LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL IŠMOKŲ NEĮGALIESIEMS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. balandžio 6 d. Nr. A1-98

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 193 „Dėl medicininio ir socialinio neįgaliųjų aptarnavimo bei materialinės padėties garantijų“ (Žin., 1992, Nr. 16-444; 2006, Nr. 22-703) 3.2 punktu:

1. Tvirtinu pridedamą Išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašą.

2. Pavedu:

2.1. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorei Genovaitei Paliušienei:

2.1.1. vadovaujantis 1 punkte nurodytu tvarkos aprašu, planuoti lėšas išmokoms neįgaliesiems mokėti;

2.1.2. pervesti savivaldybių administracijų socialinės paramos skyriams lėšas išmokoms mokėti pagal pateiktas paraiškas;

2.1.3. teikti Lygių galimybių skyriui ketvirtines ir metines ataskaitas apie asmenų, gaunančių išmokas, skaičių ir savivaldybių administracijų socialinės paramos skyriams skirtas lėšas šioms išmokoms mokėti;

2.2. ministerijos sekretorei Violetai Murauskaitei kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

3. Pripažįstu netekusiu galios socialinės apsaugos ministro 1992 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. 48 „Dėl kompensacijų mokėjimo invalidams“.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro

2006 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A1-98

 

IŠMOKŲ NEĮGALIESIEMS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato išmokų, mokamų iš valstybės biudžeto lėšų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 193 „Dėl medicininio ir socialinio neįgaliųjų aptarnavimo bei materialinės padėties garantijų“ (Žin., 1992, Nr. 16-444; 2006, Nr. 22-703) skyrimą ir mokėjimą.

2. Šios išmokos mokamos auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius bendrojo lavinimo mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje dienine forma – iki 24 metų), neįgaliesiems, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidumą nustatančių komisijų) yra pripažinti nedarbingi ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų.

3. Šios išmokos yra mokamos šio tvarkos aprašo 2 punkte nurodytiems asmenims komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti.

4. Šios tvarkos apraše nedarbingais asmenimis laikomi:

4.1. vaikai iki 18 metų (besimokantys bendrojo lavinimo mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje dienine forma – iki 24 metų);

4.2. nedirbantys neįgalieji, kurie Tarnybos yra pripažinti nedarbingi (iki 2005 m. liepos 1 d. – I ir II grupės invalidai, kurie invalidumą nustatančių komisijų buvo pripažinti nedarbingi);

4.3. asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių.

5. Šias išmokas šio tvarkos aprašo 2 punkte nurodytiems asmenims iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moka savivaldybių administracijų socialinės paramos skyriai.

6. Lėšas savivaldybių administracijų socialinės paramos skyriams pagal jų pateiktas paraiškas perveda Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

II. IŠMOKŲ MOKĖJIMAS

 

7. Išmoka šio tvarkos aprašo 2 punkte nurodytiems asmenims mokama kas mėnesį 20 procentų minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio. Ši išmoka mokama už einamąjį mėnesį asmeniui ir naudojama pagal tikslinę paskirtį komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apsimokėti ar kurui įsigyti. Išmoka, negauta dėl asmens mirties, neišmokama.

8. Asmenys, nurodyti šio tvarkos aprašo 2 punkte, gyvenamosios vietos savivaldybių administracijų socialinės paramos skyriams pateikia šiuos dokumentus:

8.1. prašymą skirti išmoką;

8.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

8.3. Darbingumo lygio pažymą arba Invalidumo pažymėjimą, kuriuose yra įrašas, kad asmuo yra nedarbingas (kopiją pasidaro savivaldybių administracijų socialinės paramos skyrius);

8.4. seniūnijos išduotą pažymą apie šeimos sudėtį.

9. Savivaldybių administracijų socialinės paramos skyriai patikrina, ar neįgalusis nedirba pagal darbo sutartį.

10. Išmokų mokėjimas nutraukiamas, kai asmuo yra pripažįstamas iš dalies darbingas, neįgaliajam įsidarbinus arba neįgaliajam apsigyvenus stacionarinėje globos įstaigoje.

11. Neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų, kurie turi teisę į išmoką, vardu prašymą ir kitus dokumentus gali pateikti jų sutuoktiniai, tėvai (įtėviai), pilnamečiai vaikai (įvaikiai), globėjai arba rūpintojai.

12. Savivaldybių administracijos socialinės paramos skyrius sprendimą dėl išmokos skyrimo priima ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tvarkos aprašo 7 punkte nurodytų visų dokumentų pateikimo dienos.

13. Išmoka skiriama ir mokama nuo prašymo pateikimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių, skaičiuojant nuo tvarkos aprašo 7 punkte nurodytų visų dokumentų pateikimo dienos.

14. Išmokos turi būti išmokamos mokančių institucijų nustatytais terminais, tačiau ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo priimto sprendimo skirti išmoką dienos.

15. Jeigu šeimoje gyvena du ir daugiau nedarbingų neįgaliųjų, išmoka mokama vienam iš neįgalių asmenų nepriklausomai nuo to, ar šeimoje yra darbingų šeimos narių.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Išmokos mokamos iš valstybės biudžeto lėšų skirtų Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal patvirtintą sąmatą.

17. Sprendimai dėl išmokos skyrimo gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

18. Neteisėtai gautos išmokos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

 

__________________