LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2006 m. balandžio 27 d. Nr. V-323

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 9 straipsnio 6 dalimi ir 25 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2006 m. balandžio 21 d. nutarimą Nr. 4/1 „Dėl III medicinos darbuotojų darbo užmokesčio didinimo etapo prioritetų ir sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų indeksavimo“:

1. Pakeičiu Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365, Nr. 52-1509, Nr. 76-2321; 2005, Nr. 55-1896, Nr. 128-4637), ir įrašau II lentelės „Profilaktinių sveikatos tikrinimų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kainos“ stulpelyje „Kaina (balais)“ vietoj skaičiaus „14,7“ skaičių „17,0“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2006 m. gegužės 1 dienos.

3. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA