LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS 2004 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-441 „DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS CENTRŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. liepos 27 d. Nr. ĮV-319

Vilnius

 

Pakeičiu Valstybės ir savivaldybių kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. ĮV-441 „Dėl valstybės ir savivaldybių kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 8-253, Nr. 152-5623), 4 punktą ir išdėstau jį taip:

4. Kvalifikacinius testus tvirtina Atestacijos komisijos pirmininko teikimu kultūros centro steigėjas arba jo įgaliota institucija, atsižvelgdami į kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus atitinkamos pareigybės aprašyme.“.

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                                          JONAS JUČAS