LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. lapkričio 30 d. Nr. 1192

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2003, Nr. 52-2343, Nr. 61-2796; 2004, Nr. 107-3989; 2005, Nr. 54-1850, Nr. 81-2958; 2006, Nr. 6-217, Nr. 72-2715):

1. Papildyti šiuo 3.62 punktu:

„3.62.

vaistininko praktikos licencijos išdavimą

80 litų.“

2. Papildyti šiuo 3.63 punktu:

„3.63.

vaistininko praktikos licencijos rekvizitų patikslinimą

30 litų.“

3. Išdėstyti 3.7 punktą taip:

„3.7.

vaistinės veiklos licencijos išdavimą

290 litų.“

4. Išdėstyti 3.8 punktą taip:

„3.8.

gamybinės vaistinės veiklos licencijos išdavimą

290 litų.“

5. Išdėstyti 3.9 punktą taip:

„3.9.

didmeninio platinimo licencijos išdavimą

690 litų.“

6. Išdėstyti 3.10 punktą taip:

„3.10.

gamybos licencijos išdavimą

690 litų.“

7. Išdėstyti 3.11 punktą taip:

„3.11.

licencijos verstis farmacinių atliekų tvarkymu, išskyrus jų šalinimą, išdavimą

290 litų.“

8. Papildyti šiuo 3.112 punktu:

„3.112.

vaistinės veiklos arba gamybinės vaistinės veiklos licencijos, didmeninio platinimo licencijos, gamybos licencijos, licencijos verstis farmacinių atliekų tvarkymu, išskyrus jų šalinimą, licencijos pakeitimą

110 litų.“

9. Išdėstyti 3.140 punktą taip:

„3.140.

licencijos gaminti narkotinius ir psichotropinius vaistus bei vaistines medžiagas išdavimą

240 litų.“

10. Išdėstyti 3.141 punktą taip:

„3.141.

licencijos gaminti psichotropinius vaistus ir vaistines medžiagas išdavimą

240 litų.“

11. Išdėstyti 3.142 punktą taip:

„3.142.

licencijos užsiimti narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų didmenine prekyba, jų importu ir eksportu išdavimą

240 litų.“

12. Išdėstyti 3.143 punktą taip:

„3.143.

licencijos užsiimti psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų didmenine prekyba, jų importu ir eksportu išdavimą

240 litų.“

13. Išdėstyti 3.144 punktą taip:

„3.144.

licencijos užsiimti narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų mažmenine prekyba išdavimą

90 litų.“

14. Išdėstyti 3.145 punktą taip:

„3.145.

licencijos užsiimti psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų mažmenine prekyba išdavimą

90 litų.“

15. Išdėstyti 3.146 punktą taip:

„3.146.

licencijos verstis I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) gamyba, perdirbimu išdavimą

320 litų.“

16. Išdėstyti 3.147 punktą taip:

„3.147.

licencijos verstis I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didmenine prekyba, įskaitant prekybos tarpininko veiklą, taip pat importu, eksportu, tranzitu išdavimą

320 litų.“

17. Išdėstyti 3.148 punktą taip:

„3.148.

licencijos verstis I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) sandėliavimu išdavimą

320 litų.“

18. Pripažinti netekusiu galios 4.22 punktą.

19. Papildyti šiuo 4.221 punktu:

„4.221.

narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto leidimų išdavimą

100 litų.“

20. Papildyti šiuo 4.222 punktu:

„4.222.

vaistinės veiklos arba gamybinės vaistinės veiklos licencijos, didmeninio platinimo licencijos, gamybos licencijos, licencijos verstis farmacinių atliekų tvarkymu, išskyrus jų šalinimą, licencijos informacijos ir (ar) duomenų dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, vertinimą ir pakeitimą

60 litų.“

21. Papildyti šiuo 4.231 punktu:

„4.231.

juridinio asmens vertinimą, atliekamą norint gauti vaistinės ar gamybinės vaistinės veiklos licenciją, ir pažymos išdavimą

740 litų.“

22. Papildyti šiuo 4.232 punktu:

„4.232.

juridinio asmens vertinimą, atliekamą norint gauti didmeninio platinimo licenciją, nurodytą Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, ir pažymos išdavimą

1480 litų.“

23. Papildyti šiuo 4.233 punktu:

„4.233.

juridinio asmens vertinimą, atliekamą norint gauti gamybos licenciją, nurodytą Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, ir pažymos išdavimą

2800 litų.“

24. Papildyti šiuo 4.234 punktu:

„4.234.

gamybos įmonių veiklos vertinimą pagal vaistinių preparatų, tiriamųjų vaistinių preparatų, veikliųjų medžiagų ir į Europos Komisijos sąrašą įrašytų pagalbinių medžiagų geros gamybos praktikos reikalavimus ir geros gamybos praktikos pažymėjimo išdavimą

2970 litų.“

25. Papildyti šiuo 4.235 punktu:

„4.235.

didmeninio platinimo įmonių veiklos vertinimą pagal vaistinių preparatų, tiriamųjų vaistinių preparatų, veikliųjų medžiagų geros platinimo praktikos reikalavimus ir geros platinimo praktikos pažymėjimo išdavimą

1720 litų.“

26. Papildyti šiuo 4.236 punktu:

„4.236.

kitų valstybių juridinių asmenų arba užsienio juridinių asmenų filialų vaistinių preparatų ir veikliųjų medžiagų gamybos įmonių veiklos vertinimą pagal geros gamybos praktikos reikalavimus ir geros gamybos praktikos pažymėjimo išdavimą

5600 litų.“

27. Papildyti šiuo 4.241 punktu:

„4.241.

paraiškos registruoti medicininės paskirties produktą, kuriosudėtyje esančių veikliųjų medžiagų yra medicininės paskirties produktų sąraše, ir kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą

2640 litų.“

28. Papildyti šiuo 4.242 punktu:

„4.242.

paraiškos registruoti medicininės paskirties produktą, kuriosudėtyje esančių veikliųjų medžiagų nėra medicininės paskirties produktų sąraše, ir kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą

3710 litų.“

29. Papildyti šiuo 4.243 punktu:

„4.243.

paraiškos perregistruoti medicininės paskirties produktą ir kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą

1820 litų.“

30. Papildyti šiuo 4.244 punktu:

„4.244.

paraiškos pakeisti medicininės paskirties produkto registracijos pažymėjimo sąlygas bei kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą

790 litų.“

31. Papildyti šiuo 4.251 punktu:

„4.251.

paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiami vaistinio preparato farmacinių, klinikinių ir ikiklinikinių tyrimų rezultatai:

 

4.251.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

18240 litų

4.251.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

2410 litų

4.251.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

2410 litų

4.251.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

18240 litų

4.251.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

36480 litų.“

32. Papildyti šiuo 4.252 punktu:

„4.252.

paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai vietoj vaistinio preparato farmacinių, klinikinių ir ikiklinikinių tyrimų rezultatų pateikiama atitinkama mokslinė literatūra (išskyrus tradicinius augalinius vaistinius preparatus ir atvejus, kai parengta Europos vaistų agentūros (EMEA) Augalinių vaistinių preparatų komiteto (HCMP) monografija):

 

4.252.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

18240 litų

4.252.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

2410 litų

4.252.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

2410 litų

4.252.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

18240 litų

4.252.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

36480 litų.“

33. Papildyti šiuo 4.253 punktu:

„4.253.

paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiami veikliųjų medžiagų derinio ikiklinikinių ar klinikinių tyrimų rezultatai:

 

4.253.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

18240 litų

4.253.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

2410 litų

4.253.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

2410 litų

4.253.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

18240 litų

4.253.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

36480 litų.“

34. Papildyti šiuo 4.254 punktu:

„4.254.

paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų rezultatų pateikti nereikia, įrodžius, kad vaistinis preparatas yra referencinio preparato, kuris yra arba buvo registruotas bet kurioje Europos ekonominės erdvės valstybėje ne mažiau kaip aštuonerius metus, generinis preparatas:

 

4.254.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

10590 litų

4.254.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1520 litų

4.254.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1520 litų

4.254.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

10590 litų

4.254.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

21180 litų.“

35. Papildyti šiuo 4.255 punktu:

„4.255.

paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai kito vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojas leidžia panaudoti jo vardu registruoto vaistinio preparato, kuris turi tokią pačią veikliųjų medžiagų kokybinę ir kiekybinę sudėtį bei farmacinę formą, registravimo byloje pateiktus farmacinius, ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų duomenis:

 

4.255.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

10590 litų

4.255.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1520 litų

4.255.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1520 litų

4.255.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

10590 litų

4.255.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

21180 litų.“

36. Papildyti šiuo 4.256 punktu:

„4.256.

paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai paraiška pateikiama kartu su tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kito stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinio preparato paraiška:

 

4.256.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

3590 litų

4.256.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1270 litų

4.256.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1270 litų

4.256.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

3590 litų

4.256.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

7180 litų.“

37. Papildyti šiuo 4.257 punktu:

„4.257.

paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiama paraiška papildyti registruoto vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimą:

 

4.257.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

8560 litų

4.257.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

720 litų

4.257.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

720 litų

4.257.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

8560 litų

4.257.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

17120 litų.“

38. Papildyti šiuo 4.258 punktu:

„4.258.

paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma supaprastinta homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūra:

 

4.258.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

2780 litų

4.258.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

800 litų

4.258.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

800 litų

4.258.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

2780 litų

4.258.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

5560 litų.“

39. Papildyti šiuo 4.259 punktu:

„4.259.

paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktųdokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma speciali homeopatinių preparatų registravimo procedūra pagal specifinius nacionalinius homeopatinių vaistinių preparatų ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų reikalavimus

4090 litų.“

40. Papildyti šiuo 4.2510 punktu:

„4.2510.

paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma supaprastinta tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūra arba yra parengta Europos vaistų agentūros (EMEA) Augalinių vaistinių preparatų komiteto (HCMP) monografija:

 

4.2510.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

4090 litų

4.2510.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1000 litų

4.2510.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1000 litų

4.2510.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

4090 litų

4.2510.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

8180 litų.“

41. Papildyti šiuo 4.2511 punktu:

„4.2511.

paraiškos atnaujinti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:

 

4.2511.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

3570 litų

4.2511.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1130 litų

4.2511.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1130 litų

4.2511.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

7140 litų

4.2511.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

7140 litų.“

42. Papildyti šiuo 4.2512 punktu:

„4.2512.

paraiškos atnaujinti tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kito stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:

 

4.2512.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

1130 litų

4.2512.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

450 litų

4.2512.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

450 litų

4.2512.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

2260 litų

4.2512.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

2260 litų.“

43. Papildyti šiuo 4.2513 punktu:

„4.2513.

paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, jeigu jis registruotas taikant supaprastintą homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą:

 

4.2513.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

1250 litų

4.2513.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

320 litų

4.2513.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

320 litų

4.2513.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

2500 litų

4.2513.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

2500 litų.“

44. Papildyti šiuo 4.2514 punktu:

„4.2514.

paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktųdokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, jeigu jis registruotas taikant specialią homeopatinių preparatų registravimo procedūrą pagal specifinius nacionalinius homeopatinių vaistinių preparatų ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų reikalavimus

1860 litų.“

45. Papildyti šiuo 4.2515 punktu:

„4.2515.

paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, jeigu jis registruotas taikant supaprastintą tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą:

 

4.2515.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

1860 litų

4.2515.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

380 litų

4.2515.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

380 litų

4.2515.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

3720 litų

4.2515.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

3720 litų.“

46. Papildyti šiuo 4.2516 punktu:

„4.2516.

paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama IA tipo variacijos paraiška:

 

4.2516.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

240 litų

4.2516.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

200 litų

4.2516.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

200 litų

4.2516.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

480 litų

4.2516.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

480 litų

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija bendra, mokama viena valstybės rinkliava.“

47. Papildyti šiuo 4.2517 punktu:

„4.2517.

paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama IB tipo variacijos paraiška:

 

4.2517.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

600 litų

4.2517.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

500 litų

4.2517.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

500 litų

4.2517.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

1200 litų

4.2517.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

1200 litų

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija yra bendra, mokama viena valstybės rinkliava.“

48. Papildyti šiuo 4.2518 punktu:

„4.2518.

paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama II tipo variacijos (išskyrus naujas terapines indikacijas) paraiška:

 

4.2518.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

1950 litų

4.2518.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1300 litų

4.2518.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1300 litų

4.2518.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

3900 litų

4.2518.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

3900 litų

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija yra bendra, mokama viena valstybės rinkliava.“

49. Papildyti šiuo 4.2519 punktu:

„4.2519.

paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama II tipo variacijos – naujos terapinės indikacijos paraiška:

 

4.2519.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

2850 litų

4.2519.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1900 litų

4.2519.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1900 litų

4.2519.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

5700 litų

4.2519.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

5700 litų

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija yra bendra, mokama viena valstybės rinkliava.“

50. Papildyti šiuo 4.2520 punktu:

„4.2520.

paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiama paraiška pakeisti sveikatos apsaugos ministro numatytą pakuotės ženklinimą arba pakuotės lapelį:

 

4.2520.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

450 litų

4.2520.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

450 litų

4.2520.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

450 litų

4.2520.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

900 litų

4.2520.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

900 litų

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija yra bendra, mokama viena valstybės rinkliava.“

51. Papildyti šiuo 4.2521 punktu:

„4.2521.

paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiama paraiška pakeisti vaistinio preparato klasifikaciją

2470 litų.“

52. Papildyti šiuo 4.2522 punktu:

„4.2522.

paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiama paraiška perleisti rinkodaros teisę

900 litų

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija yra bendra, mokama viena valstybės rinkliava.“

53. Papildyti šiuo 4.2523 punktu:

„4.2523.

vaistinio preparato naudos ir rizikos santykio įvertinimą remiantis vaistinio preparato periodiškai atnaujinamu saugumo protokolu bei kitais dokumentais ir informacija:

 

4.2523.1.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant nacionalinę procedūrą

750 litų

4.2523.2.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

500 litų

4.2523.3.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

500 litų

4.2523.4.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

3440 litų

4.2523.5.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

3440 litų.“

54. Papildyti šiuo 4.2524 punktu:

„4.2524.

kito stiprumo ar kitos farmacinės formos vaistinio preparato naudos ir rizikos santykio įvertinimą remiantis vaistinio preparato periodiškai atnaujinamu saugumo protokolu bei kitais dokumentais ir informacija:

 

4.2524.1.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant nacionalinę procedūrą

230 litų

4.2524.2.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

150 litų

4.2524.3.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

150 litų

4.2524.4.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

610 litų

4.2524.5.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

610 litų.“

55. Papildyti šiuo 4.2525 punktu:

„4.2525.

paraiškos registruoti lygiagrečiai importuojamą vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat lygiagretaus importo leidimo arba ekspertizės pažymos išdavimą

3170 litų.“

56. Papildyti šiuo 4.2526 punktu:

„4.2526.

paraiškos perregistruoti lygiagrečiai importuojamą vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat lygiagretaus importo leidimo arba ekspertizės pažymos išdavimą

830 litų.“

57. Papildyti šiuo 4.2527 punktu:

4.2527.

paraiškos pakeisti lygiagretaus importo leidimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat ekspertizės pažymos išdavimą

400 litų.“

58. Pripažinti netekusiu galios 4.28 punktą.

59. Papildyti šiuo 4.281 punktu:

„4.281.

gyventojams skirtos vaistinio preparato ir medicininės paskirties produkto reklamos vertinimą ir jo pažymos išdavimą:

 

4.281.1.

vaistinio preparato ir medicininės paskirties produkto reklamos spaudoje

410 litų

4.281.2.

vaistinio preparato ir medicininės paskirties produkto reklamos per radiją

300 litų

4.281.3.

vaistinio preparato ir medicininės paskirties produkto reklamos per televiziją

360 litų

4.281.4.

vaistinio preparato ir medicininės paskirties produkto reklamos, skleidžiamos elektroninėmis ryšio priemonėmis

360 litų

4.281.5.

vaistinio preparato ir medicininės paskirties produkto primenamosios reklamos

120 litų.“

60. Papildyti šiuo 4.282 punktu:

„4.282.

specialistams skirtos vaistinio preparato reklamos vertinimą ir jo pažymos išdavimą

660 litų.“

61. Papildyti šiuo 4.283 punktu:

„4.283.

specialistams skirtos vaistinio preparato primenamosios reklamos vertinimą ir jo pažymos išdavimą

120 litų.“

62. Papildyti šiuo 4.284 punktu:

„4.284.

dokumentų, kurie pateikiami norint gauti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą, ekspertizę ir ekspertizės pažymos arba leidimo išdavimą

3450 litų.“

63. Išdėstyti 4.29 punktą taip:

„4.29.

licencijos, leidimo, pažymėjimo, sertifikato dublikato išdavimą

7 litai.“

64. Pripažinti netekusiu galios 4.30 punktą.

65. Pripažinti netekusiu galios 4.31 punktą.

66. Pripažinti netekusiu galios 4.32 punktą.

67. Papildyti šiuo 4.323 punktu:

„4.323.

už dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo liudijimą, ekspertizę ir pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimo arba pažymos išdavimą

1800 litų.“

68. Papildyti šiuo 4.324 punktu:

„4.324.

už dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvosbioetikos komiteto pritarimo liudijimą, ekspertizę ir pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimo arba pažymos išdavimą, kai pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimas išduodamas vieno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto teikimu

2840 litų.“

69. Papildyti šiuo 4.325 punktu:

„4.325.

už dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvosbioetikos komiteto pritarimo liudijimą, ekspertizę ir pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimo arba pažymos išdavimą, kai pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimas išduodamas dviejų regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų teikimu

3855 litų.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Finansų ministras                                                                           Zigmantas Balčytis