LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. LIEPOS 11 D. NUTARIMO NR. 878 „DĖL TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUDOJIMO IR APSKAITOS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. spalio 30 d. Nr. 1068

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 878 „Dėl Tarnybinių gyvenamųjų patalpų naudojimo ir apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 62-2265):

1. Įrašyti antraštėje po žodžio „tvarkos“ žodį „aprašo“.

2. Įrašyti 1 punkte vietoj žodžio „tvarką“ žodžius „tvarkos aprašą“.

3. Nurodytuoju nutarimu patvirtintoje Tarnybinių gyvenamųjų patalpų naudojimo ir apskaitos tvarkoje:

3.1. Įrašyti pavadinime vietoj žodžio „tvarka“ žodžius „tvarkos aprašas“.

3.2. Įrašyti 1 punkte vietoj žodžių „Ši tvarka“ žodžius „Šis Aprašas“, vietoj žodžio „taikoma“ žodį „taikomas“.

3.3. Išdėstyti 8 punktą taip:

8. Valstybės ir savivaldybių tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis apskaičiuojamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 (Žin., 2001, Nr. 37-1248; 2004, Nr. 23-705; 2006, Nr. 82-3268). Juridinių asmenų savo darbuotojams nuomojamų tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis nustatomas kolektyvinėje sutartyje, o organizacijoje, kurioje tokia sutartis nesudaroma, – administracijos ir darbuotojo susitarimu, tačiau maksimalus nuomos mokestis negali būti didesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtintą maksimalų nuomos mokestį.“

3.4. Išdėstyti 9 punktą taip:

9. Mokestis už šaltą ir karštą vandenį, dujas, elektros ir šiluminę energiją, komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendrojo naudojimo patalpų ir teritorijos valymą bei kitas), kai nuomojamos valstybės ar savivaldybių tarnybinės gyvenamosios patalpos, mokamas atskirai nuo buto nuompinigių, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 876 (Žin., 2001, Nr. 62-2263; 2002, Nr. 48-1857). Mokesčio už komunalines paslaugas dydžiai, jų mokėjimo terminai ir tvarka, kai juridiniai asmenys nuomoja gyvenamąsias patalpas savo darbuotojams, nustatomi kolektyvinėje sutartyje, o jeigu organizacijose tokia sutartis nesudaroma, – administracijos ir darbuotojų susitarimu.“

3.5. Išdėstyti 12 punktą taip:

12. Tarnybinių gyvenamųjų patalpų naudojimo apskaita vykdoma tvarkant tarnybinių gyvenamųjų patalpų apskaitos žurnalą. Žurnale turi būti nurodytas tarnybinių gyvenamųjų patalpų adresas, kambarių skaičius, bendras naudingasis plotas (kv. metrais), pagalbinės patalpos ir priklausiniai, jų paskirtis, vieta ir plotas, sprendimo suteikti tarnybines patalpas numeris ir data, patalpų nuomininko vardas, pavardė, šeimos narių skaičius, nuomos sutarties numeris ir pasirašymo data. Apskaitos žurnalą tvarko šio Aprašo 6 punkte nurodytos institucijos.

Aplinkos ministerija vykdo tarnybinių gyvenamųjų patalpų suvestinę apskaitą pagal valstybės valdžios ir valdymo institucijų pateiktą informaciją. Valstybės valdžios ir valdymo institucijos turi kasmet iki kovo 1 d. pateikti Aplinkos ministerijai duomenis apie patikėjimo teise valdomas tarnybines gyvenamąsias patalpas, nurodydamos jų skaičių ir naudingąjį plotą.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Arūnas Kundrotas