LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 18 D. NUTARIMO NR. 480 „DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ INTERNETO SVETAINĖMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. spalio 25 d. Nr. 1054

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės institucijų interneto svetainėms patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2005, Nr. 6-159, Nr. 97-3642) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS aprašo PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) 6 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašą (pridedama).

2. Pavesti Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kartą per metus atlikti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių būklės analizę ir kasmet iki liepos 1 d. pateikti Informacinės ir žinių visuomenės plėtros komisijai savo išvadas ir pasiūlymus.

3. Nustatyti, kad Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms apraše nurodytų reikalavimų įgyvendinimą koordinuoja ir metodinę paramą – išvadas bei rekomendacijas – teikia Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                               Raimondas Šukys


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.

nutarimu Nr. 480

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 25 d. nutarimo Nr. 1054 redakcija)

 

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo (toliau vadinama – šis Aprašas) tikslas – sudaryti visuomenei sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas (toliau vadinama – įstaigos) ir jų funkcijas, suvienodinti įstaigų interneto svetaines, užtikrinti jų veiksmingumą, jose pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, paieškos galimybes, svetainių kūrimą ir reguliarų informacijos atnaujinimą.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (Žin., 1999, Nr. 60-1945) vartojamas sąvokas.

3. Įstaigos privalo turėti interneto svetainę, atitinkančią šiame Apraše nurodytus reikalavimus.

Įstaiga, turinti teritorinius padalinius, gali turėti bendrą interneto svetainę, apimančią informaciją, nustatytą šiame Apraše, apie teritorinius padalinius.

Įmonėms ir įstaigoms, teikiančioms asmenims viešąsias paslaugas, netaikomi šio Aprašo 10.2, 10.3.2 ir 10.7 punktai.

4. Įstaigų interneto svetainių paskirtis – skleisti internetu informaciją apie įstaigų funkcijas, struktūrą, veiklą, skatinti asmenis aktyviai dalyvauti valstybės valdyme, užtikrinti įstaigų veiklos skaidrumą, teikti viešąsias paslaugas elektroninėmis ryšio priemonėmis.

5. Įstaigų interneto svetainių antrojo lygio adresų sritis turi būti formuojama naudojant įstaigos pavadinimo pirmąsias žodžių raides, žodžių sutrumpinimus arba lietuvių kalbos bendrinį žodį (-ius) ar raidžių junginius lotyniškomis raidėmis, kurie leistų nesunkiai numatyti įstaigos pavadinimą.

6. Įstaigos interneto svetainė turi atitikti šiame Apraše išdėstytas struktūros, informacijos, administravimo nuostatas, taip pat būti pritaikyta naudotis neįgaliesiems, vadovaujantis Neįgaliesiems pritaikytų Interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. T-40. Pateikiama informacija turi būti susisteminta ir reguliariai atnaujinama. Įstaigos interneto svetainėje turi būti garantuotas abipusis ryšys tarp interneto vartotojo ir įstaigos (elektroninio pašto ir (arba) klausimų ir atsakymų forma).

7. Įstaigos interneto svetainės įvadinis puslapis yra reprezentacinis, atspindintis įstaigos veiklą. Jis turi būti lengvai atpažįstamas. Įstaigos, kuri įstatymų nustatyta tvarka turi teisę naudoti Lietuvos valstybės herbą, interneto svetainės įvadiniame puslapyje turi būti Lietuvos valstybės herbas (arba įstaigos ženklas, įregistruotas Valstybiniame patentų biure), visas įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą įstaigą, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas (jeigu įstaiga yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja), įstaigos telefono numeris, fakso numeris ir elektroninio pašto adresas. Įvadiniame interneto svetainės puslapyje turi būti pateikiama pagal įstaigai priskirtas funkcijas aktualiausia, labiausiai akcentuotina informacija (aktualijos). Įstaigos interneto svetainės skyriuose skelbiant įstaigos struktūrą, kontaktus, naujienas ir atsakymus į klausimus, turi būti nurodyta informacijos pateikimo data, o skelbiant teisės aktų projektus – kiekvieno teisės akto projekto atnaujinimo data.

8. Įstaigos interneto svetainė (ne tik įvadinis puslapis) negali būti naudojama komercinių paslaugų ar įmonių reklamai. Interneto svetainėje neturi būti statiškų ar (ir) dinaminių komercinių reklaminio pobūdžio užsklandų, ypač – rodomų iš reklaminių tinklų; joje gali būti naudojamos statiškos ar (ir) dinaminės užsklandos, kurios yra įstaigos savireklama arba nuorodos į kitų įstaigų, organizacijų, užsienio įstaigų ar kartu su jomis organizuojamų renginių tinklalapius ir kitos veiklos reklama.

9. Įstaigos interneto svetainėje visa informacija pateikiama lietuvių kalba. Svarbiausia su įstaigų veikla susijusi informacija (jos svarbą nustato įstaiga) interneto svetainėje papildomai pateikiama anglų kalba, prireikus – kita užsienio kalba.

 

II. ĮSTAIGOS INTERNETO SVETAINĖS STRUKTŪRA

 

10. Įstaigos interneto svetainės struktūra turi būti aiški, paprasta ir patogi, suformuoto meniu antraštės – tikslios ir neturėtų viršyti trijų reikšminių žodžių. Interneto svetainėje turi būti šie skyriai:

10.1. struktūra ir kontaktai;

10.2. teisinė informacija:

10.2.1. teisės aktai;

10.2.2. teisės aktų projektai;

10.3. veikla:

10.3.1. nuostatai;

10.3.2. planavimo dokumentai;

10.3.3. veiklos kryptys;

10.4. paslaugos:

10.4.1. informacijos rinkmenos;

10.4.2. prašymai;

10.4.3. viešosios paslaugos;

10.5. naujienos;

10.6. klausimai;

10.7. tarptautinis bendradarbiavimas;

10.8. nuorodos.

11. Prireikus kiekviena įstaiga savo interneto svetainės struktūrą gali išplėsti, tačiau visi privalomi skyriai ir jų pavadinimai turi išlikti.

 

III. INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

 

12. Įstaigos interneto svetainėje skelbiama tik aktuali ir teisiškai galiojanti informacija, kuri turi būti atnaujinama pagal jos keitimosi periodiškumą. Jeigu ši informacija skelbiama ir užsienio kalba, ji turi būti atnaujinama vienu metu visomis kitomis kalbinėmis interneto svetainės versijomis.

13. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ turi būti pateikiami šie duomenys: įstaigos valdymo struktūros schema; vadovo (-ų) nuotrauka ir gyvenimo aprašymas; įstaigos struktūrinių padalinių pavadinimai, jos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašas su kontaktine informacija (vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas); įstaigos priimamojo darbo grafikas; įstaigos priimamojo telefono, fakso numeris, elektroninio pašto adresas; informacija apie įstaigos struktūrinius padalinius; informacija apie įstaigos reguliavimo sričiai priskiriamas kitas įstaigas; informacija apie komisijas bei darbo grupes, sudarytas svarbiems uždaviniams spręsti, ir jų veiklą.

14. Įstaigos interneto svetainės skyrius „Teisinė informacija“ susideda iš sričių „Teisės aktai“ ir „Teisės aktų projektai“.

Interneto svetainės srityje „Teisės aktai“ turi būti skelbiami įstaigos reguliavimo sričiai priskiriamų galiojančių teisės aktų pavadinimai su atitinkamomis nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, įstaigos norminiai teisės aktai, kiti šios įstaigos teisės aktai, kurių skelbimą interneto tinkle nustato įstatymai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai. Teisės aktai, susiję su įstaigai priskiriama reguliavimo sritimi, ir įstaigos teisės aktai jos svetainėje skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių, ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų teisės aktų pateikimo oficialiai skelbti „Valstybės žiniose“ ir skelbimo interneto tinklalapiuose tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 71-2236; 2003, Nr. 28-1144; 2005, Nr. 146-5328) nustatyta tvarka.

Interneto svetainės srityje „Teisės aktų projektai“ turi būti skelbiami įstaigos, taip pat jos reguliavimo sričiai priskiriamų kitų įstaigų parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiami įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektai. Šie teisės aktų projektai įstaigos interneto svetainėje skelbiami laikantis Įstatymų ir kitų aktualiausių norminių teisės aktų projektų skelbimo „Interneto“ tinkle tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 4 d. nutarimu Nr. 118 (Žin., 1999, Nr. 15-389). Kartu skelbiamos sprendimų projektų poveikio bazinio ar išplėstinio vertinimo pažymos, parengtos pagal Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 (Žin., 2003, Nr. 23-975).

15. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Veikla“ skelbiama visa vieša informacija, susijusi su įstaigos veikla, trumpa įstaigos istorija, planavimu ir veiklos kryptimis.

Interneto svetainės srityje „Nuostatai“ skelbiami įstaigų nuostatai arba įstatai.

Interneto svetainės srityje „Planavimo dokumentai“ skelbiami programiniai ir strateginiai dokumentai, kiti su įstaigų veiklos planavimu susiję dokumentai, kurių pagrindu įstaigos organizuoja savo veiklą.

Interneto svetainės srityje „Veiklos kryptys“ skelbiama įstaigos veikla pagal skirtingas veiklos šakas. Informacija pateikiama sugrupuota pagal pagrindines įstaigos veiklos kryptis.

Atskiros veiklos kryptys, atsižvelgiant į poreikį, gali būti pateikiamos atskiruose puslapiuose, atitinkančiuose šio Aprašo nuostatas.

16. Interneto svetainės skyrių „Paslaugos“ sudaro sritys „Informacijos rinkmenos“, „Prašymai“ ir „Viešosios paslaugos“.

Interneto svetainės srityje „Informacijos rinkmenos“ pateikiamos įstaigoje elektroniniu būdu įvairia forma (duomenų bazė, registras, elektroninis sąrašas ir panašiai) tvarkomos informacijos rinkmenos. Šiame skyriuje gali būti skelbiamos informacijos teikimo ir naudojimo sąlygos. Kai informacija teikiama atlygintinai, nurodomas valstybės rinkliavų arba atlyginimo už informacijos teikimą dydis.

Interneto svetainės srityje „Prašymai“ pateikiamos prašymų formos, atitinkančios Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 12 straipsnio reikalavimus, skirtos gauti informaciją ar dokumentą iš įstaigos. Prašymų formose nurodoma, kokiu būdu ir forma pareiškėjas pageidauja gauti informaciją.

Interneto svetainės srityje „Viešosios paslaugos“ pateikiamos įstaigos viešosios paslaugos, teikiamos elektroniniu būdu. Šioje interneto svetainės srityje gali būti pateikiama informacija apie įstaigos reguliavimo srityje išduodamas licencijas (leidimus) verstis ūkine komercine veikla, nurodant licencijuojamos ūkinės komercinės veiklos rūšis, teisės aktų, reglamentuojančių ūkinės komercinės veiklos licencijavimą, pavadinimus su atitinkamomis nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, licencijų (leidimų) rūšis, licencijas (leidimus) išduodančias įstaigas, asmenis, kuriems gali būti išduodamos licencijos (leidimai), ir asmens, teikiančio informaciją, kontaktinė informacija.

17. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Naujienos“ skelbiamos įstaigos reguliavimo srities aktualijos, naujienos, įstaigos pranešimai spaudai, jos renginių, svarbiausių įvykių suvestinė. Įstaigos interneto svetainėje turi būti sudarytos sąlygos užsisakyti naujienas elektroniniu paštu.

18. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Klausimai“ asmenims turi būti sudarytos sąlygos elektroniniu paštu ar šioje interneto svetainėje kreiptis į įstaigą, pateikti įstaigos reguliavimo srities klausimus ir gauti į juos atsakymus elektroniniu paštu ar šioje interneto svetainėje teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Tarptautinis bendradarbiavimas“ teikiama informacija apie įstaigos tarptautinį bendradarbiavimą. Ši informacija grupuojama pagal kryptis. Informacija, susijusi su naryste Europos Sąjungoje, turi būti pateikiama sistemingai pagal veiklos kryptis.

20. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, steigėjo interneto svetaines, Valdžios elektroninių vartų svetainę.

21. Įstaigos interneto svetainėje būtina įdiegti informacijos rodyklę, kurioje pateikiama nuosekli interneto svetainės puslapių struktūra pagal klasifikaciją, nustatytą šio Aprašo 10 punkte, taip pat papildoma informacija.

22. Įstaigos interneto svetainėje rekomenduojama skelbti informaciją apie įstaigos skelbiamus konkursus ar priėmimą į laisvas darbo vietas.

23. Įstaigos interneto svetainėje būtina įdiegti žodinės paieškos sistemą, kuri sudarytų sąlygas ieškoti reikiamos informacijos pagal raktinius žodžius visoje interneto svetainėje.

24. Įstaigos interneto svetainėje skelbiama informacija turi atitikti galiojančių teisės aktų nuostatas, susijusias su informacijos skelbimu.

 

IV. ĮSTAIGOS INTERNETO SVETAINĖS ADMINISTRAVIMAS

 

25. Įstaigoje turi būti paskirtas įstaigos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, arba atitinkamas padalinys, atsakingas už informacijos teikimą skelbti įstaigos interneto svetainėje. Informacija apie paskirtus atsakingus asmenis arba atitinkamus padalinius teikiama Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

26. Įstaigų interneto svetainėse siūloma laikytis Pasaulinio interneto tinklo konsorciumo rekomendacijų, apibrėžiančių interneto tinklalapių modeliavimo kalbų naudojimą (rekomendacijos skelbiamos tinklalapyje http://www.w3.org/TR). Įstaigų interneto svetainių peržiūrai negali būti reikalaujama specialios komercinės programinės įrangos. Dokumentai tinklalapiuose turi būti prieinami naudojant ir atvirus (aprašytus) duomenų failų formatus (HTML, PDF ir kita). Rekomenduojama tinklalapius pritaikyti duomenų perdavimo protokolą palaikantiems bevieliams ryšio įrenginiams.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Už šiame Apraše nurodytų reikalavimų taikymą įstaigų interneto svetainėse atsako šių įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys.

______________