LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ TAKSI VALSTYBINIO NUMERIO ŽENKLŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. gegužės 19 d. Nr. 3-199/1V-183

Vilnius

 

Įgyvendindami Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 (Žin., 2001, Nr. 48-1683; 2004, Nr. 140-5128), 11 punktą:

1. Tvirtiname Lengvųjų automobilių taksi valstybinio numerio ženklų išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatome, kad lengvųjų automobilių taksi vežėjai bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklus taksi automobiliams privalo pakeisti Lietuvos Respublikos standarto LST 1447 nustatytais taksi automobilio valstybinio numerio ženklais prieš pateikdami taksi automobilius valstybinei techninei apžiūrai, bet ne vėliau kaip iki 2007 m. sausio 1 d. Draudžiama eksploatuoti taksi automobilius su bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklais po šios datos.

3. Pavedame šio įsakymo vykdymo kontrolę Susisiekimo ministerijos sekretoriui ir Vidaus reikalų ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritis.

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                                  PETRAS ČĖSNA

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                               GINTARAS FURMANAVIČIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2006 m. gegužės 19 d.

įsakymu Nr. 3-199/1V-183

 

LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ TAKSI VALSTYBINIO NUMERIO ŽENKLŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lengvųjų automobilių taksi valstybinio numerio ženklų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato lengvųjų automobilių taksi registravimo, registravimo dokumentų ir valstybinio numerio ženklų išdavimo bei registravimo dokumentų ir taksi valstybinio numerio ženklų grąžinimo tvarką.

2. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (Žin., 1996, Nr. 119-2772; 2002, Nr. 37-1642) 2 straipsnio 7 dalį, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl kelių transporto priemonių gamybos ir perdirbimo tvarkos ir jų techninės ekspertizės atlikimo norminių dokumentų tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2360; 2001, Nr. 11-328) 7 priedą „Transporto priemonių klasifikavimas ir kodavimas“ ir Lietuvos Respublikos standartą LST 1447 „Kelių transporto priemonių valstybinio numerio ženklai. Techniniai reikalavimai“ (toliau – standartas LST 1447), lengvųjų automobilių taksi valstybinio numerio ženklai (toliau – taksi valstybinio numerio ženklai) išduodami M1 klasės lengviesiems automobiliams taksi, turintiems ne daugiau kaip 7 sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo vietą (toliau – taksi automobiliai).

3. Taksi automobilius Lietuvos Respublikoje įregistruoja, išregistruoja, registravimo dokumentus ir taksi valstybinio numerio ženklus išduoda bei paima ir registravimo duomenis tvarko valstybės įmonė „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“), vadovaudamasi šiuo tvarkos aprašu ir Kelių transporto priemonių registravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 (Žin., 2001, Nr. 48-1683; 2004, Nr. 140-5128), tiek, kiek nurodytų veiksmų nereglamentuoja šis tvarkos aprašas.

4. Savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos (toliau – savivaldybių institucijos), išduodančios taksi vežėjams licencijas vežti keleivius taksi automobiliais (toliau – licencija), užtikrina informacijos teikimą VĮ „Regitra“ kompiuterinėmis priemonėmis apie taksi automobiliams išduotas licencijas ir jų galiojimą.

5. VĮ „Regitra“ užtikrina informacijos apie išduotus taksi valstybinio numerio ženklus teikimą savivaldybių institucijoms kompiuterinėmis priemonėmis.

 

II. TAKSI VALSTYBINIO NUMERIO ŽENKLŲ IŠDAVIMAS

 

6. Taksi valstybinio numerio ženklai išduodami įmonių, teikiančių keleivių vežimo paslaugas lengvaisiais automobiliais taksi ir turinčių galiojančią licenciją vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, automobiliams, registruotiems įmonės vardu (toliau – taksi vežėjai).

7. Vienam taksi automobiliui išduodamas vienas standarto LST 1447 nustatytus techninius reikalavimus atitinkančių taksi valstybinio numerio ženklų komplektas. Taksi valstybinio numerio ženklų simbolių derinį sudaro viena raidė „T“ ir penki skaitmenys.

8. Taksi vežėjas pateikia VĮ „Regitra“ prašymą išduoti taksi valstybinio numerio ženklus. Kartu su prašymu pateikiami Kelių transporto priemonių registravimo taisyklėse nustatyti dokumentai ir licencijos originalas bei jo kopija (sutikrinus duomenis originalas grąžinamas pateikėjui).

9. VĮ „Regitra“:

9.1. patikrina gautus dokumentus;

9.2. patikrina, ar taksi automobilis įregistruotas ar registruojamas taksi vežėjo vardu;

9.3. priėmusi sprendimą išduoti taksi valstybinio numerio ženklus, išduoda naują transporto priemonės registracijos liudijimą arba atitinkamai – transporto priemonės naudotojo pažymėjimą ir taksi valstybinio numerio ženklus (paimti transporto priemonių registracijos liudijimai ar naudotojo pažymėjimai negrąžinami ir nustatytą laiką saugomi archyve, valstybinio numerio ženklai tą pačią dieną sunaikinami nustatyta tvarka).

10. Nauji taksi valstybinio numerio ženklai ir transporto priemonės registracijos liudijimas ar naudotojo pažymėjimas vietoj prarastų, susidėvėjusių ar pasibaigus jų galiojimo terminui išduodami šio tvarkos aprašo II skyriuje nustatyta tvarka.

11. Pratęsus taksi licencijos kortelės galiojimo terminą taksi valstybinio numerio ženklai lieka tie patys.

 

III. TAKSI VALSTYBINIO NUMERIO ŽENKLŲ GRĄŽINIMAS

 

12. Taksi vežėjai ne vėliau kaip per 7 darbo dienas privalo grąžinti VĮ „Regitra“ taksi valstybinio numerio ženklus panaikinus licencijos kortelių galiojimą, nutraukus licencijuojamą keleivių vežimo taksi automobiliais veiklą, taip pat pasibaigus licencijos kortelių galiojimo terminui, jei jis nebuvo pratęstas nustatyta tvarka. Taip pat VĮ „Regitra“ grąžinami susidėvėję taksi valstybinio numerio ženklai ir susidėvėję ar negaliojantys transporto priemonės registracijos liudijimai (naudotojo pažymėjimai).

13. Taksi valstybinio numerio ženklus ir transporto priemonės registracijos liudijimą (naudotojo pažymėjimą) grąžinusio taksi vežėjo prašymu VĮ „Regitra“ nustatyta tvarka išduoda naujus transporto priemonės registracijos liudijimą ar naudotojo pažymėjimą ir bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklus.

14. Savivaldybių institucijos apie nebegaliojančias licencijas, taip pat nebegaliojančias (tarp jų ir nepratęstas) licencijų korteles, išskyrus jų galiojimo laikiną sustabdymą, kompiuterinėmis priemonėmis nuolat informuoja VĮ „Regitra“ bei atitinkamas policijos įstaigas.

 

IV. ATSAKOMYBĖ

 

15. Draudžiama eksploatuoti taksi automobilius su standarto LST 1447 nustatytais taksi valstybinio numerio ženklais, neturint galiojančios licencijos kortelės, kurioje įrašytas šį standartą atitinkančio taksi automobilio valstybinio numerio ženklo numeris.

16. Už šio tvarkos aprašo nuostatų pažeidimus taikoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

______________