LIETUVOS RESPUBLIKOS

DRAUDIMO ĮSTATYMO 21 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. birželio 27 d. Nr. X-733

Vilnius

 

(Žin., 2003, Nr. 94-4246)

 

1 straipsnis. 21 straipsnio 2 dalies 5 punkto pakeitimas

21 straipsnio 2 dalies 5 punkte vietoj žodžių „metinėje veiklos ataskaitoje“ įrašyti žodžius „metiniame pranešime“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5) privalo nustatyti, kad draudimo įmonės metiniame pranešime būtų tinkamai ir visapusiškai atskleistas skaidraus, patikimo ir apdairaus valdymo principų laikymasis bei nustatytų bendrųjų draudimo įmonės tikslų siekimas;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________