LIETUVOS RESPUBLIKOS

DRAUDIMO ĮSTATYMO 29, 35, 36, 43, 82, 100, 113, 135, 136, 151, 175, 180, 188, 191, 193, 199, 207 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO BEI PAPILDYMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 791 IR 231 STRAIPSNIAIS, VIII SKYRIAUS PAPILDYMO PENKTUOJU SKIRSNIU IR PRIEDO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. liepos 19 d. Nr. X-798

Vilnius

 

(Žin., 2003, Nr. 94-4246)

 

1 straipsnis. 29 straipsnio 2 ir 4 dalių pakeitimas

1. Papildyti 29 straipsnio 2 dalį sakiniu „Draudimo įmonės stebėtojų tarybos nariu gali būti draudimo įmonę patronuojančios įmonės valdybos narys“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Draudimo įmonės stebėtojų tarybos ar valdybos nariu negali būti vidaus auditorius arba kitos draudimo įmonės auditorius. Draudimo įmonės stebėtojų tarybos nariu gali būti draudimo įmonę patronuojančios įmonės valdybos narys.“

2. 29 straipsnio 4 dalyje po žodžio „įstatymų“ įrašyti žodžius „tiek, kiek šio Įstatymo nenustatyta kitaip“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Draudimo įmonės organų nariams taip pat taikomi interesų konflikto ribojimai, nustatyti kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, tiek, kiek šio Įstatymo nenustatyta kitaip.“

 

2 straipsnis. 35 straipsnio 3 dalies pakeitimas ir papildymas

1. 35 straipsnio 3 dalies 6 punkte vietoj žodžių „įtrauktomis į oficialius ar juos atitinkančius reguliuojamų vertybinių popierių biržų prekybos sąrašus“ įrašyti žodžius „kurios yra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose“ ir šį punktą išdėstyti taip:

6) akcijomis, kurios yra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose;“.

2. 35 straipsnio 3 dalies 7 punkte vietoj žodžių „neįtrauktomis į oficialius ar juos atitinkančius reguliuojamų vertybinių popierių biržų prekybos sąrašus“ įrašyti žodžius „kurios nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose“ ir šį punktą išdėstyti taip:

7) akcijomis, kurios nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose, gavus Priežiūros komisijos leidimą;“.

3. 35 straipsnio 3 dalies 8 punkte vietoj žodžių „įtrauktomis į oficialius ar juos atitinkančius reguliuojamų vertybinių popierių biržų prekybos sąrašus“ įrašyti žodžius „kurios yra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose“ ir šį punktą išdėstyti taip:

8) įmonių obligacijomis, kurios yra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose;“.

4. 35 straipsnio 3 dalies 9 punkte vietoj žodžių „neįtrauktomis į oficialius ar juos atitinkančius reguliuojamų vertybinių popierių biržų prekybos sąrašus“ įrašyti žodžius „kurios nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose“ ir šį punktą išdėstyti taip:

9) įmonių obligacijomis, kurios nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose, gavus Priežiūros komisijos leidimą;“.

5. 35 straipsnio 3 dalies 11 punkte išbraukti žodį „finansinėmis“, vietoj žodžių „gavus Priežiūros komisijos leidimą“ įrašyti žodžius „kuriomis siekiama sumažinti investicijų riziką“ ir šį punktą išdėstyti taip: „11) išvestinėmis priemonėmis, kuriomis siekiama sumažinti investicijų riziką;“.

6. Papildyti 35 straipsnio 3 dalį 14 punktu:

14) naujai išleidžiamomis obligacijomis, jeigu emisijos sąlygose yra numatytas įsipareigojimas ne vėliau kaip per 1 metus nuo šių vertybinių popierių išleidimo įtraukti juos į prekybą reguliuojamose rinkose;“.

7. Papildyti 35 straipsnio 3 dalį 15 punktu:

15) pinigų rinkos priemonėmis, kurios yra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose;“.

8. Papildyti 35 straipsnio 3 dalį 16 punktu:

16) pinigų rinkos priemonėmis, kurios nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose, gavus Priežiūros komisijos leidimą.“

 

3 straipsnis. 36 straipsnio papildymas 3 dalimi

Papildyti 36 straipsnį 3 dalimi:

3. Jeigu draudimo įmonės turtas, nurodytas šio Įstatymo 35 straipsnyje, dengiantis draudimo techninius atidėjinius, sudaro mažiau kaip šimtą procentų bendros techninių atidėjinių sumos, draudimo įmonė per vieną darbo dieną nuo nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos privalo kreiptis į Priežiūros komisiją dėl leidimo padengti tą techninių atidėjinių dalį kitu draudimo įmonės turtu išdavimo.“

 

4 straipsnis. 43 straipsnio 5 dalies pakeitimas

43 straipsnio 5 dalyje vietoj sakinio „Ta pati audito įmonė gali atlikti auditą toje pačioje draudimo įmonėje ne daugiau kaip 3 metus iš eilės“ įrašyti sakinius „Tas pats auditorius negali atlikti tos pačios draudimo įmonės audito ilgiau kaip 5 metus iš eilės. Pasibaigus šiam laikotarpiui, auditorius 2 metus negali atlikti šios draudimo įmonės audito“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Draudimo įmonė per 10 dienų nuo audito įmonės pasirinkimo Priežiūros komisijos nustatyta tvarka privalo pranešti Priežiūros komisijai apie pasirinktą audito įmonę. Jei audito įmonės auditoriai neturi draudimo įmonių arba finansų įstaigų audito patirties, Priežiūros komisijos reikalavimu draudimo įmonė privalo pakeisti audito įmonę. Tas pats auditorius negali atlikti tos pačios draudimo įmonės audito ilgiau kaip 5 metus iš eilės. Pasibaigus šiam laikotarpiui, auditorius 2 metus negali atlikti šios draudimo įmonės audito.“

 

5 straipsnis. Įstatymo papildymas 791 straipsniu

Papildyti Įstatymą 791 straipsniu:

791 straipsnis. Draudimo rizika

1. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, draudikas turi teisę įvertinti draudimo riziką Civilinio kodekso 6.994 straipsnyje nustatyta tvarka.

2. Draudikas, apskaičiuodamas draudimo įmokas ir draudimo išmokas, neturi teisės atsižvelgti į draudėjo ar apdraustojo lytį, kaip į draudimo rizikai reikšmės turintį veiksnį, išskyrus šio Įstatymo 100 straipsnio 2 dalyje nustatytas išimtis.

3. Draudikas, apskaičiuodamas draudimo įmokas ir draudimo išmokas, neturi teisės atsižvelgti į veiksnius, susijusius su motinyste, kaip į turinčius reikšmės draudimo rizikai.“

 

6 straipsnis. 82 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 82 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Draudikas privalo tirti aplinkybes, būtinas draudiminio įvykio faktui, pasekmėms ir draudimo išmokos dydžiui nustatyti, dėdamas reikiamas pastangas. Draudimo išmoka privalo būti išmokėta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudiminio įvykio faktą, aplinkybes, pasekmes ir draudimo išmokos dydį. Jei draudimo sutartyje nustatyta, kad mokamos periodinės draudimo išmokos, šios dalies antrojo sakinio nuostata taikoma pirmajai periodinei draudimo išmokai.“

 

7 straipsnis. 100 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 100 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

100 straipsnis. Draudimo rizika

1. Draudikas, vertindamas draudimo riziką, turi teisę atsižvelgti į apdraustojo amžių, sveikatos būklę, profesiją ir kitus draudimo rizikai turinčius reikšmės objektyvius kriterijus, kartu užtikrindamas, kad vienodo rizikos laipsnio asmenų grupei būtų taikomos vienodos draudimo įmokų ir draudimo išmokų apskaičiavimo sąlygos.

2. Draudikas, vertindamas draudimo riziką, turi teisę atsižvelgti į apdraustojo lytį tik tais atvejais, kai lytis yra pripažįstama lemiamu veiksniu vertinant draudimo riziką, vadovaudamasis Priežiūros komisijos nustatyta tvarka jos interneto tinklalapyje paskelbtais ir reguliariai atnaujinamais patikimais ir tiksliais statistiniais bei aktuariniais duomenimis.

3. Draudikui draudžiama bet kokia forma reikalauti, kad draudėjas, apdraustasis ir kiti asmenys pateiktų genetinių tyrimų duomenis.

4. Draudikas, įgyvendindamas įstatymų ar gyvybės draudimo sutarties suteikiamas teises, negali remtis tuo, kad:

1) draudėjas neįvykdė Civilinio kodekso 6.993 straipsnyje nustatytos pareigos dėl neatsargumo, jei nuo gyvybės draudimo sutarties sudarymo praėjo daugiau kaip 10 metų;

2) draudėjas neįvykdė Civilinio kodekso 6.1010 straipsnyje nustatytos pareigos dėl neatsargumo, jei nuo draudimo rizikos padidėjimo praėjo daugiau kaip 10 metų.

5. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyti terminai taikomi ir tuo atveju, kai į gyvybės draudimo sutartį yra įtraukta papildoma sveikatos draudimo rizika.

6. Draudikas, įgyvendindamas gyvybės draudimo sutarties suteikiamas teises, draudimo sutarties galiojimo metu neturi teisės vienašališkai didinti draudimo įmokos, kai draudimo rizika padidėja dėl draudėjo ar apdraustojo amžiaus ir (ar) ligos, išskyrus atvejus, kai draudėjas ar apdraustasis tyčia sukelia sau ligą.

7. Draudimo sutartyse nustatytais atvejais, kurie privalo būti aptarti individualiai, draudikas turi teisę vienašališkai keisti nustatytos draudimo įmokos dydį tik tuo atveju, kai šis keitimas yra susijęs su:

1) palūkanų normos kitimu vidaus ir tarptautinėse rinkose;

2) pakitusiais statistiniais duomenimis apie draudiminius įvykius ir draudimo išmokas.

8. Vienašališkai keisti draudimo įmokos dydį šio straipsnio 7 dalyje nustatytais pagrindais galima tik tuo atveju, jei šis keitimas nėra esminis. Nustatant, ar keitimas yra esminis, turi būti atsižvelgiama į tai, ar draudėjas (naudos gavėjas) dėl keitimo iš esmės negauna ar netenka galimybės gauti to, ko tikėjosi iš draudimo sutarties.

9. Iki draudimo įmokos pakeitimo draudėjas privalo būti išsamiai informuotas raštu, nurodant draudimo įmokos kitimo priežastis ir sudarant sąlygas nutraukti draudimo sutartį.“

 

8 straipsnis. 113 straipsnio 1 dalies pakeitimas

113 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičiaus ir žodžio „1 dalies“ įrašyti skaičius ir žodį „1–3 dalių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Sveikatos draudimo sutarčiai mutatis mutandis taikomos šio Įstatymo 100 straipsnio 1–3 dalių, 101, 102 ir 106 straipsnių nuostatos.“

 

9 straipsnis. 135 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 135 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

135 straipsnis. Bankrutuojančių draudimo įmonių draudimo sutarčių pasibaigimas

1. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą:

1) ne gyvybės draudimo sutartys, išskyrus transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, pasibaigia;

2) transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartys pasibaigia po 30 dienų (išskyrus atvejus, kai transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartyje numatyta ankstesnė draudimo sutarties termino pabaiga);

3) gyvybės draudimo sutartys, jei per Priežiūros komisijos nustatytą terminą teisės ir pareigos pagal šias sutartis nėra perleidžiamos, pasibaigia.

2. Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų draudimo sutarčių draudėjai įgyja kreditorinio reikalavimo teisę į sumokėtos draudimo įmokos dalį už laikotarpį nuo draudimo sutarties pabaigos šio straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais iki draudimo sutartyje numatyto draudimo sutarties termino pabaigos.“

 

10 straipsnis. 136 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 136 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

136 straipsnis.   Užsienio valstybių draudimo įmonių filialų draudimo sutarčių pasibaigimas

1. Priežiūros komisijai panaikinus leidimą užsienio valstybės draudimo įmonės filialo draudimo veiklai dėl to, kad filialo įsipareigojimai viršija filialui priskirtą turtą:

1) ne gyvybės draudimo sutartys, išskyrus transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, pasibaigia;

2) transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartys pasibaigia po 30 dienų (išskyrus atvejus, kai transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartyje numatyta ankstesnė draudimo sutarties termino pabaiga);

3) gyvybės draudimo sutartys, jei nuo leidimo užsienio valstybės draudimo įmonės filialo draudimo veiklai panaikinimo iki Priežiūros komisijos nustatyto termino pabaigos teisės ir pareigos pagal šias sutartis nėra perleidžiamos, pasibaigia.

2. Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų draudimo sutarčių draudėjai įgyja kreditorinio reikalavimo teisę į sumokėtos draudimo įmokos dalį už laikotarpį nuo draudimo sutarties pabaigos šio straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais iki draudimo sutartyje numatyto draudimo sutarties termino pabaigos.

3. Jei užsienio valstybės draudimo įmonės filialo įsipareigojimai tampa didesni už filialui priskirtą turtą po leidimo filialo draudimo veiklai panaikinimo, Priežiūros komisija konstatuoja šį faktą nutarimu. Tokiu atveju:

1) ne gyvybės draudimo sutartys, išskyrus transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, pasibaigia;

2) transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartys pasibaigia po 30 dienų (išskyrus atvejus, kai transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartyje numatyta ankstesnė draudimo sutarties termino pabaiga);

3) Priežiūros komisija nustato terminą perleisti teises ir pareigas pagal gyvybės draudimo sutartis. Jei per Priežiūros komisijos nustatytą terminą teisės ir pareigos pagal gyvybės draudimo sutartis nėra perleidžiamos, šios sutartys pasibaigia.

4. Šio straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų draudimo sutarčių draudėjai įgyja kreditorinio reikalavimo teisę į sumokėtos draudimo įmokos dalį už laikotarpį nuo draudimo sutarties pabaigos šio straipsnio 3 dalyje nurodytais pagrindais iki draudimo sutartyje numatyto draudimo sutarties termino pabaigos.“

 

11 straipsnis. 151 straipsnio 7 dalies pakeitimas

151 straipsnio 7 dalyje vietoj žodžių „Iš draudimo brokerių sąrašo išbrauktas asmuo“ įrašyti žodžius „Asmuo, išbrauktas iš draudimo brokerių sąrašo šio straipsnio 5 dalies 4–7 punktuose nurodytais atvejais“ ir šią dalį išdėstyti taip:

7. Išbraukus draudimo brokerį iš draudimo brokerių sąrašo, buvęs draudimo brokeris privalo grąžinti Priežiūros komisijai šio straipsnio 4 dalyje nurodytą dokumentą. Šis reikalavimas nėra taikomas šio straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytu atveju. Asmuo, išbrauktas iš draudimo brokerių sąrašo šio straipsnio 5 dalies 4–7 punktuose nurodytais atvejais, turi teisę vėl tapti draudimo brokeriu šio Įstatymo nustatyta tvarka ne anksčiau kaip praėjus 3 metams po išbraukimo iš draudimo brokerių sąrašo.“

 

12 straipsnis. VIII skyriaus papildymas nauju penktuoju skirsniu

1. Papildyti VIII skyrių nauju penktuoju skirsniu:

 

PENKTASIS SKIRSNIS

PERDRAUDIMO TARPININKAI

 

1721 straipsnis. Perdraudimo tarpininkai

1. Subjektai, nurodyti šio Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose, 4 straipsnio 1 ir 3 punktuose ir 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte, taip pat 5 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyti užsienio valstybių nepriklausomų draudimo tarpininkų filialai turi teisę verstis perdraudimo tarpininkavimo veikla tik kai Priežiūros komisija jos nustatyta tvarka įrašo juos į Priežiūros komisijos tvarkomą perdraudimo tarpininkų sąrašą. Perdraudimo tarpininkų sąrašas skelbiamas Priežiūros komisijos interneto tinklalapyje.

2. Perdraudimo tarpininkas gali būti įrašytas į Priežiūros komisijos tvarkomą perdraudimo tarpininkų sąrašą, jei:

1) yra nepriekaištingos reputacijos ir kvalifikuotas. Jei perdraudimo tarpininkas yra juridinis asmuo, jo priežiūros ir valdymo organų nariai privalo būti nepriekaištingos reputacijos asmenys, o asmenys, įmonėje atsakingi už perdraudimo tarpininkavimo veiklos vykdymą, – nepriekaištingos reputacijos ir kvalifikuoti;

2) turi profesinės civilinės atsakomybės draudimą, koks nustatytas šio Įstatymo 169 straipsnio 1 dalyje, arba kitą nuostolių, atsiradusių dėl jų veiklos, atlyginimo užtikrinimo būdą, analogišką nustatytam šio Įstatymo 169 straipsnio 2 dalyje.

3. Priežiūros komisija turi teisę išbraukti perdraudimo tarpininką iš perdraudimo tarpininkų sąrašo:

1) rašytiniu perdraudimo tarpininko prašymu;

2) jei po įrašymo į sąrašą paaiškėjo faktų, dėl kurių būtų atsisakyta įrašyti perdraudimo tarpininką į sąrašą;

3) jei atsiranda sąlygų, dėl kurių perdraudimo tarpininkas negali būti laikomas turinčiu nepriekaištingą reputaciją ar kvalifikuotu;

4) jei neturi profesinės civilinės atsakomybės draudimo, koks nustatytas šio Įstatymo 169 straipsnio 1 dalyje, arba kito nuostolių, atsiradusių dėl jų veiklos, atlyginimo užtikrinimo būdo, analogiško nustatytam šio Įstatymo 169 straipsnio 2 dalyje.

4. Lietuvos Respublikos perdraudimo tarpininkų veiklai kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse mutatis mutandis taikomos šio Įstatymo 173 straipsnio nuostatos.“

2. Buvusius VIII skyriaus penktąjį, šeštąjį ir septintąjį skirsnius laikyti atitinkamai šeštuoju, septintuoju ir aštuntuoju skirsniais.

 

13 straipsnis. 175 straipsnio 1 dalies pakeitimas

175 straipsnio 1 dalyje po žodžio „draudimo“ įrašyti žodžius „ir perdraudimo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Kitų Europos Sąjungos valstybių narių draudimo ir perdraudimo tarpininkai turi teisę pradėti teikti paslaugas ar steigti filialą Lietuvos Respublikoje tik Priežiūros komisijai gavus kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos informaciją apie ketinimą pradėti teikti paslaugas ar steigti filialą.“

 

14 straipsnis. 180 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 180 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Užsienio valstybių perdraudimo tarpininkų veiklai Lietuvos Respublikoje mutatis mutandis taikomos šio Įstatymo 1721 straipsnio 1-3 dalių nuostatos.“

 

15 straipsnis. 188 straipsnio 1 dalies pakeitimas

188 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Metinę finansinę atskaitomybę per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos Priežiūros komisija paskelbia viešai.“

 

16 straipsnis. 191 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 191 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

191 straipsnis.   Priežiūros komisijos pirmininko pranešimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1. Priežiūros komisijos pirmininkas teikia pranešimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei apie pagrindinio tikslo įgyvendinimą, funkcijų atlikimą ir draudimo sistemos būklę tokia tvarka: I pusmečio – iki einamųjų metų rugsėjo 15 dienos, o paskutinių veiklos metų – iki kitų metų birželio 15 dienos.

2. Priežiūros komisijos pirmininkas turi nedelsdamas teisės aktų nustatyta tvarka informuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybę šiais atvejais:

1) kai Priežiūros komisija taiko intervencines priemones;

2) jei iškyla reali grėsmė, kad draudimo įmonė taps nemoki ar užsienio valstybės draudimo įmonės filialui priskirtas turtas taps mažesnis už filialo įsipareigojimus;

3) jei Priežiūros komisijai tapo žinoma, kad kitos Europos Sąjungos valstybės narės draudimo įmonės filialo rizikinga veikla gali pakenkti draudėjų, apdraustųjų, nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų ir naudos gavėjų interesams;

4) kitų teisės aktų numatytais atvejais.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais Priežiūros komisijos pirmininkas taip pat informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybę apie priemones, kurių ėmėsi ir (ar) ketina imtis Priežiūros komisija, siekdama užtikrinti draudimo sistemos patikimumą, veiksmingumą, saugumą ir stabilumą ir draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų interesų ir teisių apsaugą.“

 

17 straipsnis. 193 straipsnio 1 dalies papildymas 11 punktu

Papildyti 193 straipsnio 1 dalį 11 punktu:

11) iškilus realiai grėsmei, kad draudimo įmonė taps nemoki ar užsienio valstybės draudimo įmonės filialui priskirtas turtas taps mažesnis už filialo įsipareigojimus, įpareigoti draudimo įmonę ar užsienio valstybės draudimo įmonės filialą, ketinančius vykdyti reikšmingus sandorius, gauti Priežiūros komisijos pritarimą.“

 

18 straipsnis. 199 straipsnio 4 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 5, 6, 7 dalimis

1. Pakeisti 199 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Privalomajam teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimui taikomos šio Įstatymo 41 ir 42 straipsnių nuostatos su išimtimis, jog vietoj šiuose straipsniuose numatyto Priežiūros komisijos leidimo reikalingas Priežiūros komisijos patvirtinimas, kad laikomasi teisės aktų nustatytų reikalavimų, keliamų teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimui, taip pat kad šio Įstatymo 41 straipsnio 5 dalyje, 42 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyti terminai nėra taikomi.“

2. Papildyti 199 straipsnį 5 dalimi:

5. Draudimo įmonė ar užsienio valstybės draudimo įmonės filialas, įpareigoti perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis, privalo apie numatomą perleidimą paskelbti mažiausiai 2 dienraščiuose, platinamuose visoje Lietuvos Respublikoje, taip pat kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje draudimo įmonė vykdo veiklą.“

3. Papildyti 199 straipsnį 6 dalimi:

6. Draudėjas, nesutinkantis su nauju privalomuoju teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimu, turi teisę nutraukti draudimo sutartį joje nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo teisių ir pareigų perleidimo.“

4. Papildyti 199 straipsnį 7 dalimi:

7. Jei draudėjas nutraukia draudimo sutartį šio straipsnio 6 dalyje nurodytu atveju, grąžinama:

1) ne gyvybės draudimo atveju – visa sumokėta draudimo įmokos dalis už laikotarpį nuo teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimo iki draudimo sutartyje numatyto termino pabaigos;

2) gyvybės draudimo atveju, jei gyvybės draudimo sutartis sudaryta tik dėl mirties rizikos, – visa sumokėta draudimo įmokos dalis už laikotarpį nuo teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimo iki draudimo sutartyje numatyto termino pabaigos; jei sudaryta su kapitalo kaupimu susijusi gyvybės draudimo sutartis, – suma, lygi to draudėjo draudimo sutarčiai sudarytų techninių atidėjinių dydžių teisių ir pareigų pagal šią sutartį perleidimo dieną sumai.“

 

19 straipsnis. 207 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 207 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Priežiūros komisija nagrinėja vartotojų ginčus su draudiku, kylančius iš draudimo sutarties ar susijusius su ja, jei draudimo sutarčiai yra taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šio straipsnio prasme vartotojas yra fizinis asmuo:

1) draudėjas, kuris perka draudimo paslaugą asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti;

2) apdraustasis, naudos gavėjas ar nukentėjęs trečiasis asmuo, jei draudimo paslauga, nepaisant to, kas yra draudėjas pagal konkrečią draudimo sutartį, yra skirta jų asmeniniams ar namų ūkio poreikiams, o draudikas, sudarydamas draudimo sutartį, žinojo ar privalėjo žinoti apie draudimo paslaugos paskirtį;

3) kitas asmuo, kurio teisės ir pareigos draudiko atžvilgiu susijusios su draudimo sutartimi, nepaisant to, kad jis nėra draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ar nukentėjęs trečiasis asmuo, jeigu santykiuose su draudiku toks asmuo nesiekia tikslų, susijusių su verslu ar profesine veikla.“

 

20 straipsnis. Įstatymo papildymas 231 straipsniu

Papildyti Įstatymą 231 straipsniu:

231 straipsnis. Draudimo rizikos vertinimas atsižvelgiant į apdraustojo lytį

1. Priežiūros komisija iki 2007 m. sausio 1 d. patvirtina šio Įstatymo 100 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką, savo interneto tinklalapyje paskelbia ir po to ne rečiau kaip kartą per metus atnaujina šio Įstatymo 100 straipsnio 2 dalyje nurodytus statistinius ir aktuarinius duomenis.

2. Sveikatos apsaugos ministerija, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitos valstybės institucijos bei įstaigos privalo Priežiūros komisijai teikti informaciją, reikalingą įgyvendinant šio Įstatymo 100 straipsnio 2 dalyje nurodytas funkcijas.

3. Finansų ministerija informuoja Europos Bendrijų Komisiją apie šio Įstatymo 100 straipsnio 2 dalies nuostatas.

4. Po penkerių metų nuo 2007 m. gruodžio 21 d., atsižvelgdama į Europos Bendrijų Komisijos parengtą ataskaitą, Finansų ministerija su atitinkamomis suinteresuotomis institucijomis apsvarsto šio Įstatymo 100 straipsnio 2 dalies nuostatų tikslingumą ir apie tai informuoja Europos Bendrijų Komisiją.“

 

21 straipsnis. Įstatymo priedo papildymas nauju 22 punktu

1. Papildyti Įstatymo priedą nauju 22 punktu:

22) 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 2004/113/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo (OL 2004 m. L 373, p. 37);“.

2. Buvusį Įstatymo priedo 22 punktą laikyti 23 punktu.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________