LIETUVOS RESPUBLIKOS

AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. liepos 19 d. Nr. X-800

Vilnius

 

(Žin. 2001, Nr. 43-1495; 2002, Nr. 72-3010)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 3 dalies 2 punkto pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) B kategorijos automatas – riboto laimėjimo automatas, kuriame didžiausia statoma suma – 1 litas (0,3 euro), vieno lošimo laimėjimas negali būti daugiau kaip 200 kartų didesnis už statomą sumą, o vieno lošimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 sekundės.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šio įstatymo 1 straipsnio nuostata dėl euro įsigalioja nuo euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dienos.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS