LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 371 IR 38 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. gegužės 28 d. Nr. I-1353

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 17-447; 1992, Nr. 13-350; 1994, Nr. 39-702,

Nr. 88-1666, Nr. 96-1874; 1995, Nr. 36-889, Nr. 59-1481, Nr. 89-1987)

 

1 straipsnis. 371 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 371 straipsnio pirmąją dalį – pirmajame sakinyje vietoj žodžių „Lietuvos bankų įstaigos“ įrašyti žodžius „Lietuvos komerciniai bankai“, antrajame sakinyje vietoj žodžių „bankų įstaigos“ įrašyti žodį „bankai“, pakeisti paskutinįjį sakinį ir šią dalį išdėstyti taip:

„Lietuvos komerciniai bankai valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų apyvartos operacijas atlieka nemokamai. Atidarydami ūkio subjektų sąskaitas, bankai privalo išreikalauti pažymą apie ūkio subjekto įregistravimą valstybinio socialinio draudimo įstaigoje, o uždarydami sąskaitas, – pažymą apie tai, kad ūkio subjektas neskolingas valstybinio socialinio draudimo fondui. Bankai pirmiausiai vykdo darbininkų ir tarnautojų reikalavimus, susijusius su darbo teisiniais santykiais, reikalavimus atlyginti žalą dėl sveikatos sužalojimo, taip pat gyvybės atėmimo, reikalavimus apmokėti už perdirbti supirktą ir neapmokėtą žemės ūkio produkciją, po to – valstybinio socialinio draudimo įstaigų reikalavimus dėl socialinio draudimo lėšų išieškojimo.“

 

2 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 38 straipsnio ketvirtosios dalies paskutinįjį sakinį ir šią dalį išdėstyti taip:

„Valstybinio socialinio draudimo fondui laiku nesumokėtos draudėjų ir jų draudžiamų asmenų įmokos, delspinigiai ir baudos išieškomos ne ginčo tvarka, bet už ne ilgesnį kaip paskutinių dvejų metų laikotarpį. Pirmiausiai sumokamos privalomosios įmokos, po to – baudos, o vėliausiai – delspinigiai.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________