LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO 13 IR 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. spalio 12 d. Nr. X-856

Vilnius

 

1 straipsnis. 13 straipsnio 3 punkto pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) suteikta mokslo ir studijų institucijoms, šių institucijų įsteigtoms viešosioms įstaigoms, organizuojančioms praktinį mokymą ir tyrimus, profesinio mokymo, valstybinėms socialinės globos bei rūpybos įstaigoms, valstybinėms įstaigoms ir organizacijoms, valstybiniams specializuotiems sėklininkystės, veislininkystės ūkiams bei specializuotą veislininkystės ir sėklininkystės veiklą vykdančioms valstybės kontroliuojamoms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kuriose valstybei priklauso daugiau kaip 1/2 akcijų;“.

 

2 straipsnis. 14 straipsnio 3 punkto pripažinimas netekusiu galios

14 straipsnio 3 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________