LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PLANŲ AR PROGRAMŲ IR PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ĮSTEIGTOMS AR POTENCIALIOMS „NATURA 2000“ TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. gegužės 22 d. Nr. D1-255

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105) 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4650) 5.3 punktu,

1. Tvirtinu Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintas tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2006 m. liepos 1 d.

3. Pavedu Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos iki šių metų birželio 19 d. parengti ir patvirtinti „Natura 2000“ teritorijų paskirstymą valstybinių ir biosferos rezervatų bei valstybinių parkų direkcijoms.

4. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. D1-609 „Dėl Planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 179-6651).

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                     Arūnas Kundrotas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255

 

PLANŲ AR PROGRAMŲ IR PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ĮSTEIGTOMS AR POTENCIALIOMS „NATURA 2000“ TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) yra skirtas:

1.1. planų ar programų rengimo organizatoriams (toliau – Organizatoriai) ir jų pasitelktiems konsultantams;

1.2. planuojamos ūkinės veiklos organizatoriams (užsakovams), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjams, statytojams (užsakovams);

1.3. institucijoms, atsakingoms už saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą: Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – VSTT); valstybinių ir biosferos rezervatų, valstybinių parkų direkcijoms (toliau – Direkcija);

1.4. vietos savivaldos institucijoms;

1.5. atsakingoms institucijoms (Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai, toliau – Atsakingos institucijos), teikiančioms išvadas dėl planų, programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, atliekančioms atranką ir priimančioms išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, ir priimančioms sprendimus, ar planuojama ūkinė veikla leistina poveikio aplinkai vertinimo požiūriu, bei teikiančioms išvadas dėl planuojamos ūkinės veiklos techninių projektų.

2. Šis Tvarkos aprašas taikomas nustatant, kokį poveikį įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms gali daryti:

2.1. planų ar programų, susijusių su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, įgyvendinimas;

2.2. planuojamos ūkinės veiklos, susijusios su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, įgyvendinimas.

3. Nustatant, ar plano, programos ar planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas bus susijęs su artima „Natura 2000“ teritorijos aplinka, kiekvienu konkrečiu atveju turi būti atsižvelgta į plano, programos ar planuojamos ūkinės veiklos mastą (dydį), pobūdį ir vietos ypatumus.

 

II. NUORODOS

 

4. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; 2005, Nr. 47-1558).

5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902).

6. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617).

7. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105).

8. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597).

9. Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr. 967 (Žin., 2004, Nr. 130-4650).

10. Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-27 įsakymu Nr. D1-456 (Žin., 2004, Nr. 136-4971).

11. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodiniai nurodymai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-12-30 įsakymu Nr. D1-665 (Žin., 2006, Nr. 4-129).

12. Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-12-23 įsakymu Nr. D1-636 (Žin., 2006, Nr. 6-225).

13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymas Nr. 701 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675).

14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymas Nr. 215 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2153).

 

III. SĄVOKOS

 

15. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Europos ekologinis tinklas „Natura 2000“ (toliau – įsteigtos „Natura 2000“ teritorijos) – Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendras tinklas, susidedantis iš buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų, skirtas išsaugoti, palaikyti ir prireikus atkurti natūralius buveinių tipus, gyvūnų ir augalų rūšis Europos Bendrijos teritorijoje.

Potencialios „Natura 2000“ teritorijos – vietovės, atitinkančios nustatytuosius gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus ir įrašytos į sąrašą, patvirtintą aplinkos ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. D1-302 (Žin., 2005, Nr. 105-3908, Nr. 106, Nr. 107, Nr. 108), bei vietovės, kuriose, vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies nuostatomis [5], steigiamos saugomos teritorijos, turint tikslą joms suteikti paukščių apsaugai svarbios teritorijos statusą.

16. Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme [7], Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [8] ir Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše [9].

 

IV. NATŪRALIŲ BUVEINIŲ IR RŪŠIŲ APSAUGOS BŪKLĖS NUSTATYMAS

 

17. Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio reikšmingumo įsteigtoms ir potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms pagrindinis vertinimo uždavinys yra nustatyti, ar natūralių buveinių ar rūšių, randamų įsteigtose ar potencialiose „Natura 2000“ teritorijose, apsaugos būklė nepablogės ir ar nebus neigiamai paveiktas nagrinėjamų teritorijų vientisumas, įgyvendinus planą, programą ar planuojamą ūkinę veiklą.

18. Natūralios buveinės apsaugos būklė laikoma „palanki“, kai:

18.1. jos natūralus paplitimo arealas ir jos padengiami plotai tame areale yra stabilūs arba didėja;

18.2. egzistuoja ir tikėtina, kad ateityje neišnyks jos ilgalaikiam palaikymui būtina specifinė struktūra ir funkcijos;

18.3. jai tipiškų rūšių apsaugos būklė yra palanki pagal šio Tvarkos aprašo 19 punkte pateiktą apibrėžimą.

19. Rūšies apsaugos būklė laikoma „palanki“, kai:

19.1. atitinkamos rūšies populiacijos pokyčių duomenys rodo, kad ji pajėgi ilgą laiką išlikti kaip gyvybingas jos natūralios buveinės komponentas;

19.2. rūšies natūralaus paplitimo arealas nemažėja ir nėra tikėtina, kad bus sumažintas ateityje;

19.3. yra ir tikriausiai bus pakankamai didelė buveinė, kurioje jos populiacija galės išlikti ilgą laiką.

20. Natūralių buveinių specifinė struktūra ir funkcijos bei tipiškos rūšys identifikuojamos pagal Europos Sąjungos Buveinių interpretavimo vadovą (http://www.am.lt/VI/index. php#r/970) bei pagal jį papildančius nacionalinius buveinių tipų aiškinamuosius vadovus.

21. Planų, programų ar planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo aspektai (veiklos elementai), galintys pabloginti natūralių buveinių ar rūšių (kurių apsaugai buvo įsteigtos „Natura 2000“ teritorijos) apsaugos būklę arba galintys neigiamai paveikti potencialių ar įsteigtų „Natura 2000“ teritorijų vientisumą, yra laikomi reikšmingais.

 

V. PLANŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ĮSTEIGTOMS AR POTENCIALIOMS „NATURA 2000“ TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO NUSTATYMAS

 

22. Tais atvejais, kai privaloma atlikti plano ar programos vertinimą pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 7.1 ir 7.2 punktus [9], reikšmingumo nustatymo procedūros pagal šį Tvarkos aprašą neatliekamos. Poveikio reikšmingumas įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms nustatomas atliekant privalomą strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.

23. Tais atvejais, kai plano ar programos neprivaloma vertinti pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 7.1 ir 7.2 punktus [9], tačiau plano ar programos įgyvendinimas bus susijęs su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, Organizatoriai (jų pasitelkti konsultantai) užpildo šio Tvarkos aprašo 1 priedo bendrąją bei A dalis ir pateikia VSTT (raštu ir skaitmeniniame formate) tam, kad būtų nustatytas plano ar programos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas ir nuspręsta, ar privaloma atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.

24. Tais atvejais, kai pagal Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą [10] atliekama atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, Organizatorių (jų pasitelktų konsultantų) užpildyta šio Tvarkos aprašo 1 priedo bendroji ir A dalys pateikiamos VSTT kartu su strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentu.

25. VSTT, gavusi Organizatorių (jų pasitelktų konsultantų) užpildytas šio Tvarkos aprašo 1 priedo bendrąją ir A dalis, nustato plano ar programos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumą, užpildydama šio Tvarkos aprašo 1 priedo B dalį. Užpildytas dokumentas paliekamas saugoti VSTT.

26. VSTT, atsižvelgdama į plano ar programos mastą (dydį), pobūdį, plano ar programos įgyvendinimo vietos ypatumus, gali pareikalauti iš Organizatorių (jų pasitelktų konsultantų) papildomos informacijos, reikalingos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumui nustatyti.

27. Savo išvadą dėl plano ar programos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, parengtą pagal šio Tvarkos aprašo 2 priedą, VSTT per 20 darbo dienų (nuo visos informacijos, nurodytos 23 ir 26 punktuose, gavimo dienos) pateikia Organizatoriams (jų pasitelktiems konsultantams).

28. VSTT išvada dėl plano ar programos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo yra privaloma Organizatoriams.

 

VI. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ĮSTEIGTOMS AR POTENCIALIOMS „NATURA 2000“ TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO NUSTATYMAS, KAI PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA YRA ĮTRAUKTA Į PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ĮSTATYMO 1 AR 2 PRIEDUS

 

29. Tais atvejais, kai planuojama ūkinė veikla yra įtraukta į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [7] 1 priedą, tai reikšmingumo nustatymo procedūros pagal šį Tvarkos aprašą neatliekamos. Poveikio reikšmingumas įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms nustatomas atliekant privalomą poveikio aplinkai vertinimą. Tais atvejais, kai planuojamos ūkinės veiklos, įtrauktos į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [7] 1 priedą, įgyvendinimas bus susijęs su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima joms aplinka, Atsakinga institucija, įvertinusi atstumus iki įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų, ūkinės veiklos mastą (dydį), pobūdį ir vietos ypatumus, pakviečia VSTT dalyvauti vertinimo subjekto teisėmis poveikio aplinkai vertinimo procese.

30. Tais atvejais, kai planuojama ūkinė veikla įtraukta į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [7] 2 priedą ir susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima joms aplinka, tai planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kreipiasi į VSTT dėl išvados ir pateikia jai užpildytas šio Tvarkos aprašo 3 priedo bendrąją ir A dalis (raštu ir skaitmeniniame formate) planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumui nustatyti.

31. Tais atvejais, kai užsakovas nusprendžia pradėti poveikio aplinkai vertinimą be atrankos procedūros [7], o planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas bus susijęs su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima joms aplinka, tai reikšmingumo nustatymo procedūros pagal šį Tvarkos aprašą neatliekamos – poveikio reikšmingumas įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms nustatomas atliekant privalomą poveikio aplinkai vertinimą. Tokiu atveju atsakinga institucija privalomai pakviečia VSTT dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese vertinimo subjekto teisėmis.

32. VSTT, gavusi planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo užpildytas šio Tvarkos aprašo 3 priedo bendrąją ir A dalis, nustato poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumą, užpildydama šio Tvarkos aprašo 3 priedo B dalį. Užpildytas dokumentas paliekamas saugoti VSTT.

33. VSTT, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės veiklos mastą (dydį), pobūdį ar vietos ypatumus, gali pareikalauti iš planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo papildomos informacijos, reikalingos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumui nustatyti.

34. Savo išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, parengtą pagal šio Tvarkos aprašo 4 priedą, VSTT per 20 darbo dienų (nuo visos informacijos, nurodytos 29 ir 32 punktuose, gavimo dienos) pateikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir Atsakingai institucijai.

35. Jeigu VSTT priima išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikis gali būti reikšmingas įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms, tada privaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą. Išvadoje VSTT nurodo, ar pageidauja dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procedūrose vertinimo subjekto teisėmis.

36. VSTT išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo yra privaloma planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) ir Atsakingoms institucijoms.

 

VII. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ĮSTEIGTOMS AR POTENCIALIOMS „NATURA 2000“ TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO NUSTATYMAS, KAI PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA NĖRA ĮTRAUKTA Į PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ĮSTATYMO PRIEDUS

 

37. Tais atvejais, kai planuojama ūkinė veikla nėra įtraukta į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ar 2 priedus [7] ir jos įgyvendinimas bus susijęs su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima joms aplinka, jos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas nustatomas prieš statinio projektavimo sąlygų išdavimą [14]. Jeigu veiklos įgyvendinimas bus susijęs su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima joms aplinka, tai statytojas (užsakovas) kreipiasi į Direkciją, kurios administruojamoje teritorijoje yra įsteigtos ar potencialios „Natura 2000“ teritorijos arba kuriai tokios teritorijos priskirtos vertinimui VSTT direktoriaus įsakymu, dėl išvados ir pateikia informaciją apie planuojamą statinį ir užpildytas šio Tvarkos aprašo 3 priedo bendrąją bei A dalis (raštu ir skaitmeniniame formate).

38. Direkcija, remdamasi informacija, gauta iš statytojo (užsakovo), nustato poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumą, užpildydama šio Tvarkos aprašo 3 priedo B dalį. Užpildytas dokumentas paliekamas saugoti Direkcijoje.

39. Direkcija, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės veiklos mastą (dydį), pobūdį ar vietos ypatumus, gali pareikalauti iš statytojo (užsakovo) papildomos informacijos, reikalingos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumui nustatyti.

40. Savo išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, parengtą pagal šio Tvarkos aprašo 4 priedą, Direkcija per 15 darbo dienų (nuo visos informacijos, nurodytos 36 ir 38 punktuose, gavimo dienos) pateikia statytojui (užsakovui).

41. Jeigu Direkcija priima išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikis bus reikšmingas įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms ir privaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, išvada pateikiama ir Atsakingai institucijai. Išvadoje Direkcija nurodo, ar pageidauja dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procedūrose vertinimo subjekto teisėmis.

42. Direkcijos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo yra privaloma statytojui (užsakovui) ir Atsakingoms institucijoms.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43. Ginčai dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadų nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

______________

part_abba4939941d4e3f82991368c6451529_end


 

Planų ar programų ir planuojamos ūkinės

veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar

potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms

reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

Plano ar programos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo forma

 

Bendroji dalis:

Plano ar programos rengimo organizatorius:

Plano ar programos rengimo organizatoriaus pasitelktas konsultantas (-ai):

Plano ar programos pavadinimas ir trumpas apibūdinimas:

Įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų, kurioms galimas poveikis nagrinėjamas, pavadinimai, plotai (ha) ir randami Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipai ir (arba) rūšys (ženklu * pažymimos prioritetinės Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės ir rūšys).

Taip pat informacija apie teritorijose vykdytus saugomų vertybių tyrimus ir monitoringą bei jų duomenų analizė:

Kiti patvirtinti, rengiami ar įgyvendinami planai ar programos įsteigtose ar potencialiose „Natura 2000“ teritorijose:

 

Veiklos analizė

A dalis

B dalis

Aspektai

Pastabos

Atskirų veiklos aspektų poveikio reikšmingumas (reikšmingas/ nereikšmingas/ nežinomas)

Pastabos

Individualūs plano ar programos aspektai (pavieniui ar kartu su kitais planais ar programomis) ar jų kombinacijos, kurie gali daryti poveikį įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms1:

• numatoma teritorijos vystymo bendroji erdvinė koncepcija:_______________

 

 

 

• numatomi teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai:______________

 

 

 

• numatomi teritorijos tvarkymo, reglamentavimo, naudojimo ir apsaugos principai/ypatumai:_______________

 

 

 

• statybų mastas (dydis):____________

 

 

 

• žemės paėmimo poreikis, teritorijos dydis (ha), kur numatoma keisti pagrindinę žemės tikslinę paskirtį, nurodant, iš kokios paskirties į kokią:_________________

 

 

 

• atstumas nuo įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų arba pagrindinių teritorijų vertybių:____________________

 

 

 

• resursų poreikiai (dideli energijos ar gamtos išteklių poreikiai):___________

 

 

 

• emisijos (į žemę, vandenį, orą), įskaitant triukšmą:______________________

 

 

 

• įgyvendinimo ir eksploatacijos metu susidarysiantis didelis atliekų kiekis (nurodyti kategoriją):_____________

 

 

 

• uždarymo (veiklos nutraukimo) metu susidarysiantis didelis atliekų kiekis (nurodant kategoriją):____________

 

 

 

• numatomi didelės apimties žemės kasybos darbai:_________________

 

 

 

• numatomi fiziniai aplinkos pokyčiai:________

• transportavimo poreikiai:__________________

 

 

 

• statybos, eksploatavimo, uždarymo trukmė:_____________________

 

 

 

• kiti aspektai ar jų kombinacijos (organizatoriaus nuožiūra):_________________

 

 

 

Pastaba: 1) 1 – Netaikoma aspektams, kai planuose ar programose sprendiniai šiais aspektais nenumatomi.

 

Veiklos sąlygojamų teritorijų pokyčių analizė

A dalis

B dalis

Teritorijų pokyčiai

Pastabos

Teritorijų pokyčių reikšmingumo įvertinimas (nereikšmingas/mažai reikšmingas/reikšmingas)

Pastabos

Tikėtini teritorijų pokyčiai, jų priežastys ir juos sukeliančios veiklos rūšys:1

 

 

 

• natūralių buveinių tipų ploto ir (arba) rūšių buveinių ploto sumažėjimas:_____

 

 

 

• didelis rūšių trikdymas:_________

 

 

 

• natūralių buveinių ar rūšių užimtų plotų suskaidymas:__________________

 

 

 

• rūšių ar populiacijų tankumo sumažėjimas: ________________

 

 

 

• invazinių rūšių išplitimas: _______

 

 

 

• medžiojamųjų gyvūnų ir verslinę reikšmę turinčių žuvų rūšių išteklių kitimas: _________________

 

 

 

• gyvūnų maitinimosi, migracijos, veisimosi ar žiemojimo vietų suardymas:___________

 

 

 

• hidrologinio režimo pokyčiai, įskaitant vandens cheminių ir fizinių savybių kaitą, eutrofikacijos padidėjimą daugiamečių bei metinių vandens lygio svyravimų apimties bei periodiškumo pokyčius: _________________

 

 

 

• žemės naudmenų struktūros ir vyraujančių žemės ūkio kultūrų pokyčiai, miško kirtimai (pagal plotą ir iškertamos medienos tūrius), sausinamos žemės plotas (ha): ___________

 

 

 

• gruntinio vandens slūgsojimo gylio pakeitimai, reljefo pakeitimai: __________________________

 

 

 

• eolinių procesų pasikeitimas, erozijos suaktyvėjimas:________________

 

 

 

• kiti pokyčiai (organizatoriaus nuožiūra):____________________

 

 

 

Pastabos:

1) 1 Netaikoma aspektams, kai planuose ar programose sprendiniai šiais aspektais nenumatomi.

2) Plano ar programos rengimo organizatorius (jo pasitelktas konsultantas) pateikia topografinį planuojamos teritorijos ar teritorijos, kurioje bus įgyvendinama programa, žemėlapį (M 1: 50 000).

 

Informaciją, reikalingą plano ar programos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumui nustatyti, pateikė (pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas, data): ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Plano ar programos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumą nustatė: (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data):____________________________

_______________________________________________________________________________ .

______________

part_e1b480ed0f934154a9bb21a5ebe6e23b_end


 

Planų ar programų ir planuojamos ūkinės

veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar

potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms

reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

Planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada

 

Plano ar programos pavadinimas:___________________________________________________

________________________________________________________________________________

Plano ar programos rengimo organizatorius (pavadinimas ar vardas ir pavardė, adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas):________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Plano ar programos rengimo organizatoriaus pasitelktas konsultantas (-ai): (pavadinimas ar vardas ir pavardė, adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas):___________________________________

________________________________________________________________________________

Įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų, kurioms galimas poveikis buvo nagrinėtas, pavadinimai bei jų pagrindinės vertybės (nurodomos rūšys ir/ar buveinės, kurioms išsaugoti šios teritorijos yra paskelbtos):________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Trumpas plano ar programos aprašymas (planuojama teritorija, numatoma teritorijos vystymo bendroji erdvinė koncepcija, teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai ir pan.):_______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Aspektai (teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai), galintys sukelti reikšmingą poveikį įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms:_________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Išvada (nurodoma, ar plano ar programos įgyvendinimo poveikis gali būti reikšmingas ar ne ir ar privaloma ar neprivaloma atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą):________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pastaba. Išvada rašoma ant institucijos rašto blanko.

______________

part_28abf5195ee94a1db16e9b004a8fa758_end


 

Planų, programų ir planuojamos ūkinės

veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar

potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms

reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo

3 priedas

 

Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo forma

 

Bendroji dalis:

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas):

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir trumpas apibūdinimas (įskaitant numatomas technologijas ir pajėgumus bei priemones neigiamo poveikio aplinkai prevencijai vykdyti, poveikiui sumažinti ar kompensuoti):

Įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų, kurioms galimas poveikis nagrinėjamas, pavadinimai, plotai (ha) ir randami Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipai ir (arba) rūšys (ženklu (*) pažymimos prioritetinės Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės ir rūšys). Taip pat informacija apie teritorijose vykdytus saugomų vertybių tyrimus ir monitoringą bei jų duomenų analizė (netaikoma statinių projektams, kurie derinami vadovaujantis Statybų įstatymo [9], [14], [15] nuostatomis):

Kiti vykstantys ar patvirtinti planuojamos ūkinės veiklos projektai įsteigtose ar potencialiose „Natura 2000“ teritorijose:

 

Veiklos analizė

A dalis

B dalis

Veiklos elementai

Pastabos

Atskirų veiklos aspektų poveikio reikšmingumas (reikšmingas/ nereikšmingas/ nežinomas)

Pastabos

Individualūs planuojamos ūkinės veiklos elementai (pavieniui ar kartu su kitomis planuojamomis ūkinėmis veiklomis) ar jų kombinacijos, kurie gali daryti poveikį įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms:

 

 

 

• dabartinis žemės naudojimo pobūdis: __________

 

 

 

• statybų mastas (dydis):_____________________

 

 

 

• žemės paėmimo poreikis, teritorijos dydis (ha), kur numatoma keisti pagrindinę žemės tikslinę paskirtį, nurodant, iš kokios paskirties į kokią:__________

 

 

 

• atstumas nuo įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų arba pagrindinių teritorijų vertybių:_________________________________

 

 

 

• resursų poreikiai (dideli energijos ar gamtos išteklių poreikiai):________________________________

 

 

 

• emisijos (į žemę, vandenį, orą), įskaitant triukšmą:________________________________

 

 

 

• įgyvendinimo (statybos) metu susidarysiantis didelis atliekų kiekis (nurodyti kategoriją):___________

 

 

 

• eksploatacijos metu susidarysiantis didelis atliekų kiekis (nurodyti kategoriją):_________________

 

 

 

• uždarymo (veiklos nutraukimo) metu susidarysiantis didelis atliekų kiekis (nurodant kategoriją):______

 

 

 

• numatomi didelės apimties žemės kasybos darbai:___________________________________

 

 

 

• transportavimo poreikiai:___________________

 

 

 

• numatomi fiziniai aplinkos pokyčiai:__________

 

 

 

• statybos, eksploatavimo, uždarymo trukmė:_____

 

 

 

• kiti elementai ar jų kombinacijos (planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar dokumentų rengėjo nuožiūra):__________________________

 

 

 

 

Veiklos sąlygojamų teritorijų pokyčių analizė

A dalis

B dalis

Teritorijų pokyčiai

Pastabos

Teritorijų pokyčių reikšmingumo įvertinimas (nereikšmingas/ mažai reikšmingas/ reikšmingas)

Pastabos

Tikėtini teritorijų pokyčiai, jų priežastys ir juos sukeliančios veiklos rūšys:

 

 

 

• natūralių buveinių tipų ploto ir (arba) rūšių buveinių ploto sumažėjimas:________________________

 

 

 

• didelis rūšių trikdymas:____________________

 

 

 

• natūralių buveinių ar rūšių užimtų plotų suskaidymas:_____________________________

 

 

 

• rūšių ar populiacijų tankumo sumažėjimas:____________________________

 

 

 

• invazinių rūšių išplitimas:_________________

 

 

 

• medžiojamųjų gyvūnų ir verslinę reikšmę turinčių žuvų rūšių išteklių kitimas:_________________

 

 

 

• gyvūnų maitinimosi, migracijos, veisimosi ar žiemojimo vietų suardymas:________________

 

 

 

• hidrologinio režimo pokyčiai, įskaitant vandens cheminių ir fizinių savybių kaitą, eutrofikacijos padidėjimą, daugiamečių bei metinių vandens lygio svyravimų apimties bei periodiškumo pokyčius:______

 

 

 

• žemės naudmenų struktūros ir vyraujančių žemės ūkio kultūrų pokyčiai, miško kirtimai (pagal plotą ir iškertamos medienos tūrius), sausinamos žemės plotas (ha):__________________________________

 

 

 

• gruntinio vandens slūgsojimo gylio pakeitimai, reljefo pakeitimai:_____________________________

 

 

 

• eolinių procesų pasikeitimas, erozijos suaktyvėjimas:__________________________

 

 

 

• kiti pokyčiai (organizatoriaus nuožiūra):______________________________

 

 

 

 

Pastaba: planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas pateikia ir žemės sklypo planą (M 1:10 000) bei topografinį apylinkių žemėlapį (M 1:50 000), kuriuose pažymimas planuojamas objektas.

 

Informaciją, reikalingą planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumui nustatyti, pateikė (pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas, data):____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumą nustatė: (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data):____________________________

_______________________________________________________________________________ .

______________

part_9d816df6da054be5821b37ab907d7625_end


 

Planų ar programų ir planuojamos ūkinės

veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar

potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms

reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo

4 priedas

 

Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada

 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:____________________________________________

________________________________________________________________________________

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) (pavadinimas ar vardas ir pavardė, adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas):__________________________________________________

________________________________________________________________________________

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (pavadinimas ar vardas ir pavardė, adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas):___________________________________

________________________________________________________________________________

Įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų, kurioms galimas poveikis buvo nagrinėtas, pavadinimai bei jų pagrindinės vertybės (nurodomos rūšys ir/ar buveinės, kurioms išsaugoti šios teritorijos yra paskelbtos):________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:______________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Veiklos elementai, galintys sukelti reikšmingą poveikį įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Išvada (nurodoma, ar planuojamos veiklos įgyvendinimo poveikis bus reikšmingas ar ne, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą ir ar VSTT (ar Direkcija) pageidauja dalyvauti tolimesnėse poveikio vertinimo procedūrose):_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pastaba. Išvada rašoma ant institucijos rašto blanko.

______________

part_5fdae5e1c2d242b4b7fa43736e4079bb_end