LIETUVOS RESPUBLIKOS

TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO, TREČIOJO SKIRSNIO PAVADINIMO, 20, 21, 22, 23, 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 191 STRAIPSNIU BEI ĮSTATYMO PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. liepos 4 d. Nr. X-747

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 30-804; 2002, Nr. 29-1034; 2005, Nr. 71-2560)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 3 dalies pakeitimas

1 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „aktu, nurodytu“ įrašyti žodžius „aktais, nurodytais“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Šio Įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio Įstatymo priede.“

 

2 straipsnis. Įstatymo trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Įstatymo trečiojo skirsnio pavadinime išbraukti žodžius „už užsieniečių vežimą be reikiamų kelionės dokumentų“ ir šį pavadinimą išdėstyti taip:

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VEŽĖJŲ PAREIGOS VEŽANT UŽSIENIEČIUS IR ATSAKOMYBĖ“.

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 191 straipsniu

Papildyti Įstatymą 191 straipsniu:

191 straipsnis. Vežėjų pareiga teikti informaciją

1. Vežėjas, kuris verčiasi keleivių vežimu oro keliais, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prašymu iki keleivių registracijos pabaigos privalo jai pateikti šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją apie užsieniečius, kuriuos jis pristatys į pasienio kontrolės punktą, per kurį šie užsieniečiai pateks į Lietuvos Respublikos teritoriją iš valstybių, nesančių Europos Sąjungos valstybėmis narėmis.

2. Vežėjas, kuris verčiasi keleivių vežimu oro keliais, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prašymu privalo jai pateikti šią informaciją:

1) užsieniečių naudojamų kelionės dokumentų numeriai ir tipai;

2) užsieniečių pilietybės;

3) visi kelionės dokumentuose nurodyti užsieniečių vardai ir pavardės;

4) užsieniečių gimimo datos;

5) pasienio kontrolės punktas, per kurį vežėjas pristatys užsieniečius į Lietuvos Respublikos teritoriją;

6) reiso numeris;

7) transporto priemonės išvykimo ir atvykimo laikas;

8) bendras transporto priemone vežamų užsieniečių skaičius;

9) pradinė užsieniečių įlaipinimo vieta.

3. Vežėjas, kuris verčiasi keleivių vežimu oro keliais, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka privalo informuoti užsieniečius, apie kuriuos šio Įstatymo 191 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija teikiama, apie numatomą jų asmens duomenų tvarkymą.

4. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato šio straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos pateikimo ir tvarkymo taisykles.“

 

4 straipsnis. 20 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 20 straipsnį 4 dalimi:

4. Jeigu Valstybės sienos apsaugos tarnyba nustato, kad šio Įstatymo 191 straipsnio 1 dalyje nurodytas vežėjas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka nepateikė arba pateikė ne visą ar neteisingą šio Įstatymo 191 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją, tokiam vežėjui skiriama nuo vienuolikos tūkstančių iki aštuoniolikos tūkstančių litų bauda už kiekvieną reisą, kuriuo buvo vežami užsieniečiai, apie kuriuos vežėjas nepateikė šio Įstatymo 191 straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos arba pateikė ne visą ar neteisingą informaciją.“

 

5 straipsnis. 21 straipsnio 1 dalies pakeitimas

21 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje po žodžių „pažeisti šio Įstatymo“ įrašyti skaičius ir žodžius „191 straipsnio 1 dalies arba“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos įgalioti darbuotojai (pareigūnai), nustatę, kad pažeisti šio Įstatymo 191 straipsnio 1 dalies arba 20 straipsnio 1 dalies reikalavimai, surašo įstatymo pažeidimo protokolą. Protokole nurodoma jo surašymo data ir vieta, protokolą surašiusio asmens pareigos, pavardė, vardas, žinios apie šį Įstatymą pažeidusį asmenį, šio Įstatymo pažeidimo padarymo vieta, laikas ir esmė, šio Įstatymo straipsnis, straipsnio dalis, kurios reikalavimus pažeidė asmuo, liudytojų ir nukentėjusiųjų, jeigu jų yra, pavardės, adresai, šį Įstatymą pažeidusio asmens paaiškinimas, kitokios žinios, būtinos bylai išspręsti.“

 

6 straipsnis. 22 straipsnio 1 dalies pakeitimas

22 straipsnio 1 dalyje po žodžių „šio Įstatymo“ įrašyti skaičius ir žodžius „191 straipsnio 1 dalyje arba“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Nagrinėjant bylas dėl šio Įstatymo 191 straipsnio 1 dalyje arba 20 straipsnio 1 dalyje numatytų pažeidimų, dalyvauja šie proceso dalyviai:

1) šį Įstatymą pažeidęs asmuo;

2) Valstybės sienos apsaugos tarnybos sprendimu – kiti asmenys, su kurių interesais tiesiogiai susijusi nagrinėjama byla;

3) valstybės ir savivaldybių institucijų atstovai – šių institucijų prašymu;

4) Valstybės sienos apsaugos tarnybos sprendimu – ekspertai, specialistai bei kiti asmenys.“

 

7 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

23 straipsnyje po žodžių „šio Įstatymo“ įrašyti skaičius ir žodžius „191 straipsnio 1 dalyje arba“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

23 straipsnis. Pranešimas apie bylos nagrinėjimą

Proceso šalims ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki bylos nagrinėjimo raštu pranešama apie nustatytus šio Įstatymo 191 straipsnio 1 dalyje arba 20 straipsnio 1 dalyje numatytus pažeidimus, bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, taip pat pasiūloma susipažinti su bylos medžiaga, raštu pateikti paaiškinimus. Apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką kitiems proceso dalyviams pranešama raštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki bylos nagrinėjimo.“

 

8 straipsnis. 25 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimas

25 straipsnio 1 dalies 2 punkte po žodžių „šio Įstatymo“ įrašyti skaičius ir žodžius „191 straipsnio 1 dalyje arba“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) atsisakyti skirti baudą ir bylą nutraukti, kai nėra šio Įstatymo 191 straipsnio 1 dalyje arba 20 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo.“

 

9 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:


Lietuvos Respublikos

transporto veiklos pagrindų įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2001 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 2001/51/EB dėl Konvencijos, įgyvendinančios 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimą, 26 straipsnio nuostatų papildymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 4 tomas, p. 160).

2. 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/82/EB dėl vežėjų įpareigojimo perduoti keleivių duomenis (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 7 tomas, p. 74).“

 

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 11 straipsnį, įsigalioja nuo 2006 m. rugsėjo 1 d.

 

11 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai

Vyriausybė arba jos įgaliota institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos peržiūri teisės aktus, susijusius su šio įstatymo nuostatų įgyvendinimu, ir, jei reikia, parengia atitinkamų teisės aktų pakeitimus ar priima naujus teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________