LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 „DĖL LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ“ PAKEITIMO IR LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2006 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 839

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimą Nr. 8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ (Žin., 1993, Nr. 3-73, Nr. 74-1396; 1996, Nr. 66-1586; 1997, Nr. 65-1581, Nr. 97-2454; 1998, Nr. 102-2814; 1999, Nr. 103-2970; 2003, Nr. 15-622; 2004, Nr. 152-5553) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ

 

Siekdama sudaryti sąlygas plėtoti mokslą ir skatinti produktyviai dirbančius mokslininkus, taip pat vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2002, Nr. 41-1527; 2005, Nr. 67-2405) 22 straipsnio 15 dalimi ir 27 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos mokslo premijų nuostatus (pridedama).

2. Pavesti Švietimo ir mokslo ministerijai:

2.1. kasmet iš Lietuvos Respublikos val