LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO ĮSTATYMO 36, 72 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. birželio 13 d. Nr. X-689

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-3755)

 

1 straipsnis. 36 straipsnio 9 dalies pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Mokiniai maitinami nemokamai teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. 72 straipsnio papildymas 11 dalimi

Papildyti 72 straipsnį 11 dalimi:

11. Mokiniai aprūpinami mokinio reikmenimis teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________