LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO, BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSO IR KARDOMOJO KALINIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. birželio 1 d. Nr. X-636

Vilnius

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 128 IR 308 STRAIPSNIŲ BEI PRIEDO PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

 

(Žin., 2002, Nr. 37-1341; 2004, Nr. 72-2493)

 

1 straipsnis. 128 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 128 straipsnį 4 dalimi:

4. Apie įtariamojo suėmimą prokuroras arba ikiteisminio tyrimo pareigūnas privalo pranešti nukentėjusiajam ir išsiaiškinti, ar nukentėjusysis pageidauja, kad jam būtų pranešta apie būsimą įtariamojo paleidimą į laisvę. Pranešti apie įtariamojo suėmimą nebūtina, jeigu nukentėjusiojo gyvenamoji vieta nežinoma. Jeigu nukentėjusiųjų yra daug, apie įtariamojo suėmimą pakanka pranešti jų interesams atstovaujančiam asmeniui (asmenims). Dėl pranešimo nukentėjusiajam surašomas protokolas. Jeigu nukentėjusysis pageidauja, kad jam būtų pranešta apie būsimą įtariamojo paleidimą į laisvę, prokuroras arba ikiteisminio tyrimo pareigūnas surašo pažymą. Šią pažymą prokuroras arba ikiteisminio tyrimo pareigūnas išsiunčia į įtariamojo suėmimo vietą. Įtariamajam ir jo gynėjui neleidžiama susipažinti su šios pažymos turiniu.“

 

2 straipsnis. 308 straipsnio papildymas 6 dalimi

Papildyti 308 straipsnį 6 dalimi:

6. Kai nuosprendžiu nuteistajam paskiriama reali arešto arba laisvės atėmimo bausmė, teisiamojo posėdžio pirmininkas privalo išsiaiškinti, ar nukentėjusysis pageidauja, kad jam būtų pranešta apie būsimą nuteistojo paleidimą į laisvę. Jeigu nukentėjusysis nedalyvavo teismo posėdyje, ši informacija turi būti išsiaiškinta per penkias dienas po nuosprendžio paskelbimo. Išsiaiškinti nebūtina, jeigu nukentėjusiojo gyvenamoji vieta nežinoma. Jeigu nukentėjusiųjų yra daug, pakanka šią informaciją išsiaiškinti per jų interesams atstovaujantį asmenį (asmenis). Jeigu nukentėjusysis pageidauja, kad jam būtų pranešta apie būsimą nuteistojo paleidimą į laisvę, teisiamojo posėdžio pirmininkas surašo pažymą. Įsiteisėjus nuosprendžiui, ši pažyma kartu su nuosprendžio nuorašu šio Kodekso 342 straipsnio nustatyta tvarka išsiunčiama bausmės vykdymo institucijai. Nuteistajam ir jo gynėjui neleidžiama susipažinti su šios pažymos turiniu.“

 

3 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti Kodekso priedą ir jį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

baudžiamojo proceso kodekso

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2001 m. kovo 15 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2001/220/TVR dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose.

2. 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir valstybių narių tarpusavio perdavimo procedūrų.“

 

ANTRASIS SKIRSNIS

BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSO 1, 159, 180 STRAIPSNIŲ PAPILDYMAS IR KODEKSO PAPILDYMAS 3 PRIEDU

 

(Žin., 2002, Nr. 73-3084)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 1 straipsnį 4 dalimi:

4. Šio Kodekso nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio Kodekso 3 priede, nuostatomis.“

 

2 straipsnis. 159 straipsnio papildymas 3 dalimi

Papildyti 159 straipsnį 3 dalimi:

3. Pataisos įstaigos administracija šio Kodekso 180 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka praneša nukentėjusiajam (jei jis to pageidavo) apie nuteistojo lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos.“

 

3 straipsnis. 180 straipsnio papildymas 8 dalimi

Papildyti 180 straipsnį 8 dalimi:

8. Jeigu bausmės vykdymo institucija yra gavusi pažymą, kad nukentėjusysis pageidauja, jog jam būtų pranešta apie būsimą nuteistojo paleidimą į laisvę, bausmės vykdymo institucijos vadovas arba jo pavaduotojas privalo pranešti nukentėjusiajam apie nuteistojo paleidimą. Nukentėjusiajam apie nuteistojo paleidimą į laisvę pranešama ne vėliau kaip likus trims dienoms iki nuteistojo paleidimo dienos. Tais atvejais, kai nuteistasis iš laisvės atėmimo vietos turi būti paleidžiamas tuoj po to, kai gaunamas nuosprendis, nutartis ar nutarimas dėl nuteistojo paleidimo, nukentėjusiajam pranešama iš karto po nuteistojo paleidimo. Nukentėjusiajam apie nuteistojo paleidimą nepranešama, jeigu nuteistasis paskirtą arešto bausmę atlieka poilsio dienomis.“

 

4 straipsnis. Kodekso papildymas 3 priedu

Papildyti Kodeksą 3 priedu:

„Lietuvos Respublikos

bausmių vykdymo kodekso

3 priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

2001 m. kovo 15 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2001/220/TVR dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose.“

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KARDOMOJO KALINIMO ĮSTATYMO 1, 35 STRAIPSNIŲ PAPILDYMAS IR ĮSTATYMO PAPILDYMAS 3 PRIEDĖLIU

 

(Žin., 1996, Nr. 12-313, Nr. 53-1249)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio papildymas 3 dalimi

Papildyti 1 straipsnį 3 dalimi:

3. Kardomojo kalinimo įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo 3 priedėlyje, nuostatomis.“

 

2 straipsnis. 35 straipsnio papildymas 5 dalimi

Papildyti 35 straipsnį 5 dalimi:

5. Jeigu kardomojo kalinimo vietoje yra gauta pažyma, kad nukentėjusysis pageidauja, jog jam būtų pranešta apie būsimą kalinamojo paleidimą į laisvę, kardomojo kalinimo vietos direktorius privalo pranešti nukentėjusiajam apie kalinamojo paleidimą. Nukentėjusiajam apie kalinamojo paleidimą į laisvę pranešama ne vėliau kaip likus vienai dienai iki kalinamojo paleidimo dienos. Tais atvejais, kai kalinamasis iš kardomojo kalinimo vietos turi būti paleidžiamas tuoj po to, kai gaunamas nuosprendis, nutartis ar nutarimas dėl kalinamojo paleidimo, nukentėjusiajam pranešama iš karto po kalinamojo paleidimo.“

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 3 priedėliu

Papildyti Įstatymą 3 priedėliu:

„Lietuvos Respublikos

1996 m. sausio 18 d. įstatymo Nr. I-1175

3 priedėlis

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

2001 m. kovo 15 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2001/220/TVR dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose.“

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus šio skirsnio 2 straipsnį, įsigalioja nuo 2006 m. liepos 1 d.

 

2 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, suderinusi su Teisėjų taryba ir Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra, patvirtina pažymų apie nukentėjusiojo pageidavimą pranešti jam apie būsimą suimtojo ar nuteistojo paleidimą į laisvę formą ir šių pažymų persiuntimo ir saugojimo taisykles.

 

3 straipsnis. Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Nukentėjusysis savo iniciatyva gali kreiptis į bylą tiriantį (tyrusį) prokurorą ar ikiteisminio tyrimo pareigūną, kad jam būtų pranešta apie iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos suimto ar nuteisto asmens būsimą paleidimą iš laisvės atėmimo vietos. Nukentėjusysis turi nurodyti, kokio pranešimo būdo jis pageidauja: telefonu, paprastu laišku ar elektroniniu paštu. Gavęs tokį nukentėjusiojo kreipimąsi, prokuroras arba ikiteisminio tyrimo pareigūnas surašo pažymą, kurioje nurodomas nukentėjusiojo pageidaujamas pranešimo būdas. Šią pažymą prokuroras arba ikiteisminio tyrimo pareigūnas išsiunčia į atitinkamą laisvės atėmimo vietą. Suimtajam ar nuteistajam ir jo gynėjui neleidžiama susipažinti su pažymos turiniu.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS