagogai)

0,14–0,2

Kineziterapeutas / Užimtumo terapeutas / Masažuotojas

0,07–0,09

13.3.

1 vaikas su sunkia negalia

Slaugytojas

0,19–0,32

Socialinis darbuotojas / Socialinis pedagogas

0,2–0,4

Slaugytojo padėjėjas

0,44–0,75

Socialinio darbuotojo padėjėjas / Socialinio pedagogo padėjėjas

0,05–0,08

Pedagogai (specialusis pedagogas, neformalaus ugdymo ir kiti pedagogai)

0,1–0,2

Kineziterapeutas / Užimtumo terapeutas / Masažuotojas

0,1–0,14

13.4.

1 įstaiga

Gydytojas (pediatras, psichiatras, neurologas)

Kai ≤ 100 gavėjų – 1;

kai > 100 gavėjų – 1,5

Psichologas

1

Logopedas

Kai ≤ 10 gavėjų, turinčių kalbos sutrikimų – 1

Dietistas

0,5–1

Vyriausiasis socialinis darbuotojas / Socialinio darbo padalinio vadovas

1

Vyriausiasis slaugytojas

1

Pastaba. Šie socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai (pareigybėmis) taikomi ir nustatant darbuotojų, dirbančių su jaunimu, darbo laiko sąnaudas socialinės globos namuose vaikams ir jaunimui su negalia.

 

14. Ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai (pareigybėmis):

 

Eil. Nr.

Paslaugų gavėjai

Darbuotojai, teikiantys socialinę globą

Pareigybių intervalas

14.1.

1 senyvo amžiaus asmuo

Socialinis darbuotojas

0,06–0,13

Socialinio darbuotojo padėjėjas

0,15–0,21

Kineziterapeutas / Užimtumo terapeutas / Masažuotojas

0,03–0,04

14.2.

1 suaugęs ir (ar) senyvo amžiaus asmuo su psichikos sutrikimais

Socialinis darbuotojas

0,06–0,13

Socialinio darbuotojo padėjėjas / Slaugytojo padėjėjas

0,25–0,35

Kineziterapeutas / Užimtumo terapeutas / Masažuotojas

0,03–0,04

14.3.

1 suaugęs ar senyvo amžiaus asmuo su sunkia negalia

Socialinis darbuotojas

0,05–0,06

Socialinio darbuotojo padėjėjas

0,14–0,3

Slaugytojo padėjėjas

0,28–0,42

Kineziterapeutas / Užimtumo terapeutas / Masažuotojas

0,04–0,05

14.4.

1 įstaiga

Vyriausiasis socialinis darbuotojas / Socialinio darbo padalinio vadovas

1

Gydytojas

1

Vyriausiasis slaugytojas

1

Slaugytojas

Kai ≤ 50 gavėjų – 4,2;

Kai ≤100 gavėjų – 5,7;

kai > 100 gavėjų – 7,2

ir t. t.

Slaugytojo padėjėjas ar socialinio darbuotojo padėjėjas (dirbantis naktį)

Kai ≤ 50 gavėjų – 2,1;

kai ≤ 100 gavėjų – 4,2;

kai ≤ 150 gavėjų – 6,3

ir t. t.

Psichologas / Psichiatras

Kai ≤ 50 gavėjų – 0,5;

kai ≤ 100 gavėjų – 1;

kai ≤ 150 gavėjų – 1,5

ir t. t.

Dietistas

Kai ≤ 100 gavėjų – 0,5;

kai > 100 gavėjų – 1

 

______________