LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL INSTITUCIJOS, ATSAKINGOS UŽ POVANDENINIO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS KONVENCIJOS NUOSTATŲ VYKDYMĄ, PASKYRIMO

 

2006 m. spalio 30 d. Nr. 1078

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos ratifikavimo (Žin., 2006, Nr. 65-2378) 2 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Paskirti Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos institucija, atsakinga už Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos nuostatų vykdymą.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                   GEDIMINAS KIRKILAS

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                                          JONAS JUČAS

______________