LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKO AR LIKUSIO BE TĖVŲ GLOBOS VAIKO SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2006 m. birželio 27 d. Nr. A1-179

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 259 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą“ (Žin., 2006, Nr. 31-1092) 1.1 punktu,

1. Tvirtinu Socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo metodiką (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2006 m. liepos 1 d.

 

 

L. E. FINANSŲ MINISTRO PAREIGAS,

L. E. SOCIALINĖS APSAUGOS IR

DARBO MINISTRO PAREIGAS                                                             ZIGMANTAS BALČYTIS

______________


PATVIRTINTA

Socialinės apsaugos ir darbo ministro

2006 m. birželio mėn. 27 d. įsakymu Nr. A1-179

 

SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKO AR LIKUSIO BE TĖVŲ GLOBOS VAIKO SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO METODIKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo metodikos (toliau – Metodika) tikslas – nustatyti individualius vaiko saugios ir sveikos ugdymosi ir vystymosi aplinkos poreikius, ugdyti tėvų motyvaciją ir sugebėjimą pasirūpinti vaiku, vaiko socialinės globos, kurią organizuoja ir finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, poreikį.

2. Metodika taikoma, kai, įvertinus socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros poreikį, nustatoma, kad bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros socialinės rizikos vaikui ar likusiam be tėvų globos vaikui nepakanka.

3. Šioje Metodikoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme (Žin., 2006, Nr. 17-589) apibrėžtas sąvokas. Skiriamų socialinių paslaugų rūšys apibrėžtos socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570).

4. Socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikį nustato socialiniai darbuotojai, paskirti savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

5. Pagal galimybes socialinės rizikos vaiko ir likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikį nustato socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms.

6. Socialinės globos poreikio nustatymą savivaldybė turi organizuoti kiek galima arčiau vaiko ir jo šeimos gyvenamosios vietos (seniūnijoje, vaikų dienos centre, šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje, krizių centre, socialinių paslaugų centre ir pan.).

7. Išskirtiniais atvejais, kai vaikas patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, savivaldybė gali priimti sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo, nenustačiusi socialinių paslaugų poreikio. Tokiu atveju poreikis turi būti nustatytas suteikus (arba jau teikiant) socialines paslaugas (pvz.: intensyvios krizių įveikimo pagalbos, laikino apgyvendinimo).

8. Tais atvejais, kai socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko ir jo šeimos gyvenamoji vieta yra kitoje savivaldybėje, socialinis darbuotojas socialinės globos poreikiui nustatyti privalo vertinti poreikį, bendradarbiaudamas su vaiko ir jo šeimos gyvenamosios vietos savivaldybės socialiniu darbuotoju.

9. Socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikį, kai vaikas gauna paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, nustato socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios socialines paslaugas, socialinis darbuotojas.

10. Socialinių paslaugų įstaigos socialinis darbuotojas, nustatęs socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko, gaunančio socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, socialinės globos poreikį, išvadas pateikia socialinių paslaugų įstaigos vadovui.

11. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių keičiasi socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikiai, socialinių paslaugų įstaigos vadovas dėl socialinių paslaugų rūšies pakeitimo kreipiasi į savivaldybę, nustačiusią socialinės globos poreikį.

12. Vertindami socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikį, socialiniai darbuotojai visą reikiamą informaciją bei duomenis apie vaiką turi rinkti pokalbio su vaiku ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) metu bei pagal pateiktas kitų specialistų išvadas ar dokumentus (Pedagoginės-psichologinės tarnybos, savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybos, švietimo ir ugdymo įstaigos, sveikatos priežiūros įstaigos, policijos ir kt.).

13. Savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo įstaigų, policijos ir kitų institucijų darbuotojai bei kiti asmenys, turintys ryšį su vaiku ar jo šeima, privalo socialiniam darbuotojui teikti išvadas, būtinas socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikiui nustatyti.

14. Valstybės ir savivaldybių įmonės, įstaigos ir organizacijos savivaldybių prašymu turi teikti joms informaciją, susijusią su socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymu.

15. Nustatant socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikį, į poreikio vertinimo procesą turi būti įtraukiami specialistai (psichologas, pedagogas, sveikatos priežiūros specialistas, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovas, policijos pareigūnas ir kt.), galintys suteikti socialiniam darbuotojui rekomendacijas ir išvadas, reikalingas nustatant poreikį.

16. Savivaldybė, priimdama sprendimą dėl socialinės paslaugos skyrimo socialinės rizikos vaikui ar likusiam be tėvų globos vaikui bei socialinės rizikos šeimai, turi organizuoti socialinės paslaugos teikimą socialinės rizikos vaiko (išskyrus vaiko, kuris piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichoaktyviomis ar toksinėmis medžiagomis), likusio be tėvų globos vaiko ar socialinės rizikos šeimos gyvenamosios vietos savivaldybės teritorijoje.

 

II. SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKO SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMAS

 

17. Socialinis darbuotojas socialinės rizikos vaiko socialinės globos poreikį nustato, atsižvelgdamas į vaiko socialinę riziką ir vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) motyvaciją rūpintis vaiku pagal šiuos kriterijus: vaiko aplinkos saugumą; tėvų (globėjų, rūpintojų) rūpinimąsi vaiko sveikata ir higiena; tėvų (globėjų, rūpintojų) rūpinimąsi organizuoti vaiko poreikius atitinkantį ugdymą; vaiko mokyklos lankymą; laisvalaikio praleidimą; vaiko ugdymosi aplinką ir emocinį ugdymą; vaiko elgesį ir jo santykius su šeima bei bendraamžiais; vaiko savarankiškumo įgūdžius; tėvų (globėjų, rūpintojų) darbinę veiklą ir pajamas, užpildydamas 1 priedą.

18. Nustatant socialinės rizikos vaiko socialinės globos poreikį, nustatomas ir jo šeimos bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros poreikis.

19. Socialinis darbuotojas, nustatęs socialinės rizikos vaiko savarankiškumo lygį, teikia išvadą dėl vaikui siūlomų socialinių paslaugų poreikio.

20. Nustačius, jog socialinė globa socialinės rizikos vaikui nebūtina, teikiama išvada dėl bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros teikimo ir asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas, kuris nustatomas vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1571), pakartotinai neatliekamas.

21. Sprendimas dėl trumpalaikės socialinės globos socialinės rizikos vaikui skyrimo gali būti priimamas tik gavus savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos išvadas bei sprendimą dėl juridinio asmens ar vaikus globojančios šeimos paskyrimo vaiko globėju.

22. Jei socialinis darbuotojas gavo sveikatos priežiūros specialisto (įstaigos) pažymą, jog vaikas, priklausomas nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, baigė medicininio gydymo ir reabilitacijos kursą, socialinės rizikos vaikui nustatomas visiško nesavarankiškumo lygis nepildant šios metodikos 1 priedo ir tokiam vaikui skiriama trumpalaikė socialinė globa psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigoje.

23. Priėmus sprendimą dėl trumpalaikės socialinės globos skyrimo socialinės rizikos vaikui, turi būti nurodoma, kuriam laikui vaikui skiriama trumpalaikė socialinė globa.

24. Socialinės rizikos vaikui paskiriant trumpalaikę socialinę globą, socialinės globos teikėjas turi būti parenkamas vaiko ir jo šeimos gyvenamosios vietos savivaldybės teritorijoje.

25. Jei, nustatant vaiko socialinės globos poreikį, paaiškėja, kad socialinės rizikos vaiko šeimai reikalingos bendrosios socialinės paslaugos ar socialinė priežiūra, socialinis darbuotojas teikia išvadą, kokios bendrosios socialinės paslaugos ar socialinė priežiūra yra siūlomos šeimai ir kur jos turėtų būti teikiamos (namuose, šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje, dienos centre ir kt.).

26. Socialinis darbuotojas 19 ir 24 punktuose nurodytas išvadas pateikia sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo priimančiam asmeniui (komisijai) savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

27. Tais atvejais, kai socialinės rizikos vaikui nustatoma trumpalaikė socialinė globa, socialinės rizikos vaiko šeimai turi būti skiriama ir teikiama socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga, o duomenys apie tokią šeimą įrašomi į savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą.

 

III. LIKUSIO BE TĖVŲ GLOBOS VAIKO SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMAS

 

28. Likusio be tėvų globos vaiko, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa, socialinės globos poreikis nevertinamas.

29. Ilgalaikė socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui skiriama pagal savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos išvadą, jog vaikui nustatyta nuolatinė globa, ir priimtą sprendimą dėl juridinio asmens ar vaikus globojančios šeimos paskyrimo vaiko globėju.

30. Gavęs savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos išvadą, jog vaikui nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa, ir priimtą sprendimą dėl juridinio asmens ar vaikus globojančios šeimos paskyrimo vaiko globėju, socialinis darbuotojas teikia išvadą dėl socialinės globos teikėjo.

31. Vaikui, kuriam nustatyta laikinoji globa, skiriant trumpalaikę socialinę globą, socialinės globos teikėjas turi būti parenkamas vaiko ir jo šeimos gyvenamosios vietos savivaldybės teritorijoje.

32. Socialinis darbuotojas 30 punkte nurodytą išvadą pateikia sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo priimančiam asmeniui (komisijai) savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

33. Paskyrus trumpalaikę socialinę globą vaikui, kuriam nustatyta laikinoji globa, vadovaujantis savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos išvada ir priimtu sprendimu dėl juridinio asmens ar vaikus globojančios šeimos paskyrimo vaiko globėju, turi būti nurodoma, kuriam laikui vaikui skiriama trumpalaikė socialinė globa.

34. Tais atvejais, kai likusiam be tėvų globos vaikui, kuriam nustatyta laikinoji globa, skiriama trumpalaikė socialinė globa, socialinės rizikos vaiko šeimai skiriama ir teikiama socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga.

______________


Socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų

globos vaiko socialinės globos poreikio

nustatymo metodikos

1 priedas

 

_________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKO SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO VERTINIMAS

 

_________________ Nr. ___________

                                                                                   (data)

 

1. Vaiko aplinkos saugumas

Eil. Nr.

 

Balai

1.1.

Vaiko šeima gali suteikti jam saugią aplinką ir apsaugoti jį nuo smurto, išnaudojimo. Ugdomas vaiko supratimas bei suteikiama žinių, kaip išvengti pavojingų kontaktų su nepažįstamais ar įtartinais asmenimis. Vaikui namuose sukurta saugi fizinė ir psichologinė aplinka

5

1.2.

Vaikas namuose jaučiasi saugiai, tačiau pernelyg daug nerimauja, pastebimai įsitempęs, kai išeina už namų ribų

0

1.3.

Vaikas nėra mušamas, tačiau patiria psichologinį spaudimą, įžeidinėjimus. Nesaugi ir fizinė namų aplinka

-5

1.4.

Vaikas šeimoje patiria įžeidinėjimus, smurtą išnaudojimą, nepriežiūrą

-10

 

2. Rūpinimasis vaiko sveikata ir higiena

Eil. Nr.

 

Balai

2.1.

Vaiko šeima užtikrina vaikui visas reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas. Vaikas aprūpinamas apranga, atitinkančia metų laikus, vaiko amžių ir lytį, ji yra švari ir tvarkinga. Vaikas gauna jo poreikius atitinkantį maitinimą. Ugdomi vaiko sveikos gyvensenos, higienos ir mitybos įgūdžiai

5

2.2.

Vaiko šeima nepakankamai rūpinasi vaiko sveikos gyvensenos įgūdžių formavimu, darbo ir poilsio režimu, reguliariu lankymusi pas sveikatos priežiūros specialistus, neformuoja higienos įgūdžių. Vaikas vedamas į sveikatos priežiūros įstaigą tik ligos atveju, tačiau profilaktiškai (pvz., skiepyti) pas šeimos gydytoją nesilanko. Vaiko apranga neatitinka metų laiko bei jo amžiaus. Vaikas maitinasi nereguliariai ir nesubalansuotu maistu

0

2.3.

Vaikas negautų sveikatos priežiūros paslaugų, jei šeimos gydytojas ar bendruomenės slaugytoja nesilankytų vaiko namuose, ar vaikui nėra užtikrinama sveikatos priežiūra net ligos atveju. Vaikui nėra užtikrinamas pakankamas maitinimas, išskyrus nemokamą maitinimą švietimo įstaigoje

-5

2.4.

Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) sąmoningai nesirūpina vaiko sveikata ir nesikreipia į sveikatos priežiūros įstaigas dėl vaiko sveikatos būklės ar esamų sveikatos sutrikimų. Tėvai (globėjai, rūpintojai) visiškai nesirūpina vaiko maitinimu ir nežino, kada vaikas paskutinį kartą yra valgęs

-10

 

3. Mokyklos lankymas (pildoma, kai vaikas yra mokyklinio amžiaus)

Eil. Nr.

 

Balai

3.1.

Vaiko šeima prižiūri, kad vaikas kasdien lankytų mokyklą. Vaikas pamokų nepraleidžia be pateisinamų priežasčių

5

3.2.

Vaikas dažnai praleidinėja pamokas, vaiko tėvai nekontroliuoja vaiko mokyklos lankomumo

0

3.3.

Vaikas nelanko mokyklos. Tėvai (globėjai, rūpintojai) nesirūpina vaiko ugdymu ir mokymu, nežino, kur ir kuo užsiima jų vaikas

-5

3.4.

Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) sąmoningai neleidžia vaiko į mokyklą

-10

 

4. Laisvalaikio praleidimas

Eil. Nr.

 

Balai

4.1.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) rūpinasi vaiko laisvalaikio praleidimu, fiziniu aktyvinimu, kultūrinių ir kt. poreikių tenkinimu

5

4.2.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) nesirūpina vaiko laisvalaikiu. Vaikas jį organizuojasi pats

0

4.3.

Vaikas laisvalaikį praleidžia savarankiškai (dažniausiai kieme su draugais) ir nekontroliuojamas. Tėvai (globėjai, rūpintojai) nežino, kur vaikas leidžia savo laisvalaikį

-5

4.4.

Vaikas valkatauja ir / arba tėvai (globėjai, rūpintojai) sąmoningai įtraukia vaiką į netinkamą pagal jo amžių veiklą

-10

 

5. Vaiko ugdymosi aplinka

Eil. Nr.

 

Balai

5.1.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) skatina vaiko mokymąsi ir intelektualinį vystymąsi, suteikdami socialines galimybes. Vaikui užtikrinama pagalba ruošiant pamokas ar atliekant ugdymo įstaigos nustatytas užduotis

5

5.2.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) nesidomi vaiko mokymosi procesu. Nesidomima vaiko intelektualiniu vystymusi

0

5.3.

Vaikui nesudaromos sąlygos namuose ruošti namų užduotis bei ugdytis ir dėl šių priežasčių vaikas intelektualiniu išsivystymu atsilieka nuo bendraamžių

-5

 

6. Vaiko emocinis ugdymas

Eil. Nr.

 

Balai

6.1.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) vaikui suteikia žinių ir lavina gebėjimus bendrauti, spręsti socialines problemas. Ugdoma vaiko pagarba tėvams (globėjams, rūpintojams), kitiems visuomenės nariams bei tinkamo elgesio supratimas. Sprendimai, susiję su vaiko gerove šeimoje, yra priimami atsižvelgiant ir į vaiko nuomonę, jeigu tai nekenkia vaiko interesams

5

6.2.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) mano, jog vaikui suteikti žinių bei išugdyti gebėjimus bendrauti turi švietimo įstaiga, ir nesidomi vaiko elgesiu už namų ribų. Sprendimai, susiję su vaiko gerove šeimoje, yra priimami vienašališkai, neišklausius vaiko nuomonės. Vaikas neatsižvelgia į tėvų ar mokytojų nuomonę

0

6.3.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) nesidomi vaiko elgesiu, jo neugdo, auklėja,

-5

 

taikydami fizines ar kitas bausmes ir draudimus. Neišugdytas vaiko tinkamo elgesio supratimas. Šeimoje sprendimus priima stipriausias, į kitų nuomonę neatsižvelgiama

 

6.4.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) sąmoningai skiepija vaikui negatyvias ir visuomenei nepriimtinas vertybes

-10

 

7. Vaiko elgesys

Eil. Nr.

 

Balai

7.1.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) žino, kur vaikas leidžia laisvalaikį. Vaikas grįžta namo sutartu laiku, savo elgesiu nėra pažeidęs viešosios tvarkos

5

7.2.

Vaikas nėra nusižengęs teisėsaugai, tačiau gana dažnai užsibūna iki vėlumos su draugais, apie tai nepranešęs tėvams (globėjams, rūpintojams) ir jiems nežinant

0

7.3.

Vaikas dažnai bėga iš namų ar negrįžta namo visą naktį be tėvų (globėjų, rūpintojų) leidimo. Vaikas yra padaręs viešosios tvarkos pažeidimų, rimtai ką nors sužeidęs ar fiziškai žiauriai nuskriaudęs. Vaikas yra tyčia sugadinęs kieno nors nuosavybę. Vaikui arba tėvams (globėjui, rūpintojui) buvo paskirtos drausminančios nuobaudos

-5

7.4.

Vaikas nenakvoja namuose ir tėvai (globėjai, rūpintojai) nesidomi, kur jis nakvoja. Vaikas buvo įsitraukęs į vagystes gatvėse ar įsilaužimus

-10

 

8. Vaiko santykiai su šeima

Eil. Nr.

 

Balai

8.1.

Vaikas gerai sutaria su savo šeima. Jei yra vyresnis už kitus brolius, seseris – rūpinasi jais

5

8.2.

Vaikui sunkiai sekasi užmegzti kontaktą su šeima. Jaučiasi vienišas. Dažnai meluoja. Tėvo (motinos) ir vaiko santykiai nėra artimi

0

8.3.

Vaikas nuolat konfliktuoja su tėvais (globėjais, rūpintojais), nuolat mušasi ar nuolat skriaudžia brolius, seseris

-5

8.4.

Vaikas gyvena be suaugusiųjų priežiūros. Tėvai (globėjai, rūpintojai) yra išvykę ar dažnai išvyksta ilgesniam laikui ir vaikas paliekamas svetimų žmonių priežiūrai arba be priežiūros

-10

 

9. Vaiko santykiai su bendraamžiais

Eil. Nr.

 

Balai

9.1.

Vaikas gerai sutaria su savo bendraamžiais, yra komunikabilus ir dalyvauja bendraamžių veikloje

5

9.2.

Vaikui sunkiai sekasi užmegzti kontaktą su bendraamžiais. Jaučiasi vienišas, atstumtas

0

9.3.

Vaikas nuolat konfliktuoja su bendraamžiais, nuolat mušasi ar nuolat juos skriaudžia ir įžeidinėja. Vaikas yra bendraamžių patyčių objektas. Dėl nesutarimų su bendraamžiais nenori lankyti mokyklos, bėga iš pamokų

-5

 

10. Vaiko savarankiškumo įgūdžiai

Eil. Nr.

 

Balai

10.1.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) lavina vaiko asmens higienos įgūdžius, savitvarkos gebėjimus (apsirengti, pavalgyti, susitvarkyti), pasitikėjimą savimi. Vaikas sugeba tvarkytis pagal savo amžių

5

10.2.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) nesistengia lavinti vaiko savarankiškumo įgūdžių, tačiau vaiko aplinka sudaro galimybes jam pačiam išmokti savarankiškai tvarkytis

0

10.3.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) visiškai nesirūpina vaiko savarankiškumo įgūdžių ugdymu. Vaiko aplinka nesudaro galimybių šiems įgūdžiams ugdyti

-5

10.4.

Vaikas yra ne pagal savo amžių savarankiškas (daugiau pats rūpinasi savo šeima), nes tėvai (globėjai, rūpintojai) juo visiškai nesirūpina

-10

 

11. Vaiko bustas

Eil. Nr.

 

Balai

11.1.

Vaikas gyvena saugiuose namuose, atitinkančiuose higienos, priešgaisrinės apsaugos normas bei kitiems gyvenamiesiems namams keliamus reikalavimus. Būstas yra šiltas, švarus, tinkamai įrengtas ir apstatytas pagal vaiko poreikius. Vaikas turi savo kambarį arba vietą bute, kur yra asmeniniai jo daiktai, lova, darbo stalas

5

11.2.

Būstas, kuriame gyvena vaikas, atitinka higienos ir priešgaisrinės apsaugos normas, tačiau nėra tvarkingas ir neapstatytas vaiko poreikius atitinkančiais daiktais (nėra atskiros vaiko lovos, vietos rūbams ir kt. daiktams susidėti)

0

11.3.

Būstas, kuriame gyvena vaikas, neatitinka higienos normų, priešgaisrinės apsaugos ir kt. reikalavimų. Būstas netvarkingas, nešildomas (arba šildomas ne kasdien) šaltu metų laiku, apstatymas visiškai neatitinka vaiko poreikių

-5

 

12. Tėvų motyvacija ir rūpinimasis vaiku

Eil. Nr.

 

Balai

12.1.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) užtikrina pakankamai stabilią šeimos aplinką, kuri turi įtakos vaiko optimaliam vystymuisi. Palaikomi saugaus prisirišimo tarp vaiko ir tėvų (globėjų, rūpintojų) santykiai. Tėvai (globėjai, rūpintojai) skiria pakankamai laiko bendravimui su vaiku. Vaikas nėra paliekamas vienas paromis be tėvų (globėjų, rūpintojų) ar kitų artimų giminaičių priežiūros

5

12.2.

Vaiko šeima nėra stabili (vaiką augina vienas iš tėvų); vaikas gyvena su vienu iš tėvų ir yra patėvis (pamotė) arba esamo tėvo (motinos) partneris. Vaiko tėvai (vienas iš tėvų) yra nepilnamečiai. Vaikas ne visuomet prižiūrimas pagal jo amžių atitinkančius poreikius. Tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų neturi laiko bendrauti su vaiku

0

12.3.

Vaikas dažnai paliekamas nakčiai ir (ar) paromis be tėvų (globėjų, rūpintojų) ar kitų artimų giminaičių priežiūros. Vaiką auginantis vienas iš tėvų dažnai keičia partnerius. Nėra gerų ryšių su antruoju iš tėvų, su kuriuo vaikas negyvena, galimi dažni konfliktai tarp vaiko tėvų (buvusių partnerių) dėl bendravimo su vaiku ir vaiko auklėjimo bei materialinio išlaikymo. Tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų neturi laiko bendrauti su vaiku

-5

12.4.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų. Naudoja prieš vaiką psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui

-10

 

13. Tėvų darbinė veikla, pajamos

Eil. Nr.

 

Balai

13.1.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) ar vienas iš tėvų turi nuolatinį darbą ir nuolatines pajamas. Tėvai (globėjai, rūpintojai) sugeba derinti darbą su vaiko priežiūra

5

13.2.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi nenuolatinį darbą, tačiau dirbdami užsitikrina pakankamas pajamas, kad galėtų aprūpinti vaiką pagal poreikius

0

13.3.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) ilgą laiką yra bedarbiai ir neieško darbo. Tėvų (globėjų, rūpintojų) vienintelis pragyvenimo šaltinis yra pašalpos

-5

13.4.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) gaunamą valstybės paramą panaudoja ne vaiko ir šeimos interesams

-10

 

14. Vaiko motyvacija

Eil. Nr.

 

Balai

14.1.

Tarp vaiko ir tėvų yra geri santykiai, vaikas dažnai pasisiūlo padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, kitiems vaikams. Geranoriškai padeda mažesniems broliams, seserims (jei turi). Vaikas dalyvauja šeimos socialiniame gyvenime

5

14.2.

Vaikas nenoriai dalyvauja šeimos socialiniame gyvenime, bendroje veikloje, namų ruošos darbuose ir pan.

0

14.3.

Vaikas visiškai nenori dalyvauti šeimos socialiniame gyvenime, neatlieka jokių namų ruošos darbų, visiškai nepadeda savo broliams, seserims (jei turi)

-5

 

Balų suma _________________

 

15. Nustatytas vaiko nesavarankiškumo lygis:

15.1. dalinis nesavarankiškumas, kai vaikui nustatyta nuo 10 iki -50 balų;

15.2. visiškas nesavarankiškumas, kai vaikui nustatyta nuo -50 iki -115 balų.

16. Rekomenduojamos socialinės paslaugos, atsižvelgiant į vaiko savarankiškumą (pabraukti):

 

Savarankiškumas

Savarankiškas (nuo 70 iki 10 balų)

Iš dalies nesavarankiškas (nuo 10 iki -50 balų)

Visiškai nesavarankiškas (nuo -50 iki -115 balų)

Savarankiškumo lygis nenustatomas.

1. Bendrosios socialinės paslaugos namuose.

2. Bendrosios paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

3. Socialinė priežiūra (socialinių įgūdžių ugdymas) vaiko namuose.

4. Socialinė priežiūra vaikų dienos centruose

1. Bendrosios paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

2. Socialinė priežiūra vaiko namuose.

3. Socialinė priežiūra vaikų dienos centruose.

4. Socialinė priežiūra krizių centruose.

5. Trumpalaikė socialinė globa krizių centruose

1. Trumpalaikė socialinė globa krizių centruose.

2. Trumpalaikė socialinė globa grupiniuose gyvenimo namuose.

3. Trumpalaikė socialinė globa psichologinės ir socialinės reabilitacijos įstaigose.

4. Trumpalaikė socialinė globa vaikus globojančiose šeimose ar šeimynose.

5. Trumpalaikė socialinė globa vaikų globos namuose

 

17. Socialinio darbuotojo išvada

 

Siūloma vaikui teikti socialinę paslaugą (nurodant paslaugos teikėją)

Alternatyvios paslaugos (nurodoma alternatyva, kuri geriausiai atitiktų vaiko poreikius)

Jei siūloma trumpalaikė socialinė globa, nurodomas terminas

 

 

 

 

 

18. Pridedamos specialistų išvados ir (ar) dokumentai (pvz., pedagoginės-psichologinės tarnybos, vaiko teisių apsaugos tarnybos, švietimo įstaigos, sveikatos priežiūros ir kt.):

1. ........................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

3. .........................................................................................................................

 

19. Jei, vertinant vaiko savarankiškumą pagal 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 punktus, balų suma sudaro nuo -15 iki -80 balų, reikia teikti socialinės priežiūros paslaugas vaiko šeimai.

20. Vaiko šeimai siūloma teikti šias socialines paslaugas (pažymėti): D informavimo;

£ konsultavimo;

£ tarpininkavimo ir atstovavimo interesams;

£ kitų bendrųjų socialinių paslaugų (nurodykite).......................................................... ;

£ socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo šeimos namuose;

£ socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paramos šeimai tarnyboje.

 

21. Socialinių paslaugų gavėjui teikiant socialines paslaugas atstovaus (asmuo):

Pavardė ......................................................................................................................................

Vardas.........................................................................................................................................

Ryšys su paslaugos gavėju (pats gavėjas)..................................................................................

Adresas, telefonas.......................................................................................................................

 

Socialinis darbuotojas

(Parašas)                         (Vardas ir pavardė)

______________