LIETUVOS RESPUBLIKOS

TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 26 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. liepos 11 d. Nr. X-757

Vilnius

 

(Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429)

 

1 straipsnis. 26 straipsnio 8 dalies pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po to, kai savivaldybės tarybos ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl detaliojo plano patvirtinimo paskelbiamas vietinėje spaudoje, jeigu pačiame sprendime nenustatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________