LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2006 m. spalio 24 d. Nr. X-878

Vilnius

 

(Žin., 2005, Nr. 76-2741)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 2 dalies 8 punkto pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų nekilnojamasis turtas, o kitų religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų nekilnojamasis turtas (ar jo dalis), naudojamas tik nekomercinei veiklai arba kulto apeigų reikmenų gamybai;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2007 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS