LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 6.470 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. birželio 22 d. Nr. X-730

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 74-2262)

 

1 straipsnis. 6.470 straipsnio 4 dalies pripažinimas netekusia galios

6.470 straipsnio 4 dalį pripažinti netekusia galios.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________