LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 15, 18 IR 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. gegužės 7 d. Nr. I-1330

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 1995, Nr. 30-683, Nr. 59-1486, Nr. 79-

1820; 1996, Nr. 33-804, Nr. 35-869)

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Iš 15 straipsnio 10 punkto išbraukti žodžius „fondų ir“ ir visą straipsnį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Tarybos savarankiškoji kompetencija

Taryba:

1) renka bei atleidžia iš pareigų merą ir mero pavaduotoją;

2) sudaro komitetus, o nutarusi – ir valdybą, administracinę bei kitas komisijas, keičia jų sudėtį, tvirtina mero pasiūlytas komitetų ir komisijų pirmininkų kandidatūras;

3) nustato administracijos struktūrą, etatų skaičių, darbo užmokesčio fondą;

4) skiria kontrolierių bei jo pavaduotoją;

5) priima sprendimus dėl savivaldybės teritorijos suskirstymo į seniūnijas ir nustato jų ribas;

6) tvirtina tarybos statutą;

7) tvirtina mero (valdybos, jeigu ji sudaroma) bei kontrolieriaus veiklos nuostatus;

8) nutraukia tarybos narių įgaliojimus prieš terminą Vietos savivaldybės tarybos nario statuso įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka;

9) tvirtina savivaldybės biudžetą ir jo įvykdymo apyskaitą;

10) tvirtina nebiudžetinių lėšų sudarymo bei naudojimo tvarką, jų panaudojimo apyskaitą;

11) skirsto arba įgalioja merą (valdybą, jeigu ji sudaroma) skirstyti papildomas savivaldybės biudžeto lėšas;

12) tvirtina kainas ir tarifus už valstybinių savivaldybės įmonių teikiamas gyventojams paslaugas;

13) tvirtina iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų ir organizacijų bendrą asignavimų sumą ir darbo užmokesčio fondą;

14) įstatymų numatyta tvarka nustato vietines rinkliavas;

15) priima sprendimus įsteigti, reorganizuoti ar likviduoti veikiančias pagal Įmonių įstatymą savivaldybės įmones ir organizacijas;

16) priima sprendimus dėl iš savivaldybės biudžeto lėšų išlaikomų įstaigų, įmonių, organizacijų steigimo, reorganizavimo bei likvidavimo;

17) nustato mokėjimų arba kompensacijų už išperkamus žemės sklypus, naudojimąsi savivaldybės įrengimais, objektais bei gamtos ištekliais dydį;

18) tvirtina savivaldybės teritorijos plėtojimo generalinį planą ir jo pakeitimus, miestų ir miestelių plėtimo ir kūrimo generalines schemas;

19) įstatymų nustatyta tvarka steigia ir tvarko savivaldybės saugomas teritorijas, kraštovaizdžio objektus;

20) nustato savivaldybės sutarčių bei susitarimų su savo ir kitų savivaldybių teritorijoje esančiomis įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, kitomis savivaldybėmis, užsienio įmonėmis tvirtinimo tvarką;

21) gali teikti finansines lengvatas savo sąskaita įmonėms, steigiančioms naujas darbo vietas, tenkinančioms kitus būtiniausius gyventojų poreikius;

22) naudojasi bankų kreditais, ima ir teikia paskolas įstatymų nustatyta tvarka, nustato savivaldybės vykdomųjų institucijų naudojimosi bankų kreditais bei paskolų ėmimo ir teikimo sąlygas;

23) nagrinėja tarybos narių keliamus klausimus, priima dėl jų sprendimus;

24) išklauso mero (valdybos, jeigu ji sudaroma) bei kitų tarybos sudarytų organų ataskaitas, tarybos narių paklausimus administracijos pareigūnams, savivaldybės įmonių, organizacijų vadovams bei priima dėl jų sprendimus;

25) savo iniciatyva, Vyriausybės atstovo arba kitų institucijų siūlymu ar reikalavimu panaikina ar atšaukia įstatymams, Vyriausybės ar tarybos sprendimams prieštaraujančius tarybos, mero (valdybos, jeigu ji sudaroma) bei kitų savivaldos institucijų sprendimus ir potvarkius;

26) tvirtina želdinių apsaugos, miestų ir miestelių tvarkymo ir švaros, prekybos turgavietėse ir kitas taisykles, už kurių pažeidimą įstatymų nustatyta administracinė atsakomybė;

27) priima sprendimus dėl jungimosi į savivaldybių sąjungas ir dėl prisijungimo prie tarptautinių savivaldos organizacijų;

28) tvirtina savivaldybės simbolius, teikia siūlymus patvirtinti savivaldybės herbą;

29) teikia siūlymus dėl savivaldybės teritorijos ribų keitimo.“

 

2 straipsnis. 18 straipsnio pirmosios dalies pakeitimas

18 straipsnio pirmosios dalies 9 ir 10 punktus pripažinti netekusiais galios ir visą pirmąją dalį išdėstyti taip:

18 straipsnis. Valdybos kompetencija

Jeigu taryba sudaro valdybą, tai ši, vykdydama savo įgaliojimus:

1) tarybai pavedus nustato kainas ir tarifus už savivaldybės įmonių teikiamas gyventojams paslaugas;

2) tarybai įgaliojus skirsto papildomas savivaldybės biudžeto lėšas bei kitus išteklius;

3) organizuoja teritorijos raidos analizę, bendrųjų ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, demografinių, ekologinių ir kitų programų projektų rengimą;

4) organizuoja tarybos patvirtintų programų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;

5) organizuoja teritorijos generalinio plano, jo pakeitimų projektų bei detalių planų rengimą;

6) kontroliuoja, kaip laikomasi visų objektų statybos, plėtimo ir rekonstrukcijos, pastatų ir teritorijos statybų, kraštovaizdžio, architektūros bei kultūros paminklų apsaugos reikalavimų;

7) teikia tarybai spręsti arba pati sprendžia socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos klausimus, prižiūri, kad būtų nustatyta jų eksploatavimo tvarka, o prireikus - atliekamos užsakovo funkcijos;

8) sudaro ir teikia tarybai tvirtinti biudžeto projektą, biudžeto įvykdymo apyskaitą;

9) kontroliuoja, kaip laikomasi tarybos nustatytų taisyklių, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė;

10) įstatymų nustatyta tvarka organizuoja gyvenamųjų patalpų statybą, eksploataciją, sudaro ir tvarko piliečių eiles valstybės paramai gauti, nuomoja ir parduoda savivaldybių fondo gyvenamąsias patalpas;

11) tiria ir analizuoja migracijos procesus, kartu su teritorinėmis darbo biržomis organizuoja racionalų gyventojų užimtumą, gyventojų kvalifikacijos kėlimą, perkvalifikavimą bei viešuosius darbus;

12) kartu su kitomis valstybės institucijomis rengia ir įgyvendina prevencines priemones, gyventojų gelbėjimą nuo katastrofų, stichinių nelaimių, epidemijų, užkrečiamų ligų, likviduoja jų padarinius;

13) rengia tarybai pasiūlymus steigti, reorganizuoti ir likviduoti iš savivaldybės biudžeto lėšų išlaikomas įstaigas, įmones ir organizacijas;

14) valdo, naudoja ir saugo savivaldybės turtą;

15) rengia gyventojų susirinkimus, kuriuose ne rečiau kaip kartą per metus pateikia informaciją apie savivaldybės reikalus, taip pat kartą per metus ir pagal reikalavimą atsiskaito už savo veiklą tarybai.“

 

3 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 23 straipsnio pirmąją dalį – išbraukti žodžius „fondai ir“, vietoj žodžio „nebiudžetiniai“ įrašyti žodį „nebiudžetinės“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Savivaldybės finansinius išteklius sudaro savivaldybės biudžetas, nebiudžetinės lėšos.“

2. 23 straipsnio devintąją dalį pripažinti netekusia galios.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 1997 metų sausio 1 dienos.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________