LIETUVOS RESPUBLIKOS IR EUROPOS VIDUTINĖS TRUKMĖS ORŲ PROGNOZIŲ CENTRO BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS

 

Lietuvos Respublika, atstovaujama aplinkos ministro,

ir

Europos vidutinės trukmės orų prognozių centras, atstovaujamas jo direktoriaus,

atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos Respublika 2004 m. gegužės 1 d. tapo Europos Sąjungos nare,

pažymėdami, kad Lietuvos Respublika dalyvauja Europos moksliniame ir techniniame bendradarbiavime {angl. COST),

atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos Respublika nori pagal tarptautines meteorologines tradicijas bendradarbiauti su Europos vidutinės trukmės oru prognozių centru (toliau – Centras),

vadovaudamiesi Centro steigimo konvencijos (toliau – Konvencija) 3 straipsniu,

susitarė:

 

1 straipsnis

 

Visiškai pritardama Konvencijos 2 straipsnyje apibrėžtiems Centro tikslams, Lietuvos Respublika, kaip reikalaujama, teikia Centrui visus vyriausybės agentūrų ar institucijų atliktų ar surinktų meteorologinių stebėjimų duomenis.

 

2 straipsnis

 

Lietuvos Respublikai naudoti savo orų prognozavimo srities reikmėms nemokamai suteikiama neišimtinė licencija ir visos kitos neišimtinės teisės naudotis pramoninės nuosavybės teisėmis, kompiuterių programomis ir technine informacija, kurios atsiranda atliekant darbą pagal Konvenciją ir kurios priklauso Centrui.

 

3 straipsnis

 

Lietuvos Respublika pagal Centro tarybos nurodymus laikosi taisyklių ir gairių, reglamentuojančių naudojimąsi Centrui priklausančiomis pramoninės nuosavybės teisėmis, kompiuterių programomis ir technine informacija, Centro darbo rezultatų skirstymą ir Centro produktų platinimą. Jeigu nenurodoma kitaip, tokios taisyklės ir gairės yra tos, kurios taikomos valstybėms narėms.

 

4 straipsnis

 

Privilegijos ir imunitetai, kuriais Centro personalo nariai ar ekspertai naudojasi Lietuvos Respublikos teritorijoje, yra nustatyti priede ir yra šio Bendradarbiavimo susitarimo sudedamoji dalis.

 

5 straipsnis

 

Konvencijos 2 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose nustatytų tiriamųjų darbų ir mokslinių tyrimų rezultatai ir jos 2 straipsnio 1 dalies b ir d punktuose nurodyti duomenys Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos bus prieinami ta pačia forma kaip ir valstybių narių meteorologinėms tarnyboms.

 

6 straipsnis

 

Centras neprisiima jokių išlaidų, susijusių su savo meteorologinių produktų teikimu Lietuvos Respublikai arba su telekomunikacijų ryšio tarp Centro ir Lietuvos Respublikos nustatymu ar palaikymu.

 

7 straipsnis

 

Lietuvos Respublika gali naudotis Centro teikiamomis profesinio rengimo galimybėmis ta pačia atrankos tvarka, kuri taikoma Centro valstybėms narėms. Centras neprisiima jokių išlaidų, susijusių su stažuotojų iš Lietuvos Respublikos kelionės ir pragyvenimo išlaidomis.

 

8 straipsnis

 

1. Lietuvos Respublikos metinė įmoka Centrui yra lygi pusei įmokos, kurią Lietuvos Respublika pagal Konvencijos 13 straipsnio 1 dalį turėtų mokėti, jei ji būtų valstybė narė.

2. Lietuvos Respublikos metinė įmoka Centrui yra mokama pagal Konvencijos 12 ir 13 straipsnius tarsi Lietuvos Respublika būtų valstybė narė. Metinė įmoka sumokama iki atitinkamų finansinių metų kovo 20 dienos.

3. Jei Lietuvos Respublika prašytų specialių paslaugų, nenumatytų šiame Bendradarbiavimo susitarime, Lietuvos Respublika ir Centras sudarys papildomą susitarimą, kuriame nustatomos įgyvendinimo sąlygos, galimos įmokos ir atlyginimo už suteiktas paslaugas pobūdis.

4. Jei nesumokėtų įmokų dydis viršija pagal šio Bendradarbiavimo susitarimo 8 straipsnio 1 dalį einamaisiais ir praėjusiais finansiniais metais Lietuvos Respublikos mokėtinų įmokų dydį, ji netenka teisės būti atstovaujama Bendradarbiaujančių valstybių patariamajame komitete (angl ACCS), o Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nebebus prieinami Konvencijos 2 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose nustatytų tiriamųjų darbų ir mokslinių tyrimų rezultatai ir jos 2 straipsnio 1 dalies b ir d punktuose nurodyti duomenys.

 

9 straipsnis

 

Kalbant apie vienkartinę papildomą įmoką, nustatytą Konvencijos 13 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, Lietuvos Respublika moka panašią įmoką, kuri yra lygi pusei tos sumos, kurią Lietuvos Respublika turėtų mokėti, jei ji būtų valstybė narė, bet įmoką moka tik už Centro per dešimties metų laikotarpį iki šio Bendradarbiavimo susitarimo įsigaliojimo patirtas išlaidas; įmokos dydis turi būti sumažintas suma, atitinkančia Centro veiklos išlaidas per tą laikotarpį.

 

10 straipsnis

 

Lietuvos Respublikos vienkartinė papildoma įmoka mokama penkiomis dalimis: 20 proc. įmokos sumokama iki finansinių metų, kuriais sudaromas šis Bendradarbiavimo susitarimas, pabaigos ir po 20 proc. mokama kasmet ketverius paskesnius finansinius metus iki kiekvienų metų pabaigos.

 

11 straipsnis

 

1. Kalbant apie atstovavimą Tarybos ir jos patariamųjų komitetų posėdžiuose, Lietuvos Respublika yra ACCS narė.

2. ACCS yra kviečiamas, kad Tarybos ir jos atitinkamų patariamųjų komitetų posėdžiuose jam atstovautų ACCS pirmininkas.

 

12 straipsnis

 

1. Bet koks šalių ginčas dėl šio arba kurio nors vėliau sudaryto papildomo susitarimo aiškinimo ar taikymo, kurio negalima išspręsti tiesioginėmis derybomis, bet kurios šalies prašymu yra perduodamas arbitražiniam teismui, jeigu šalys per tris mėnesius nesusitaria dėl kito sprendimo būdo. Arbitražo procedūra vyksta pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas.

2. Abi šalys per du mėnesius nuo tos dienos, kai gaunamas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas prašymas, paskiria po vieną arbitražinio teismo narį. Šie nariai per du mėnesius nuo antro nario paskyrimo dienos paskiria trečią narį – šio teismo pirmininką, kuris nėra Lietuvos Respublikos pilietis. Jei kuris nors iš trijų arbitražinio teismo narių per nustatytą laikotarpį nepaskiriamas, vienos iš šalių prašymu tai padaro Tarptautinio teisingumo teismo pirmininkas.

3. Arbitražinis teismas sprendimus priima balsų dauguma. Jo sprendimai ginčo šalims yra privalomi ir po priėmimo toliau neskundžiami. Kiekviena šalis apmoka savo paskirto teismo nario ir su jos atstovavimu teismo posėdžiuose susijusias išlaidas. Abi šalys lygiomis dalimis padengia teismo pirmininko išlaidas ir bet kurias kitas išlaidas, jeigu teismas nenusprendžia kitaip. Arbitražinis teismas nustato savo procesines taisykles.

 

13 straipsnis

 

1. Atsiradus nenugalimai jėgai (force majeure), turinčiai poveikio kurios nors šalies įsipareigojimų pagal šį Bendradarbiavimo susitarimą vykdymui, toji šalis neatsako už bet kokį vėlavimą ar nevykdymą, o vykdymo laikas prireikus pratęsiamas laikotarpiui, prilygstančiam tam, per kurį vykdymas buvo taip sustabdytas.

2. Šiame Bendradarbiavimo susitarime nenugalima jėga (force majeure)tai bet kuri aplinkybė, kurios šalis negali kontroliuoti ir dėl jos vykdyti susitarimo.

 

14 straipsnis

 

1. Viena šalis turi teisę sustabdyti ir (arba) nutraukti šį Bendradarbiavimo susitarimą, jeigu:

a) kita šalis padarė esminį savo įsipareigojimų pagal šį Bendradarbiavimo susitarimą pažeidimą (arba keletą pažeidimų, prilygstančių esminiam pažeidimui) ir jo neatitaisė, jei toks pažeidimas yra atitaisomas, per 30 dienų nuo pirmos šalies įspėjimo tai padaryti, arba

b) ginkluotas konfliktas, įskaitant karą arba jo neįskaitant, maištas arba teroro veiksmai užkirto kelią arba, Centro nuomone, kėlė pavojų saugiam ir nenutrūkstamam Centro produktų tiekimui ir paslaugų teikimui pagal šį Bendradarbiavimo susitarimą, arba

c) Centras yra likviduojamas.

2. Bet kuris sustabdymas pagal šio straipsnio 1 dalį, jeigu nesusitariama kitaip, įsigalioja šaliai, kuri turi teisę pateikti, kai ši raštu pateikia įspėjimą. Visos nesumokėtos ir iki tokio sustabdymo dienos mokėtinos sumos turi būti nedelsiant sumokamos.

3. Bet kuri šalis turi teisę ir be priežasties, ir nepadariusi jokio pažeidimo rašytiniu įspėjimu nutraukti šį Bendradarbiavimo susitarimą, o nutraukimas įsigalioja nuo šio straipsnio 4 dalyje nurodytos dienos.

4. Bet kuris nutraukimas pagal šio straipsnio 1 arba 2 dalį įsigalioja, jeigu nesusitariama kitaip, antrų finansinių metų nuo tų metų, kuriais duodamas įspėjimas, pabaigoje arba nutraukimo dėl centro likvidavimo atveju – nuo tokio likvidavimo įsigaliojimo dienos. Atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalies nuostatas, visi šalių įsipareigojimai pagal šį Bendradarbiavimo susitarimą išlieka iki tokio nutraukimo įsigaliojimo dienos.

 

tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

 

Šis Susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais lietuvių ir anglų kalbomis. Abu tekstai yra autentiški. Kilus nesutarimų dėl šio Susitarimo prasmės ar jo aiškinimo, remiamasi anglišku tekstu.

 

Priimtas ir pasirašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šio Susitarimo šaliai.

 

Šis Susitarimas įsigalioja Centrui gavus Lietuvos Respublikos pranešimą, kad jos vidaus teisinės procedūros, būtinos šiam Susitarimui įsigalioti, yra baigtos.

 

Vilnius, 2006 m. gegužės 17 d.

Redingas, 2006 m. gegužės 25 d.

Lietuvos Respublikos vardu

Centro vardu

Aplinkos ministras

Direktorius

Arūnas Kundrotas

Dominique Marbouty

______________

 


Priedas

 

Privilegijos ir imunitetai, kuriais Centro personalo nariai arba ekspertai naudojasi Lietuvos Respublikos teritorijoje

 

1 dalis

 

1.1. Savo oficialiai veiklai atlikti Centras turi imunitetą jurisdikcijai ir vykdymui, išskyrus:

a) tokiu mastu, kokiu Tarybos sprendimu Centras jo atsisako kokiu nors konkrečiu atveju; tačiau laikoma, kad Centras atsisakė šio imuniteto, jei, gavęs valstybės institucijos, kurioje iškelta byla, arba priešingos šalies pateiktą prašymą atsisakyti imuniteto, jis per penkiolika dienų nuo to prašymo gavimo nepranešė, kad tokio imuniteto neatsisako;

b) arbitražinio teismo sprendimo, priimto pagal šio Bendradarbiavimo susitarimo 12 straipsnį, vykdymo atžvilgiu.

1.2. Dėl bet kurio ginčo, susijusio su Centro personalo nariu arba ekspertu, kuriam reikalaujama imuniteto jurisdikcijai pagal šio priedo 2 arba 3 dalį, Centro atsakomybė turi būti pakeičiama atitinkamo personalo nario ar eksperto atsakomybe.

1.3. Atsižvelgiant į 1.1 punktą, Centro nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, kad ir kur jis būtų, yra netaikomi bet kokie administraciniai ar laikini suvaržymai, tokie kaip rekvizicija, konfiskavimas, nusavinimas arba areštas.

 

2 dalis

 

Centro personalo nariai, neviršydami šiame Bendradarbiavimo susitarime nustatytų apribojimų, naudojasi šiomis privilegijomis, imunitetais ir lengvatomis:

2.1. imunitetu jurisdikcijai, net jiems nutraukus tarnybą Centre, už veiksmus, įskaitant einant oficialias pareigas ir neviršijant savo įgaliojimų pasakytus arba parašytus žodžius;

2.2. atleidimu nuo visų karinės tarnybos prievolių;

2.3. visų savo oficialių raštų ir dokumentų neliečiamybe;

2.4. kartu su savo šeimos nariais, priklausančiais jų namų ūkiui, tomis pačiomis imigraciją ribojančiomis ir užsieniečių registraciją reglamentuojančiomis išimtimis, kurios paprastai daromos tarptautinių organizacijų personalo nariams;

2.5. tomis pačiomis privilegijomis, kurios paprastai suteikiamos tarptautinių organizacijų personalo nariams dėl valiutą ir jos keitimą reglamentuojančių teisės aktų;

2.6. kartu su savo šeimos nariais, priklausančiais jų namų ūkiui, tomis pačiomis lengvatomis, kurios paprastai suteikiamos tarptautinių organizacijų personalo nariams, repatriacijai tarptautinės krizės metu;

2.7. teise be muitų įsivežti baldus ir asmeninius daiktus, kai jie eina pareigas atitinkamoje valstybėje bent vienus metus, ir teise, nutraukę savo veiklą minėtoje valstybėje, be muitų išsivežti baldus ir asmeninius daiktus, abiem atvejais atsižvelgiant į sąlygas, kurias laiko privalomomis valstybės, kurios teritorijoje ta teise naudojamasi, vyriausybė, išskyrus turtą, įgytą toje valstybėje, bei atsižvelgiant į joje nustatytą eksporto draudimą.

 

3 dalis

 

Ekspertai, kurie nėra personalo nariai ir kurie eina pareigas Centre arba jo vardu atlieka pavedimus, eidami savo pareigas arba atlikdami pavedimus ir kelionėse eidami tokias pareigas arba atlikdami tokius pavedimus, naudojasi toliau nurodytomis privilegijomis, imunitetais ir lengvatomis tokiu mastu, kokiu jie yra reikalingi jų pareigoms eiti arba pavedimams atlikti:

3.1. imunitetu jurisdikcijai, net jiems nutraukus tarnybą Centre, už veiksmus, įskaitant einant ekspertų pareigas ir neviršijant savo įgaliojimų pasakytus arba parašytus žodžius;

3.2. visų savo oficialių raštų ir dokumentų neliečiamybe;

3.3. tomis pačiomis muitinės lengvatomis dėl savo asmeninio bagažo ir tomis pačiomis privilegijomis dėl valiutos ir jos keitimą reglamentuojančių teisės aktų, kai jos paprastai suteikiamos tarptautinių organizacijų personalo nariams.

 

4 dalis

 

4.1. Šiame Bendradarbiavimo susitarime nustatytos privilegijos, imunitetai ir lengvatos yra suteikiami tik Centro ir Lietuvos Respublikos interesais, o ne asmenų, kurie jais naudojasi, naudai.

4.2. Kompetentingos valdžios institucijos turi ne tik teisę, bet ir pareigą atsisakyti imuniteto tais atvejais, kai toks imunitetas trukdo vykdyti teisingumą, ir tais atvejais, kai jo galima atsisakyti nepažeidžiant tikslo, kuriam jis buvo suteiktas.

4.3. 4.2. punkte nurodytos kompetentingos valdžios institucijos yra:

• Lietuvos Respublika -jos atstovų atveju;

• Taryba – direktoriaus atveju;

• Direktorius – kitų personalo narių ir ekspertų, kaip apibrėžta 3 dalyje, atveju.

______________