LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 3, 4, 5, 6, 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. birželio 8 d. Nr. X-656

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295; 2005, Nr. 71-2557, Nr. 144-5235, Nr. 153-5642)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 2 punkto pakeitimas

3 straipsnio 2 punkte po žodžių „ligos ir motinystės“ įrašyti žodžius „tėvystės bei“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) ligos ir motinystės socialinis draudimas, kai draudžiama ligos ir motinystės, tėvystės bei motinystės (tėvystės), profesinės reabilitacijos išmokoms, numatytoms Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme;“.

 

2 straipsnis. 4 straipsnio 2 ir 4 dalių papildymas ir pakeitimas

1. 4 straipsnio 2 dalį papildyti 5 punktu:

5) šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių) arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas vaiko globėju, auginantys vaiką iki trejų metų.“

2. 4 straipsnio 4 dalies 2 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

3 straipsnis. 5 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Asmenys, nurodyti šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose, pagrindinei socialinio draudimo pensijos daliai draudžiami valstybės lėšomis. Asmenys, nurodyti 4 straipsnio 4 dalies 4 punkte, draudžiami valstybės lėšomis tik tuo atveju, jeigu jie tuo laikotarpiu neturi draudžiamųjų pajamų ir neturi prievolės draustis pensijų socialiniu draudimu pagrindinei pensijos daliai. Asmenys, nurodyti šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkte, draudžiami nuo valstybės tarnautojo ar profesinės tarnybos kario 0,5 pareiginės algos. Asmenys, nurodyti šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktuose, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse nustatyta tvarka draudžiami valstybės lėšomis pagrindinei ir papildomai socialinio draudimo pensijos dalims bei nedarbo socialiniu draudimu, skaičiuojant pensijų ir nedarbo socialinio draudimo įmokas nuo Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos.“

 

4 straipsnis. 6 straipsnio 1 dalies pakeitimas

6 straipsnio 1 dalyje po žodžių „ligos, motinystės“ įrašyti žodį „tėvystės“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Socialinio draudimo stažas nustatomas pagal priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų į Fondą laikotarpį bei ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės), ligos dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo pašalpų bei nedarbo socialinio draudimo išmokų iš Fondo gavimo laikotarpius. Savarankiškai dirbančių asmenų socialinio draudimo stažas nustatomas pagal laikotarpius, už kuriuos buvo sumokėtos socialinio draudimo įmokos.“

 

5 straipsnis. 9 straipsnio 7 dalies pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktuose, 4 dalies 3 ir 4 punktuose ir 5 dalies 1 punkte nurodytų asmenų socialinio draudimo įmokas bei 5 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, kurie sumokėjo jiems priklausančią socialinio draudimo įmokų dalį, kitą socialinio draudimo įmokų dalį valstybės biudžeto lėšomis sumoka Biudžeto sandaros įstatyme nurodyti valstybės biudžeto asignavimų valdytojai.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šio įstatymo 1 ir 4 straipsniai įsigalioja nuo 2006 m. liepos 1 d.

2. Šio įstatymo 2, 3 ir 5 straipsniai įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________