LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 5 PRIEDĖLIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. lapkričio 9 d. Nr. X-884

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2004, Nr. 171-6302)

 

1 straipsnis. Įstatymo 5 priedėlio 1 punkto pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 5 priedėlio 1 punkto „Mokesčio už eismo ribojimą tarifai“ lentelės 7 eilutę ir ją išdėstyti taip:

 

Eil. Nr.

Darbų atvejai

Tarifai (litais)

Valstybinės reikšmės keliai

Magistraliniai

Krašto

Rajoniniai

„7.

Įvairių masinių, sporto renginių ir kitais atvejais trasai paruošti, kai kelias uždaromas ar apribojamas transporto priemonių eismas:

 

 

 

 

1 parai 1 km kelio;

1 000

600

120

 

1 valandai 1 km kelio

60

30

7“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________