LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2002 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO NR. 339 „DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PROGRAMŲ TURINIO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. gegužės 19 d. Nr. 1V-190

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. 339 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 77-3310) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PROGRAMŲ TURINIO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 45 straipsnio 2 dalimi,

tvirtinu Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimus (pridedama).“

2. Nustatau, kad pagal valstybės tarnautojų mokymo programas, patvirtintas iki šio įsakymo įsigaliojimo ir neatitinkančias Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų, valstybės tarnautojai negali būti mokomi ilgiau negu iki 2007 m. sausio 1 d.

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                               GINTARAS FURMANAVIČIUS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 339

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1V-190

redakcija)

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PROGRAMŲ TURINIO REIKALAVIMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie reikalavimai nustato valstybės tarnautojų mokymo programų turinį ir valstybės tarnautojų mokymo programų įforminimą.

2. Šiais reikalavimais siekiama užtikrinti rengiamų valstybės tarnautojų mokymo programų atitiktį valstybės tarnybos poreikiams.

3. Yra šios valstybės tarnautojų mokymo programų rūšys: įvadinio mokymo programos, kvalifikacijos tobulinimo programos (tarp jų 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų ir žemesnės nei 18 kategorijos įstaigų vadovų mokymo programos).

4. Mokymo programą sudaro teorinė ir praktinė dalis. Praktinė dalis turi užimti ne mažiau kaip 30 procentų mokymo programos laiko.

 

II. ĮVADINIO MOKYMO PROGRAMŲ TURINIO REIKALAVIMAI

 

5. Įvadinio mokymo programų turinio bendrieji reikalavimai yra supažindinti su:

5.1. Lietuvos Respublikos konstitucine sąranga, viešojo administravimo sistema ir vietos savivalda;

5.2. viešosios politikos sprendimų priėmimo procesu;

5.3. teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklėmis;

5.4. valstybės tarnybos sistema ir jos reformos aktualijomis;

5.5. Lietuvos ekonomine sistema;

5.6. strateginio planavimo principais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta strateginio planavimo metodika;

5.7. Europos Sąjungos institucijomis ir įstaigomis, politikos kryptimis ir Lietuvos narystės Europos Sąjungoje aktualijomis;

5.8. valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos ir informacinių technologijų naudojimo viešajame administravime galimybėmis;

5.9. valstybės tarnautojų profesinės etikos principais ir korupcijos prevencijos būdais bei priemonėmis.

6. Atsižvelgiant į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų funkcinius ypatumus ir / ar konkrečių valstybės tarnautojų pareigybių specialiuosius reikalavimus, įvadinio mokymo programų metu gali būti papildomai supažindinama ir su kitomis specialiomis temomis, skirtomis plėsti valstybės tarnautojų profesines žinias.

7. Įvadinio mokymo programa, atitinkanti šių reikalavimų 5.1–5.9 punktus, negali būti trumpesnė kaip 40 akademinių valandų.

 

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ TURINIO REIKALAVIMAI

 

8. Kvalifikacijos tobulinimo programų turinio reikalavimai yra šie:

8.1. nagrinėti institucines – funkcines viešojo administravimo reformų aktualijas;

8.2. nagrinėti naujausius teisės aktus, reikalingus einant konkrečias pareigas;

8.3. nagrinėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginius tikslus (prioritetus apskrities ar ministerijos lygiu);

8.4. nagrinėti Europos Sąjungos politikos krypčių įgyvendinimą Lietuvoje;

8.5. nagrinėti Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo veiksmų programų mechanizmą;

8.6. ugdyti gebėjimus vykdyti funkcijas, susijusias su Europos Sąjungos teisyno {acquis) įgyvendinimu ir dalyvavimu Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų veikloje;

8.7. nagrinėti profesinės etikos principus ir korupcijos prevencijos viešajame administravime būdus ir priemones;

8.8. ugdyti informacinių technologijų panaudojimo įgūdžius;

8.9. tobulinti strateginio planavimo įgūdžius;

8.10. nagrinėti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybės tarnyboje;

8.11. ugdyti teisės aktų projektų poveikio vertinimo įgūdžius.

 

IV. 18–20 KATEGORIJŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PROGRAMŲ TURINIO REIKALAVIMAI

 

9. 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų mokymo programos turi ugdyti šių valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus:

9.1. tobulinant viešąjį administravimą;

9.2. stiprinant valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų ryšius su gyventojais;

9.3. taikant modernias lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijas;

9.4. tobulinant sprendimų priėmimą, komunikavimą ir bendradarbiavimą naudojant informacines ir komunikacines technologijas;

9.5. dalyvaujant Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų veikloje;

9.6. siekiant efektyvaus profesinio tobulėjimo.

 

10. 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų mokymo programa negali būti trumpesnė kaip 120 akademinių valandų.

 

V. ŽEMESNĖS NEI 18 KATEGORIJOS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MOKYMO PROGRAMŲ TURINIO REIKALAVIMAI

 

11. Žemesnės nei 18 kategorijos įstaigų vadovų mokymo programos turi ugdyti šių valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus:

11.1. tobulinant įstaigos vadybą;

11.2. tobulinant lyderiavimą, strateginį planavimą, personalo vadybą;

11.3. tobulinant sprendimų priėmimą, komunikavimą ir bendradarbiavimą naudojant informacines ir komunikacines technologijas;

11.4. vykdant funkcijas, susijusias su Europos Sąjungos teisyno (acquis) įgyvendinimu;

11.5. vykdant funkcijas, susijusias su regioninės raidos politikos įgyvendinimu;

11.6. siekiant efektyvaus profesinio tobulėjimo.

 

12. Žemesnės nei 18 kategorijos įstaigų vadovų mokymo programa negali būti trumpesnė kaip 100 akademinių valandų.

 

VI. BENDRIEJI VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PROGRAMŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI

 

13. Teikiamose tvirtinti valstybės tarnautojų mokymo programose turi būti nurodyta:

13.1. mokymo programos paskirtis, tikslas ir uždaviniai, modulių ir / ar temų sąrašas, jų trukmė akademinėmis valandomis;

13.2. mokymo programos modulių ir / ar temų planas: uždaviniai, dėstymo metodai;

13.3. dalomosios ir demonstruojamosios medžiagos sąrašas ir praktinių užduočių trukmė.

 

14. Kartu su valstybės tarnautojų mokymo programomis turi būti pateiktas jų autorių ir dėstytojų sąrašas (nurodant jų išsilavinimą, kvalifikaciją, buvusias ir esamas darbovietes bei eitas ir einamas pareigas, susijusias su reikiama kvalifikacija).

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Valstybės tarnautojų mokymo programų turinys atnaujinamas, atsižvelgiant į kintančius valstybės tarnautojų mokymo poreikius, teisės aktų pokyčius, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pageidavimus, taip pat mokymo dalyvių pastabas.

16. Valstybės tarnautojų mokymo programos tvirtinamos pagal Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 340 (Žin., 2002, Nr. 77-3311; 2005, Nr. 69-2487), nustatytas procedūras.

17. Įvadinio mokymo pažymėjimui įgyti būtina išklausyti visą mokymo programą ir išlaikyti žinių patikrinimo testą.

18. 18-20 kategorijų valstybės tarnautojų mokymo pažymėjimui įgyti būtina išklausyti visą mokymo programą ir atsiskaityti už praktinę užduotį.

19. Žemesnės nei 18 kategorijos įstaigų vadovų mokymo pažymėjimui įgyti būtina išklausyti visą mokymo programą ir išlaikyti testą.

______________