LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO APLINKOS MINISTERIJOJE IR JAI PAVALDŽIOSE INSTITUCIJOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. birželio 23 d. Nr. D1-311

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105) nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl įgaliojimų Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms suteikimo“ (Žin., 2000, Nr. 65-1956; 2003, Nr. 14-583) 2 punktu:

1. Tvirtinu Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. rugpjūčio 7 d. įsakymą Nr. 333 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 69-2062);

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 8 d. įsakymą Nr. 419 „ Dėl aplinkos ministro 2000 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 333 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 81-3705);

2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 24 d. įsakymą Nr. 464 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 92-4181);

2.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. D1-658 „Dėl aplinkos ministro 2000 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 333 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 188-7024).

 

 

L. E. APLINKOS MINISTRO PAREIGAS                                              ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2006 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-311

 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO APLINKOS MINISTERIJOJE IR JAI PAVALDŽIOSE INSTITUCIJOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra ir Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 900 „Dėl įgaliojimų Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms suteikimo“ (Žin., 2000, Nr. 65-1956) bei šiuo Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas) nustatyta tvarka vykdo atsakingos institucijos funkcijas.

2. Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra ir Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai (toliau – Atsakinga institucija) pagal jų kompetenciją, nustatytą šio Tvarkos aprašo 1 priede, koordinuoja poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) procesą, atlieka atranką, nagrinėja ir tvirtina PAV programas (toliau – Programa), nagrinėja suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, motyvuotus suinteresuotos visuomenės prašymus, PAV ataskaitas (toliau – Ataskaita), PAV subjektų išvadas dėl Programų, Ataskaitų, planuojamos ūkinės veiklos vykdymo galimybių ir priima motyvuotą sprendimą, ar planuojama ūkinė veikla leistina pasirinktoje vietoje, prireikus pasitelkia konsultantus, atlieka kitas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas funkcijas.

3. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. ATRANKA DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

 

4. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar PAV dokumentų rengėjas, vadovaudamasis Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodiniais nurodymais, patvirtintais aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-665 (Žin., 2006, Nr. 4-129), turi pateikti Atsakingai institucijai informaciją atrankai atlikti.

5. Tais atvejais, kai planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar PAV dokumentų rengėjas, vadovaudamasis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 (Žin., 2006, Nr. 61-2214), turi pateikti Atsakingai institucijai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – VSTT) ar valstybinio ir biosferos rezervato, valstybinio parko direkcijos (toliau – Direkcija) išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo.

6. Atsakinga institucija, vadovaudamasi Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodiniais nurodymais, per 20 darbo dienų nuo informacijos atrankai atlikti gavimo dienos raštu turi pateikti planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) ar PAV dokumentų rengėjui ir PAV subjektams motyvuotą atrankos išvadą, ar privaloma atlikti PAV (2 priedas). Atrankos išvada dėl PAV galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos.

7. Tais atvejais, kai Atsakinga institucija yra gavusi PAV proceso dalyvių motyvuotus prašymus ar pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, Atsakinga institucija, pasibaigus motyvuotų pasiūlymų teikimo terminui, per 10 darbo dienų pakviečia atvykti planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą), PAV dokumentų rengėją, PAV subjektus, motyvuotus pasiūlymus pateikusius visuomenės atstovus ir kartu su jais išnagrinėja motyvuotus pasiūlymus ar prašymus ir priima galutinę atrankos išvadą (3 priedas). Galutinės atrankos išvados aptarimas protokoluojamas, protokolą rengia Atsakinga institucija.

8. Tais atvejais, kai, persvarstant atrankos išvadą, PAV subjektai pareikalauja papildomos informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) tokią informaciją turi pateikti PAV subjektams. Šie per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos raštu informuoja planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą) ir Atsakingą instituciją apie savo išvadas, ar privaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos PAV.

9. Atsakinga institucija po atrankos išvados aptarimo, gavusi visų PAV subjektų išvadas, jas išnagrinėja ir per 5 darbo dienas priima galutinę motyvuotą atrankos išvadą (3 priedas), ar privaloma atlikti PAV.

10. Kai planuojama ūkinė veikla gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį kitos Europos Sąjungos valstybės narės aplinkai ar užsienio valstybei, kuri yra prisijungusi prie Jungtinių Tautų organizacijos 1991 m. Konvencijos dėl PAV tarpvalstybiniame kontekste arba kai kita Europos Sąjungos valstybė narė, užsienio valstybė pareikalauja PAV tarpvalstybiniame kontekste, Aplinkos apsaugos agentūra ar Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, išnagrinėjęs informaciją atrankai, turi pranešti planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui), kad atrankos išvada bus priimta, kai Aplinkos ministerija pateiks išvadas dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV procedūrų taikymo tarpvalstybiniame kontekste. Tuo pačiu metu Aplinkos apsaugos agentūra ar Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas turi perduoti Aplinkos ministerijai informaciją atrankai.

11. Aplinkos ministerija, išnagrinėjusi gautą iš Aplinkos apsaugos agentūros ar Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento informaciją atrankai, nurodytą šio Tvarkos aprašo 10 punkte, per 5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos turi pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai ar Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentui išvadą, ar bus taikomos tarpvalstybinio PAV procedūros. Jeigu nusprendžiama taikyti tarpvalstybinio PAV procedūras, Aplinkos ministerija nedelsiant pradeda vykdyti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 11 straipsnyje nustatytas tarpvalstybinio PAV procedūras.

12. Aplinkos apsaugos agentūra ar Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, turėdamas Aplinkos ministerijos išvadą dėl tarpvalstybinio PAV, priima atrankos išvadą, kartu informuodamas planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą), ar bus taikomos tarpvalstybinio PAV procedūros, taip pat praneša, kad tuo atveju, jeigu bus atliekamos tarpvalstybinio PAV procedūros, sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Aplinkos ministerija.

13. Planuojamos ūkinės veiklos PAV proceso dalyviams pareikalavus, kad PAV būtų atliekamas ir tos planuojamos ūkinės veiklos, kuri neįrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 1 ir 2 priedų sąrašus, Atsakinga institucija, išnagrinėjusi planuojamos ūkinės veiklos pobūdį, mastą ar vietos ypatumus, per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo turi raštu pranešti PAV subjektams, planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) ir suinteresuotai visuomenei (jei buvo pateiktas prašymas dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV atlikimo) apie atrankos dėl PAV atlikimą.

 

III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS NAGRINĖJIMAS IR TVIRTINIMAS

 

14. PAV dokumentų rengėjas pagal Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 (Žin., 2006, Nr. 6-225), reikalavimus parengtą Programą su visų PAV subjektų išvadomis turi pateikti Atsakingai institucijai tvirtinti.

15. Atsakinga institucija, gavusi ir išnagrinėjusi Programą bei visų PAV subjektų išvadas, per 10 darbo dienų nuo jos gavimo dienos turi ją patvirtinti arba pateikti motyvuotus reikalavimus PAV dokumentų rengėjui papildyti ar pataisyti Programą. Atsakinga institucija, prieš patvirtindama Programą, privalo vizualiai apžiūrėti ir įvertinti planuojamos ūkinės veiklos vietą.

16. Atsakinga institucija, gavusi iš PAV dokumentų rengėjo Programą, per 5 darbo dienas raštu pakviečia VSTT ar Direkciją dalyvauti vertinimo subjekto teisėmis PAV procese ir kartu raštu informuoja PAV dokumentų rengėją, planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą) bei PAV subjektus, kad į PAV procesą subjekto teisėmis įtraukta VSTT ar Direkcija tais atvejais, kai:

16.1. planuojama ūkinė veikla įtraukta į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedą;

16.2. planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) nusprendžia pradėti PAV be atrankos procedūros, o planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas bus susijęs su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima joms aplinka;

16.3. VSTT ar Direkcija šio Tvarkos aprašo 5 punkte nurodyta tvarka, nustatė, kad planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti reikšmingą poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms.

17. Kai PAV subjektų išvados prieštarauja viena kitai ir/ar kai Atsakinga institucija yra gavusi suinteresuotos visuomenės motyvuotus pasiūlymus, Atsakinga institucija, prieš tvirtindama Programą, kviečia atvykti PAV subjektus, taip pat kviečia ir motyvuotus pasiūlymus pateikusius suinteresuotos visuomenės atstovus. Atsakinga institucija po aptarimo parengia pasitarimo protokolą ir, išnagrinėjusi visų PAV subjektų išvadas bei suinteresuotos visuomenės motyvuotus pasiūlymus, patvirtina Programą.

18. Tais atvejais, kai planuojama ūkinė veikla gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį kitos Europos Sąjungos valstybės narės aplinkai, užsienio valstybei, kuri yra prisijungusi prie Jungtinių Tautų Organizacijos 1991 m. Konvencijos dėl PAV tarpvalstybiniame kontekste arba kai kita Europos Sąjungos valstybė narė, užsienio valstybė pareikalauja PAV tarpvalstybiniame kontekste, Aplinkos apsaugos agentūra ir Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai, gavę PAV programą, nedelsiant turi perduoti PAV programą Aplinkos ministerijai išvadoms dėl tarpvalstybinio PAV priimti.

 

IV. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS NAGRINĖJIMAS IR MOTYVUOTO SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

19. Atsakinga institucija, gavusi planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitą, PAV subjektų išvadas dėl Ataskaitos bei planuojamos ūkinės veiklos galimybių, taip pat argumentuotą suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų įvertinimą, turi nedelsiant (kad būtų pakankamai laiko per nustatytą laikotarpį visuomenei pateikti Atsakingai institucijai bei PAV subjektams motyvuotus prašymus planuojamos ūkinės veiklos PAV klausimais, o Atsakingai institucijai priimti sprendimą) organizuoti pranešimo apie gautą PAV ataskaitą paskelbimą Aplinkos ministerijos tinklalapyje Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472), nustatyta tvarka.

20. Atsakinga institucija, išnagrinėjusi Ataskaitą, PAV subjektų išvadas dėl Ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių, argumentuotą suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų įvertinimą bei raštu gautus suinteresuotos visuomenės motyvuotus prašymus, per 25 darbo dienas nuo ataskaitos gavimo dienos turi priimti motyvuotą sprendimą (4 priedas), ar planuojama ūkinė veikla, atsižvelgus į atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, veiklos pobūdį ir (ar) poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje, arba teikti motyvuotus reikalavimus Ataskaitą pataisyti ar papildyti. Atsakingos institucijos priimtas teigiamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galioja 5 metus nuo viešo paskelbimo dienos.

21. Kai PAV subjektų išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių prieštarauja viena kitai ir/ar kai Atsakinga institucija yra gavusi motyvuotus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, Atsakinga institucija, prieš priimdama sprendimą, kviečia atvykti PAV subjektus dalyvauti, kai svarstomos jų išvados, taip pat kviečia ir motyvuotus pasiūlymus pateikusius suinteresuotos visuomenės atstovus. Atsakinga institucija po aptarimo parengia pasitarimo protokolą ir, išnagrinėjusi visų PAV subjektų išvadas bei suinteresuotos visuomenės motyvuotus pasiūlymus, priima sprendimą.

22. Motyvuotą sprendimą Atsakinga institucija raštu pateikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) ar PAV dokumentų rengėjui bei PAV subjektams ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo nustatyta tvarka informuoja visuomenę.

23. Atsakingai institucijai priėmus motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, po vieną Ataskaitos egzempliorių paliekama Atsakingoje institucijoje tolesnei kontrolei vykdyti.

______________


 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio

aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo

Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose

institucijose tvarkos aprašo

1 priedas

 

APLINKOS MINISTERIJOS IR JAI PAVALDŽIŲ INSTITUCIJŲ FUNKCIJŲ PASISKIRSTYMAS NAGRINĖJANT PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTUS

 

1. Aplinkos ministerija:

1.1. Koordinuoja poveikio aplinkai vertinimo procesą.

1.2. Nagrinėja ir tvirtina poveikio aplinkai vertinimo programą, nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir priima motyvuotą sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių poveikio aplinkai požiūriu dėl šios planuojamos ūkinės veiklos rūšių:

1.2.1. atominių elektrinių ar kitų branduolinių reaktorių įrengimas bei tokių elektrinių ar reaktorių* demontavimas ar uždarymas;

1.2.2. branduolinio kuro gamyba, perdirbimas, sodrinimas, saugojimas ar laidojimas;

1.2.3. radioaktyviųjų atliekų apdorojimo, naudojimo, saugojimo, laidojimo ar šalinimo įrenginių įrengimas bei šių įrenginių eksploatacijos nutraukimas;

1.2.4. planuojama ūkinė veikla numatyta kelių Lietuvos apskričių teritorijose, kelių regionų aplinkos apsaugos departamentų kontroliuojamose teritorijose arba veikla gali turėti poveikį kelių Lietuvos apskričių (regionų) aplinkai;

1.2.5. kai poveikio aplinkai vertinimas atliekamas pagal Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (ESPOO) reikalavimus.

1.3. Atlieka planuojamos ūkinės veiklos, įrašytos į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą, atranką ir priima atrankos išvadą, ar privaloma atlikti šios veiklos poveikio aplinkai vertinimą, kai planuojama ūkinė veikla numatyta kelių Lietuvos apskričių teritorijose, kelių regionų aplinkos apsaugos departamentų kontroliuojamose teritorijose arba veikla gali turėti poveikį kelių Lietuvos apskričių (regionų) aplinkai. Taip pat atlieka atranką dėl 1.2.1–2.4 punktuose nurodytos veiklos.

2. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai:

2.1. Koordinuoja poveikio aplinkai vertinimo procesą, nagrinėja ir tvirtina poveikio aplinkai vertinimo programą, nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir priima motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių poveikio aplinkai požiūriu, dėl planuojamos ūkinės veiklos rūšių, kurios įrašytos į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą, išskyrus planuojamos ūkinės veiklos rūšis, dėl kurių sprendimą priima Aplinkos ministerija ar Aplinkos apsaugos agentūra.

2.2. Atlieka planuojamos ūkinės veiklos, įrašytos į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą, atranką ir priima atrankos išvadą, ar privaloma atlikti šios veiklos poveikio aplinkai vertinimą, išskyrus planuojamos ūkinės veiklos rūšis, kurių atranką atlieka Aplinkos ministerija ar Aplinkos apsaugos agentūra.

2.3. Teikia raštu išvadas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių poveikio aplinkai požiūriu, kai sprendimą priima Aplinkos ministerija ar Aplinkos apsaugos agentūra.

3. Aplinkos apsaugos agentūra:

3.1. Koordinuoja poveikio aplinkai vertinimo procesą, nagrinėja ir tvirtina poveikio aplinkai vertinimo programą, nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir priima motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių poveikio aplinkai požiūriu dėl šios planuojamos ūkinės veiklos rūšių:

3.1.1. užtvankų ir kitų įrenginių, skirtų vandens sulaikymui ar ilgalaikiam saugojimui, įrengimas (daugiau kaip 5 milijonai m3 vandens tūrio arba kai vandens paviršiaus plotas didesnis kaip 250 ha);

3.1.2. požeminių vandenų dirbtinis papildymas (kai per metus papildoma 10 milijonų ir daugiau m3 vandens);

3.1.3. nuotėkio perskirstymas upių baseinams (kai per metus perskirstoma 100 milijonų ir daugiau m3 vandens) ar vandens išteklių perskirstymas upių baseinams (kai daugiametis vidutinis baseino, iš kurio imamas vanduo, nuotėkis yra 2 000 milijonų ir daugiau m3 vandens per metus ir perskirstoma 5 % ir daugiau šio nuotėkio).

3.2. Atlieka atranką ir priima atrankos išvadą, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą dėl šių planuojamos ūkinės veiklos rūšių:

3.2.1. užtvankų ir kitų įrenginių, skirtų vandens sulaikymui ar nuolatiniam saugojimui, įrengimas (mažiau kaip 5 milijonai m3, bet daugiau kaip 200 000 m3 vandens tūrio arba kai jų vandens paviršiaus plotas mažesnis kaip 250 ha, bet didesnis kaip 10 ha);

3.2.2. vandens jėgainių (hidroelektrinių, malūnų, lentpjūvių ar kitų jėgainių, naudojančių sukauptą vandens energiją) įrengimas (kai galingumas – daugiau kaip 0,1 MW);

3.2.3. apsisaugoti nuo potvynių, skirtų hidrotechnikos statinių statybai (kai plotas didesnis kaip 1 ha);

3.2.4. nuotėkio perskirstymas upių baseinams (kai per metus perskirstoma mažiau kaip 100 milijonų m3 vandens) ar vandens išteklių perskirstymas upių baseinams (kai daugiametis vidutinis baseino, iš kurio imamas vanduo, nuotėkis yra mažesnis kaip 2 000 milijonų m3 vandens per metus ir perskirstoma mažiau kaip 5 procentai šio nuotėkio);

3.2.5. ežerų valymas ar jų vandens lygio reguliavimas (kai valomas ar reguliuojamas didesnis kaip 0,5 ha plotas).

4. Tarpusavio bendradarbiavimas nagrinėjant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus:

4.1. Aplinkos apsaugos agentūra ir Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai visus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus (tarp jų ir tuos, dėl kurių sprendimą priima Aplinkos ministerija) nagrinėja savarankiškai. Aplinkos apsaugos agentūra ar Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai, iškilus problemoms nagrinėjant poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, gali kreiptis į Aplinkos ministerijos departamentus, skyrius ar Aplinkos ministerijai pavaldžias institucijas dėl dalykinių konsultacijų.

4.2. Aplinkos ministerijos Poveikio aplinkai vertinimo skyrius nagrinėja pateiktus poveikio aplinkai vertinimo dokumentus kartu su Aplinkos ministerijos departamentų bei Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų specialistais.

______________


 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio

aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo

Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose

institucijose tvarkos aprašo

2 priedas

 

ATRANKOS IŠVADA

dėl ________________________________________  poveikio aplinkai vertinimo

(planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)                                                                 

 

Atrankos išvadoje turi būti nurodyta:

1. Kas pateikė atrankai informaciją (pavadinimas, adresas, tel.).

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.).

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas).

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

6. Pastabos, pasiūlymai.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą.

8. Priimta atrankos išvada.

 

Pastaba. Atrankos išvada rašoma ant rašto blanko.

______________


 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio

aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo

Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose

institucijose tvarkos aprašo

3 priedas

 

GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA

dėl ____________________________________ poveikio aplinkai vertinimo

(planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)                                                 

 

Galutinėje atrankos išvadoje turi būti nurodyta:

1. Peržiūrima atrankos išvada (data, rašto Nr.).

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.).

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas).

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

6. Kas ir dėl kokių priežasčių pateikė motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą.

7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavo peržiūrint atrankos išvadą.

8. Pastabos, pasiūlymai.

9. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą.

10. Priimta galutinė atrankos išvada.

 

Pastaba. Galutinė atrankos išvada rengiama tais atvejais, kai atrankos išvada peržiūrima pagal planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) motyvuotą prašymą, PAV subjektų ar suinteresuotos visuomenės motyvuotus pasiūlymus. Išvada rašoma ant rašto blanko.

______________


 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio

aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo

Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose

institucijose tvarkos aprašo

4 priedas

 

SPRENDIMAS

dėl ____________________________________ galimybių poveikio aplinkai požiūriu

(planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)                                                                 

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.).

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (pavadinimas, adresas, tel.).

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas, kita vietovė).

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas (pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai, svarstytos alternatyvos ir kt.).

6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas.

7. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados (data, rašto Nr.):

sveikatos apsaugos institucija,

priešgaisrinės apsaugos institucija,

kultūros paveldo apsaugos institucija,

apskrities viršininko administracija,

vietos savivaldos institucija,

kiti poveikio aplinkai vertinimo subjektai.

8. Pateiktas visuomenės motyvuotų pasiūlymų argumentuotas įvertinimas (kada, kur ir kaip informuota visuomenė, kaip įvertinti pasiūlymai).

9. Atsakingos institucijos specialistai, nagrinėję poveikio aplinkai vertinimo dokumentus (vardas, pavardė, pareigos, tel.).

10. Pastabos, pasiūlymai.

11. Priimtas sprendimas.

 

Pastaba. Sprendimas rašomas ant rašto blanko.

______________* Atominės elektrinės ar kiti branduoliniai reaktoriai nebepriskiriami šios rūšies įrenginiams, kai branduolinis kuras ir kitos radionuklidais užterštos dalys visam laikui pašalinamos iš įrenginio vietos.