LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. lapkričio 21 d. Nr. X-915

Vilnius

 

(Žin., 2006, Nr. 77-2975)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti 3 straipsnio 1 dalį, straipsnį papildyti 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnį ir šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 3, 4, 5, 6 ir 7 dalis, įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 3, 4, 5, 6 ir 7 dalys įsigalioja nuo 2007 m. liepos 1 d.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________