LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO IR SENYVO AMŽIAUS ASMENS BEI SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 259 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą“ (Žin., 2006, Nr. 31-1092) 1.1 punktu,

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą;

1.2. Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodiką.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 31 „Dėl metodinės medžiagos socialinių paslaugų namuose organizavimui patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 32-933) 1.1.1 punktą;

2.2. socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. A1-146 „Dėl Socialinių paslaugų poreikio asmeniui nustatymo principų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 88-3256).

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2006 m. liepos 1 d.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94

 

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo (toliau – aprašas) tikslas yra apibrėžti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo pagrindinius principus ir kriterijus, socialinių paslaugų poreikį asmeniui (šeimai) nustatančius subjektus, asmenų teises ir pareigas, reglamentuoti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio įvertinimo ir sprendimo dėl paslaugų skyrimo priėmimo procedūrą, socialinių paslaugų sustabdymą ir nutraukimą, informacijos apie asmenis, gaunančius paslaugas, saugojimą ir poreikio nustatymo apskundimo tvarką.

2. Šis aprašas taikomas nustatant individualų socialinių paslaugų poreikį asmenims, pageidaujantiems gauti socialines paslaugas, kurias finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams. Socialinių paslaugų, kurios teikiamos papildomai asmens (šeimos) pageidavimu, poreikis nevertinamas.

3. Nustatant asmens, gyvenančio kartu su šeima, socialinių paslaugų poreikį, kartu nustatomas ir socialinių paslaugų poreikis šeimai.

4. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme (Žin., 2006, Nr. 17-589) apibrėžtas sąvokas. Socialinių paslaugų rūšis apibrėžia socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos.

 

II. ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO PRINCIPAI

 

5. Pagrindiniai asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo principai yra šie:

5.1. Tikslingumas. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis nustatomas, siekiant išsiaiškinti, kokie yra asmens (šeimos) poreikiai ir kokios socialinės paslaugos yra reikalingos, kad šie poreikiai būtų patenkinti bei skatintų aktyvią jų savipagalbą bei stiprintų gebėjimus patiems sprendžiant iškylančias problemas.

5.2. Tinkamumas. Asmeniui (šeimai) turi būti teikiamos tokios socialinės paslaugos, kurios labiausiai atitinka įvertintus jo (šeimos) poreikius ir interesus.

5.3. Socialinis teisingumas. Asmens (šeimos) poreikio socialinėms paslaugoms nustatymas neturi būti siejamas su asmens (šeimos) galimybėmis mokėti už socialines paslaugas.

5.4. Kompleksiškumas. Socialinių paslaugų poreikis asmeniui nustatomas kompleksiškai, įvertinant šeimos galimybes rūpintis asmeniu ir derinant socialines paslaugas su piniginės socialinės paramos bei kitomis socialinės apsaugos formomis, sveikatos priežiūros, švietimo sistemos paslaugomis.

5.5. Bendradarbiavimas. Siekdami kvalifikuotai, išsamiai ir tiksliai nustatyti socialinių paslaugų poreikį asmeniui, savivaldybės, socialinių paslaugų įstaigos socialiniai darbuotojai turi bendradarbiauti su asmens artimais giminaičiais, asociacijomis, bendruomene, religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis, atstovaujančiomis šių asmenų interesams, kitomis suinteresuotomis institucijomis.

5.6. Atsakomybė. Socialinių paslaugų poreikį asmeniui nustatantis socialinis darbuotojas asmeniškai atsako už socialinių paslaugų poreikio asmeniui nustatymo pagrįstumą.

 

III. ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKĮ NUSTATANTYS SUBJEKTAI

 

6. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustato socialiniai darbuotojai, paskirti savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

7. Paskiriant socialinį darbuotoją, nustatantį asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, atsižvelgiama į jo specializaciją darbui su atskiromis asmenų socialinėmis grupėmis, kompetenciją ir gebėjimus, reikalingus atlikti vertinimą.

8. Savivaldybės institucijos paskirtų socialinių darbuotojų darbo vietos pagal galimybes įrengiamos kuo arčiau bendruomenės infrastruktūros centrų (seniūnijoje, socialinių paslaugų centre ir pan.).

9. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu, pasikeitus aplinkybėms ar asmens sveikatos būklei, ir ne rečiau kaip kartą per metus peržiūri socialinių paslaugų įstaigų socialiniai darbuotojai.

 

IV. ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJAI

 

10. Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas individualiai pagal asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis.

11. Šeimos socialinių paslaugų poreikis nustatomas kompleksiškai vertinant šeimos narių gebėjimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompensuoti šeimos interesus ir poreikius atitinkančiomis bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra.

12. Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas ir atsižvelgiant į asmens poreikių sritį bei asmens priskyrimą socialinei grupei.

13. Išskiriamos šios asmens socialinių paslaugų poreikių sritys:

13.1. asmens poreikiai, kurie gali būti tenkinami bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra;

13.2. asmens poreikiai, kurie gali būti tenkinami socialine globa.

14. Asmenų socialinės grupės:

14.1. vaikai, likę be tėvų globos, ir jų šeimos,

14.2. socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos;

14.3. vaikai su negalia ir jų šeimos;

14.4. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;

14.5. suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;

14.6. socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;

14.7. socialinės rizikos šeimos;

14.8. kiti asmenys.

15. Socialinių paslaugų poreikio nustatymas vaikui derinamas su ugdymo ir vystymosi poreikiais, atsižvelgiant į įvairių sričių specialistų (Vaiko teisių apsaugos tarnybų, švietimo įstaigų, pedagoginės-psichologinės pagalbos tarnybų, sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų specialistų, kurių rekomendacijos turi įtakos vaiko socialinių paslaugų poreikiui nustatyti) išvadas.

16. Visais atvejais, vertinant socialinių paslaugų vaikui, kuriam nustatyta laikina globa (rūpyba), socialinės rizikos vaikui, poreikį, nustatomas ir socialinių paslaugų jo šeimai poreikis.

17. Vaiko, likusio be tėvų globos, socialinių paslaugų poreikis vertinamas derinant su vaiko laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) organizavimu vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais vaiko globos ir laikinosios globos organizavimą.

18. Socialinių paslaugų poreikio nustatymas neįgaliesiems (vaikams ir suaugusiems) derinamas su specialiųjų poreikių nustatymu vadovaujantis Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygomis bei taisyklėmis, patvirtintomis socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. A1-88 (Žin., 2006, Nr. 37-1323).

19. Socialinių paslaugų poreikis socialinės rizikos šeimai vertinamas atsižvelgiant į šeimos narių socialinius įgūdžius ir motyvaciją kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo namuose, šeimoje, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir užtikrinti šeimoje augančių vaikų visapusišką vystymąsi ir ugdymą vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais darbo su socialinės rizikos šeimomis bei vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) organizavimą. Teikiant socialines paslaugas socialinės rizikos šeimai, turi būti užtikrinamas ir socialinių paslaugų teikimas vaikams.

 

V. ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO PROCEDŪRA

 

20. Dėl socialinės priežiūros ir socialinės globos gavimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas raštišku prašymu kreipiasi į asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybę, užpildydamas Prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986), bei pateikia šiuos dokumentus:

20.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);

20.2. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nėra atitinkamo įrašo apie gyvenamąją vietą arba nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose).

21. Dėl bendrųjų socialinių paslaugų gavimo asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo raštiškas prašymas nebūtinas.

22. Pagal galimybes savivaldybė turi organizuoti socialinių paslaugų poreikio nustatymą kiek galima arčiau asmens (šeimos) gyvenamosios vietos (seniūnijoje, socialinių paslaugų centre ir pan.).

23. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas gali kreiptis ir į kitą, ne asmens (šeimos) gyvenamosios vietos, savivaldybę.

24. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

25. Socialinis darbuotojas, gavęs asmens (globėjo, rūpintojo) raštišką prašymą, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas privalo įvertinti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį.

26. Jei asmuo (šeima) pageidauja gauti bendrąsias socialines paslaugas, poreikio vertinimas neatliekamas.

27. Asmens (šeimos) socialinės priežiūros poreikis nustatomas pagal Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) poreikio vertinimo formą (priedas), kurią pildo socialinis darbuotojas.

28. Jei įvertinus asmens poreikį socialinei priežiūrai nustatoma, kad bendrųjų paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, atliekamas asmens poreikio socialinei globai vertinimas.

29. Socialinės globos poreikio nustatymą likusiam be tėvų globos vaikui, vaikui su negalia, socialinės rizikos vaikui, suaugusiam asmeniui su negalia, senyvo amžiaus asmeniui bei socialinės rizikos suaugusiam asmeniui reglamentuoja socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos metodikos.

30. Socialinei globai asmens poreikio vertinimas turi būti atliekamas per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos. Esant reikalui, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu šis terminas gali būti pratęsiamas.

31. Socialinis darbuotojas, nustatęs asmens (šeimos), besikreipiančio į savivaldybę, socialinių paslaugų poreikį, pateikia išvadas asmeniui (komisijai), priimančiam sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo, savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

32. Sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo įstaigų, policijos ir kitų institucijų darbuotojai bei kiti asmenys privalo socialiniam darbuotojui teikti išvadas, būtinas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.

33. Jei socialiniam darbuotojui, atliekančiam vertinimą, reikalinga papildoma informacija, susijusi su socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymu, jis gali pareikalauti iš asmens papildomų dokumentų, reikalingų poreikiui nustatyti.

34. Valstybės ir savivaldybių įmonės, įstaigos ir organizacijos savivaldybių prašymu turi nemokamai teikti joms informaciją, susijusią su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu.

35. Esant poreikiui, savivaldybė gali pareikalauti dokumentų, susijusių su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu, ir iš kitų institucijų bei įstaigų.

36. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, savivaldybė gali priimti sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo, nenustačiusi socialinių paslaugų poreikio. Tokiu atveju poreikis turi būti nustatytas suteikus (arba jau teikiant) socialines paslaugas (pvz.: intensyvios krizių įveikimo pagalbos, laikino apgyvendinimo).

37. Socialinių paslaugų įstaigos socialinis darbuotojas, nustatęs asmens, gaunančio socialines paslaugas, poreikį, išvadas pateikia socialinių paslaugų įstaigos vadovui.

 

VI. ASMENS POREIKIO SOCIALINEI GLOBAI VERTINIMAS

 

38. Asmens poreikis socialinei globai nustatomas pagal asmens socialinio ir fizinio savarankiškumo vertinimo kriterijus.

39. Asmens savarankiškumas vertinamas pagal:

39.1. asmens socialinį savarankiškumą. Vertinant asmens socialinį savarankiškumą apibūdinamos asmens gyvenimo sąlygos, asmens užimtumas, nustatomas asmens sugebėjimas palaikyti socialinius ryšius (su šeima, mokykla, draugais, kaimynais, bendruomene ir kt.), įvertinama asmens motyvacija ir pateikiami socialinio darbuotojo pastebėjimai, apibūdinantys asmens gebėjimus savarankiškai gyventi savo namuose;

39.2. asmens fizinį savarankiškumą. Vertinant asmens fizinį savarankiškumą atsižvelgiama į jo sveikatos būklę, negalią, organizmo funkcijų sutrikimus, pagalbos reikalingumą, sugebėjimus savarankiškai atlikti būtiniausius buities darbus ir tenkinti būtinuosius poreikius, įvertinamas pagalbos kasdienėje veikloje poreikis.

40. Įvertinus asmens socialinį bei fizinį savarankiškumą, nustatomi šie asmens nesavarankiškumo lygiai:

40.1. dalinai nesavarankiškas,

40.2. visiškai nesavarankiškas.

41. Nustatant asmens, gyvenančio kartu su šeima, socialinės globos poreikį, atsižvelgiama į artimųjų gebėjimus bei motyvaciją pasirūpinti vienas kitu.

42. Vertinant asmens poreikį socialinei globai ir nustačius, jog asmuo yra savarankiškas ir socialinė globa jam nebūtina, socialinis darbuotojas teikia išvadą dėl bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui teikimo.

 

VII. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ASMENIUI (ŠEIMAI) SKYRIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

 

43. Sprendimas dėl socialinės priežiūros asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas per 3 darbo dienas socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

44. Sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas per 30 dienų socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

45. Paaiškėjus, kad asmuo, besikreipiantis socialinių paslaugų (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas), sąmoningai pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba dirbtinai pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialines paslaugas, socialinių paslaugų teikimas gali būti sustabdytas arba nutrauktas.

46. Priėmus sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, užpildoma Sprendimo dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmeniui skyrimo – SP-9 forma, patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (Žin., 2005, Nr. 81-2986).

47. Jei asmeniui, gaunančiam socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, reikalinga keisti paslaugų rūšį, įstaigos vadovas dėl paslaugų rūšies keitimo kreipiasi į savivaldybę, kuri priėmė sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo.

48. Sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo per 5 kalendorines dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiamas (išsiunčiamas) asmeniui. Sprendimo kopija įsegama į asmens bylą.

 

VIII. ASMENS (ŠEIMOS) TEISĖS IR PAREIGOS

 

49. Asmuo (šeima) turi teisę į informacijos ir dokumentų apie asmenį (šeimą) konfidencialumą.

50. Asmuo, jo globėjas, rūpintojas privalo teikti socialiniam darbuotojui informaciją, susijusią su asmens (šeimos) poreikio socialinėms paslaugoms vertinimu.

51. Asmuo (šeima) atsako už pateikiamų vertinti duomenų tikrumą bei informacijos teisingumą.

 

IX. INFORMACIJOS APIE ASMENĮ (ŠEIMĄ), GAUNANTĮ SOCIALINES PASLAUGAS, SAUGOJIMAS

 

52. Informacijai kaupti savivaldybėse užvedama asmens (šeimos) registracijos kortelė. Kortelėje pažymimos poreikio nustatymo išvados ir informacija apie socialinių paslaugų skyrimą. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų registracijos kortelės formą ir galiojimo terminą nustato savivaldybės institucija.

53. Registracijos kortelės duomenys turi būti atnaujinami atsižvelgiant į duomenų pasikeitimus. Asmeniui (šeimai) pakartotinai kreipiantis socialinių paslaugų, registracijos kortelė turi būti papildoma.

54. Asmeniui (šeimai) pakeitus gyvenamąją vietą, registracijos kortelės bei dokumentų kopijos persiunčiamos naujos gyvenamosios vietos savivaldybei.

55. Socialinių paslaugų įstaigoje informacija apie asmens socialinių paslaugų poreikį kaupiama asmens byloje.

 

X. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

56. Savivaldybės institucijos nustatyta tvarka paskirtų socialinių darbuotojų išvadas dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio skirti socialines paslaugas nustatymo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti savivaldybės administracijos direktoriui.

57. Apskundus išvadas dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu turi būti sudaryta komisija, kuri pakartotinai nustatytų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį.

58. Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija, nustačiusi, kad socialinis darbuotojas neteisingai įvertino asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikia išvadą savivaldybės administracijos direktoriui.

59. Socialinis darbuotojas, kaltas dėl netinkamo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.

60. Sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

61. Nustatęs pažeidimus dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ar skyrimo, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas turi kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių ir pareikalauti pašalinti trūkumus.

62. Ginčai dėl savivaldybės institucijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento priimtų sprendimų (neveikimo) nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________


 

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio

nustatymo ir skyrimo tvarkos

priedas

 

____________________________________________

(Įstaigos pavadinimas)

 

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO VERTINIMO FORMA

 

______________________ Nr. _______________

(data)                                              

 

I. BENDRIEJI DUOMENYS APIE ASMENĮ

 

1.

VARDAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

PAVARDĖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ASMENS KODAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pateiktas asmens dokumentas:

Lietuvos Respublikos piliečio pasas

Lietuvos Respublikos pasas

Asmens tapatybės kortelė

Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams)

 

II. KREIPIMASIS DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

 

5. Ar yra įvertintas asmens socialinių paslaugų poreikis?

Taip

Ne

6. Kokias socialines paslaugas asmuo gauna arba yra gavęs per pastarųjų 12 mėn. laikotarpį?

(nurodykite gautų paslaugų pavadinimą)...............................................................................................

7. Asmens socialinė grupė:

Vaikas, likęs be tėvų globos, socialinės rizikos vaikas (nurodykite) .....................................

Vaikas su negalia (fizine, proto, psichine negalia, bendrųjų susirgimų pasekmėmis (nurodykite); negalios lygis (lengvas, vidutis, sunkus (nurodykite)...........................................................................................

Senyvo amžiaus asmuo

Suaugęs asmuo su negalia (fizine, proto, psichine negalia, bendrųjų susirgimų pasekmėmis (nurodykite) ................................................................................................................................................................

Socialinės rizikos asmuo (grįžęs iš įkalinimo vietų, sergantis priklausomybės ligomis, prekybos žmonėmis, prostitucijos auka ir pan. (nurodykite)....................................................................................................

Kitas asmuo (nurodykite)...................................................................................................... .

 

8. Asmens motyvacija spręsti savo problemas                                                                                    

................................................................................................................................................................

 

9. Ar kiti kartu gyvenantys šeimos nariai gauna socialines paslaugas?

Taip

Ne

 

10. Kurie kartu gyvenantys šeimos nariai gauna arba yra gavę per pastarųjų 12 mėn. laikotarpį socialines paslaugas?

 

Eil. Nr.

Paslaugų pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

11. Kokios pagalbos pageidautų kartu gyvenanti šeima?

 

Eil. Nr.

Paslaugų pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

12. Ar šeimos nariai rūpinasi vienas kitu?.                                                                                         

................................................................................................................................................................

 

III. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

 

13. Išvados apie asmens (šeimos) socialinę riziką, galimybes gyventi savarankiškai

................................................................................................................................................................

14. Motyvai (priežastys, pagrindimas)                                                                                                

................................................................................................................................................................

15. Išvados dėl reikalingų papildomų duomenų (kitų specialistų konsultacijų)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

16. Rekomenduojama teikti socialinę priežiūrą

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo

Apnakvindinimo

Pagalbos į namus

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose

Intensyvią krizių įveikimo pagalbą

Pagalbos pinigais

Kitomis socialinėmis paslaugomis (įrašykite) .............................................................

 

17. Rekomenduojama teikti socialines paslaugas šeimai

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose

Pagalbos į namus

Kitas socialines paslaugas (įrašykite) .....................................................................................

 

18. Rekomenduojamas socialinių paslaugų teikėjas .........................................................................

................................................................................................................................................................

19. Socialinių paslaugų neteikti (nurodykite priežastis).....................................................................

................................................................................................................................................................

20. Rekomenduojama atlikti socialinės globos poreikio vertinimą.                                                  

21. Kitos pastabos.                                                                                                                                

22. Socialinių paslaugų gavėją, teikiant socialines paslaugas, atstovaus (asmuo):

Pavardė.......................................................................................................................................

Vardas.........................................................................................................................................

Ryšys su asmeniu (pats asmuo)...................................................................................................

Adresas, telefonas.......................................................................................................................

 

Socialinis darbuotojas                            (Parašas)                               (Vardas ir pavardė)

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94

 

SENYVO AMŽIAUS ASMENS BEI SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO METODIKA

 

1. Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos (toliau – metodika) tikslas – nustatyti individualius asmens gebėjimus savarankiškai gyventi, jo poreikį socialinei globai, kurią finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams.

2. Metodika taikoma, kai, įvertinus asmens poreikį bendrosioms socialinėms paslaugoms ir socialinei priežiūrai, nustatoma, kad bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros asmeniui nepakanka.

3. Socialinės globos poreikį vadovaujantis šie metodika, nustato socialinis darbuotojas savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

4. Asmens socialinės globos poreikį, kai asmuo gauna socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, nustato socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios socialines paslaugas, socialinis darbuotojas.

5. Tais atvejais, kai asmens socialinės globos poreikiui nustatyti reikalingos kitų sričių (sveikatos priežiūros, švietimo, Vaiko teisių apsaugos tarnybos ir kt.) specialistų išvados, savivaldybės institucijos nustatyta tvarka gali būti sudaroma specialistų, vertinančių asmens socialinės globos poreikį, komisija.

6. Šioje metodikoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme (Žin., 2006, Nr. 17-589) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. Socialinių paslaugų rūšis apibrėžia socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos.

7. Asmens socialinės globos poreikis nustatomas pagal asmens socialinio ir fizinio savarankiškumo vertinimo kriterijus.

8. Asmens socialinis savarankiškumas vertinamas, atsižvelgiant į asmens bendruomeninius ryšius, bendravimo įgūdžius, gyvenamosios aplinkos pritaikymą, darbingo amžiaus asmens galimybes dalyvauti darbo rinkoje ir užimtume, ryšius su šeima ir artimaisiais, artimųjų galimybes bei motyvaciją suteikti pagalbą asmeniui ir asmens motyvaciją priimti pagalbą.

9. Asmens fizinis savarankiškumas vertinamas, atsižvelgiant į asmens galimybę savarankiškai judėti, maitintis, atlikti namų buities darbus, tvarkyti finansinius reikalus, asmens pažintines funkcijas, fizinę ir psichinę sveikatos būklę, poreikį pagalbai ir šeimos narių ar artimųjų galimybes suteikti pagalbą.

10. Nustatant asmens, gyvenančio kartu su artimaisiais, socialinės globos poreikį, atsižvelgiama į artimųjų gebėjimus bei motyvaciją pasirūpinti vienas kitu.

11. Nustatant senyvo amžiaus asmens socialinės globos poreikį, vertinamas socialinis ir fizinis savarankiškumas (1 priedas).

12. Nustatant suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikį, vertinamas socialinis ir fizinis savarankiškumas (2 priedas).

13. Socialinis darbuotojas, atskirai įvertinęs socialinį ir fizinį savarankiškumą balais, nustato asmens savarankiškumo lygį.

14. Nustatęs asmens savarankiškumo lygį, socialinis darbuotojas parašo išvadą dėl asmeniui siūlomų socialinių paslaugų.

15. Nustačius, jog socialinė globa asmeniui nebūtina, teikiama išvada dėl bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros teikimo ir asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas pakartotinai neatliekamas.

16. Jei bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, teikiama išvada dėl socialinės globos teikimo.

17. Jei nėra galimybės asmeniui savivaldybėje suteikti siūlomų socialinių paslaugų, socialinis darbuotojas siūlo alternatyvią socialinę paslaugą, kuri geriausiai atitinka nustatytą asmens socialinės globos poreikį.

18. Socialinis darbuotojas 14 punkte nurodytą išvadą pateikia sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo priimančiam asmeniui (komisijai) savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

19. Socialinių paslaugų įstaigos socialinis darbuotojas, nustatęs asmens, gaunančio socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, socialinės globos poreikį, išvadas pateikia socialinių paslaugų įstaigos vadovui.

20. Jei socialinės globos poreikio asmeniui nustatymo metu paaiškėja, kad kartu su asmeniu gyvenančiai šeimai reikalingos bendrosios socialinės paslaugos, socialinis darbuotojas teikia išvadą, kokios bendrosios socialinės paslaugos yra siūlomos šeimai.

21. Pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos asmens socialinės globos poreikiui tenkinti, socialinių paslaugų įstaigos vadovas kreipiasi į savivaldybę, kurios gyventojas gauna paslaugas, dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo ar nutraukimo savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

22. Vertindami asmens socialinės globos poreikį, socialiniai darbuotojai visą reikiamą informaciją bei duomenis apie asmenį turi rinkti pokalbio su asmeniu ar jo globėju (rūpintoju) metu bei pagal pateiktas kitų specialistų išvadas ar dokumentus (Neįgaliojo ar invalido pažymėjimas, Darbingumo lygio pažyma, Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma ir kt.). Jei asmuo dėl ligos ar negalios negali informacijos pateikti žodžiais, informacija gali būti renkama stebint asmenį bei bendraujant su jo artimaisiais.

 

______________


 

Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens

su negalia socialinės globos poreikio

nustatymo metodikos

1 priedas

 

______________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

SENYVO AMŽIAUS ASMENS SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO VERTINIMAS

 

_________________ Nr. _______

(data)

 

I. SOCIALINIO SAVARANKIŠKUMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

1. Asmens bendruomeniniai ryšiai

Eil. Nr.

 

Balai

1.1.

Dalyvauja bendruomeninėje (visuomeninėje) veikloje (lanko maldos namus, biblioteką ir kt., domisi visuomeniniu gyvenimu)

5

1.2.

Domisi visuomeniniu gyvenimu, nori dalyvauti bendruomenės veikloje. Gali lankytis įvairiose visuomeninėse įstaigose už namų ribų tik kitiems padedant

0

1.3.

Nesidomi bendruomeniniu (visuomeniniu) gyvenimu. Nenori ir (ar) negali dalyvauti bendruomeninėje veikloje

-5

 

2. Asmens bendravimas, komunikabilumas

Eil. Nr.

 

Balai

2.1.

Darniai sugyvena su sutuoktiniu, vaikais (jei turi) ir kitais artimais giminaičiais. Sutaria ir bendrauja su kaimynais. Pats gali lengvai užmegzti kontaktą ir bendrauti su kitais asmenimis

5

2.2.

Nori bendrauti su aplinkiniais, tačiau sunkiai sekasi užmegzti kontaktą arba nėra galimybių bendrauti dėl negalios. Jaučiasi vienišas

0

2.3.

Uždaras, nebendraujantis asmuo. Dažnai konfliktuoja su šeimos nariais ir kitais artimais giminaičiais, kaimynais ar kitais asmenimis

-5

 

3. Laisvalaikio praleidimas

Eil. Nr.

 

Balai

3.1.

Aktyviai leidžia laisvalaikį namuose ar už jų ribų (lanko artimuosius, draugus, teatrus, maldos namus, užsiima mėgiama veikla namuose)

5

3.2.

Daugiau leidžia laiką namuose, žiūrėdamas televizorių, klausydamas radijo, skaitydamas knygas ar kartais užsiimdamas kita mėgstama veikla

0

3.3.

Leidžia laiką namuose, niekuo nesidomėdamas ir nieko neveikdamas

-5

 

4. Asmens gyvenamasis būstas ir gyvenamoji aplinka

Eil. Nr.

 

Balai

4.1.

Būstas su visais komunaliniais patogumais ir (ar) būstas ir aplinka pritaikyti asmens specialiesiems poreikiams

5

4.2.

Būstas su daliniais komunaliniais patogumais ir (ar) būstas pritaikytas asmens specialiesiems poreikiams, tačiau aplinka nepritaikyta (asmuo pats negali išeiti už namų ribų)

0

4.3.

Būstas be komunalinių patogumų ir (ar) nei būstas, nei aplinka nepritaikyti asmens specialiesiems poreikiams

-5

 

5. Kokiais reikalais gali išeiti iš namų

Eil. Nr.

 

Gali pats, kai prireikia

Gali tik kitų padedamas

Visiškai negali

5.1.

Pirkti parduotuvėje

1

0

-1

5.2.

Apsilankyti dienos, bendruomenės centre

1

0

-1

5.3.

Nueiti pas gydytoją, socialinį darbuotoją

1

0

-1

5.4.

Sumokėti mokesčius

1

0

-1

5.5.

Aplankyti artimuosius, giminaičius, draugus

1

0

-1

 

6. Šeimos nariai, kurie gyvena kartu su asmeniu

vaikai

tėvai

vaikaičiai

broliai, seserys

kiti (parašyti) _________________

 

7. Kaip dažnai palaiko ryšius

Eil. Nr.

 

Kas dieną

Kas savaitę

Kas mėnesį

Rečiau nei kas mėnesį

Visiškai nepalaiko

7.1.

Su vaikais

2

1

0

-1

-2

7.2.

Su anūkais

2

1

0

-1

-2

7.3.

Su kitais artimaisiais giminaičiais

2

1

0

-1

-2

7.4.

Su draugais, kaimynais

2

1

0

-1

-2

 

8. Ar asmuo yra veiksnus (veiksnumas nustatomas Civilinio kodekso nustatyta tvarka)

taip

ribotai veiksnus

ne

 

9. Jei asmuo neveiksnus ar ribotai veiksnus, nurodyti globėją (rūpintoją)

Vardas

Pavardė

Adresas

Telefonas

 

 

 

 

 

 

 

10. Jei asmuo yra veiksnus, nurodyti šeimos narį, kuris rūpinasi senyvo amžiaus asmeniu

Vardas

Pavardė

Adresas

Telefonas

 

 

 

 

 

11. Šeimos pagalba asmeniui

Eil. Nr.

 

Prireikus pagalbos arba pagalba nereikalinga

Kartais

Visiškai nepadeda arba nėra artimųjų

11.1.

Padeda perkant maisto produktų, buities prekių

3

0

-3

11.2.

Padeda tvarkantis namuose (sutvarko namus), skalbiant ir atliekant kt. buitinius darbus

3

0

-3

11.3.

Padeda ruošiant, gaminant maistą

3

0

-3

11.4.

Padeda maudantis

3

0

-3

11.5.

Padeda tvarkant finansinius reikalus

3

0

-3

11.6.

Padeda tenkinant dvasinius, kultūrinius poreikius

3

0

-3

 

12. Kitų asmenų (kaimynų, draugų ir kt.) pagalba

Eil. Nr.

 

Prireikus pagalbos arba pagalba nereikalinga

Kartais

Visiškai nepadeda

12.1.

Padeda perkant maisto produktų, buities prekių

1

0

-1

12.2.

Padeda tvarkantis namuose (sutvarko namus), skalbiant ir atliekant kt. buitinius darbus

1

0

-1

12.3.

Padeda ruošiant, gaminant maistą

1

0

-1

12.4.

Padeda maudantis

1

0

-1

12.5.

Padeda tvarkant finansinius reikalus

1

0

-1

12.6.

Padeda tenkinant dvasinius, kultūrinius poreikius

1

0

-1

 

13. Pagalbos priėmimas

Eil. Nr.

 

Balai

13.1.

Mielai priima pagalbą iš artimųjų, draugų, kaimynų

5

13.2.

Jaučiasi nepatogiai, jei reikia kreiptis ir priimti pagalbą iš artimųjų (nenoriai priima pagalbą). Priima pagalbą tik iš profesionalių darbuotojų

0

13.3.

Atsisako pagalbos iš artimųjų, draugų, kaimynų bei darbuotojų

-5

 

14. Šeimos motyvacija pagalbai

Eil. Nr.

 

Balai

14.1.

Šeima gyvena kartu su senyvo amžiaus asmeniu

5

14.2.

Šeima gali rūpintis asmeniu kasdien artimiausius 12 mėn.

5

14.3.

Šeima gali rūpintis asmeniu visą parą

5

14.4.

Šeima gali tik ribotą laiką (iki 6 mėn.) rūpintis asmeniu

2

14.5.

Šeima gali rūpintis asmeniu vakarais ir nakties metu

0

14.6.

Šeima negyvena kartu su senyvo amžiaus asmeniu

-5

14.7.

Šeima gali rūpintis asmeniu tik dienos metu

-1

14.8.

Šeima gali rūpintis asmeniu tik savaitgaliais

-3

14.9.

Šeima negali rūpintis asmeniu arba artimų giminaičių nėra

-10

 

Balų suma ___________________

 

Socialinis savarankiškumas:

Nuo 72 iki 30 balų – savarankiškas

Nuo 30 iki -40 balų – iš dalies savarankiškas

nuo -40 iki -77 balų – nesavarankiškas

 

II. FIZINIO SAVARANKIŠKUMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

15. Asmeninė priežiūra (savipriežiūra)

Eil. Nr.

 

Balai

15.1.

Gali pats pasirūpinti asmenine higiena (nusiprausti, apsirengti, išsimaudyti). Savarankiškai susitvarko tualete

5

15.2.

Gali pats nusiprausti bei apsirengti, bet nusimaudyti negali. Sunku atlikti kai kuriuos veiksmus. Gali pats nueiti į tualetą, bet po to visiškai susitvarkyti negali

2

15.3.

Gali pasirūpinti tik viršutinės kūno dalies higiena ir atlikti tik kai kuriuos rengimosi veiksmus. Savarankiškai tualete nesusitvarko

0

15.4.

Visiškai negali savarankiškai pasirūpinti asmenine higiena. Negali nei nusirengti, nei apsirengti. Tuštinasi ir šlapinasi, naudodamasis specialiosiomis priemonėmis

-5

 

16. Judėjimas (judėsenos)

Eil. Nr.

 

Balai

16.1.

Gali laisvai judėti savo būste ir už jo ribų be techninių pagalbos priemonių arba su jomis

5

16.2.

Gali laisvai judėti savo būste be techninių pagalbos priemonių ar su jomis, tačiau negali išeiti už j o ribų

2

16.3.

Sunkiai juda net su techninėmis pagalbos priemonėmis

0

16.4.

Visiškai negali judėti

-5

 

17. Maitinimasis (valgymas, gėrimas)

Eil. Nr.

 

Balai

17.1.

Savarankiškai gali pasigaminti maistą ir pavalgyti

5

17.2.

Gali pasigaminti kai kuriuos lengvesnius patiekalus, pasišildyti pagamintą maistą ir pavalgyti

2

17.3.

Negali pasigaminti, bet gali pavalgyti patiektą maistą

0

17.4.

Negali nei valgyti, nei gerti be kitų pagalbos

-5

 

18. Namų ruoša (namų buities veikla)

Eil. Nr.

 

Balai

18.1.

Gali atlikti visus namų ruošos darbus (skalbti, valyti, išsilyginti skalbinius ir pan.) arba pasirūpinti, kad tai būtų atlikta

5

18.2.

Gali atlikti lengvus kasdienius darbus (išsiplauti indus, pasikloti lovą išsiskalbti smulkius skalbinius ir pan.). Sudėtinga susiplanuoti darbus

2

18.3.

Reikalinga pagalba atliekant visus namų ruošos darbus. Mažai ką gali pasidaryti pats

0

18.4.

Negali ir neturi paskatos atlikti namų ruošos darbų

-5

 

19. Finansiniai sugebėjimai

Eil. Nr.

 

Balai

19.1.

Savarankiškai tvarko visus finansinius reikalus (užpildo reikiamus dokumentus, apmoka sąskaitas, sumoka mokesčius, nueina į banką paštą)

5

19.2.

Savarankiškai gali tvarkytis su pinigais, tačiau reikalinga pagalba užpildant dokumentus, sąskaitas

0

19.3.

Nepajėgia tvarkyti finansinių reikalų, nesuvokia pinigų vertės

-5

 

20. Pažintinės funkcijos ir tikrovės suvokimas

Eil. Nr.

 

Balai

20.1.

Puikiai atpažįsta artimuosius, gerai prisimena jų vardus, įvardija savo buvimo vietą gali pasakyti savo asmeninius duomenis (gimimo datą vardą pavardę ir kt.). Priima ir įsisavina naują informaciją Skiria paros laiką

5

20.2.

Sunkiai prisimena artimuosius, dingusi trumpalaikė atmintis, ne visuomet orientuojasi aplinkoje. Emociškai nestabilus, nervingas. Iškreiptai suvokia tikrovę

0

20.3.

Neatpažįsta artimųjų, visiškai nesiorientuoja aplinkoje, nežino pagrindinių duomenų apie save. Nesuvokia savo poreikių. Neskiria paros laiko. Visiškai nesuvokia savo padėties

-5

 

21. Elgesys, emocijos

Eil. Nr.

 

Balai

21.1.

Retai keičiasi nuotaikos, emociškai stabilus, emocijas reiškia be agresijos. Nėra klaidingų įtarinėjimų, nėra haliucinacijų, sveika nuovoka

5

21.2.

Dažnai keičiasi nuotaikos, emociškai nestabilus, nervingas, jaučiasi vienišas. Periodiškai apima baimė, jaučiasi nesaugiai

0

21.3.

Agresyvus su kitais, žaloja save, vengia akių kontakto, neadekvačiai savarankiškas (veržiasi išeiti už namų ribų, pervertina savo galimybes). Pasitaiko klausos ir (ar) regos haliucinacijų, nesiorientuoja tarp žmonių. Kankina baimė

-5

 

22. Rega

Eil. Nr.

 

Balai

22.1.

Gerai mato su akiniais arba be jų. Rega pakankamai gera žiūrėti TV, skaityti, siuvinėti

5

22.2.

Neprimato net su akiniais, esant geram apšvietimui. Rega pakankama veidams įžiūrėti

0

22.2.

Rega pakankama tik šviesai pamatyti arba visiškai nemato

-5

 

23. Klausa

Eil. Nr.

 

Balai

23.1.

Gerai girdi su klausos aparatu arba be jo

5

23.2.

Blogai girdi net su klausos aparatu. Klausa pakankama tik stipriems garsams išgirsti

0

23.3.

Beveik arba visiškai negirdi (kurtumas)

-5

 

24. Pagalba, kurią gali suteikti artimieji

 

 

Gali suteikti

Negali suteikti arba nėra artimųjų

24.1.

Ruošiant maistą

1

-1

24.2.

Maitinantis (valgant)

1

-1

24.3.

Keliantis (gulantis) iš (į) lovos(-ą)

1

-1

24.4.

Rengiantis

1

-1

24.5.

Maudantis

1

-1

24.6.

Prausiantis

1

-1

24.7.

Tvarkantis tualete (tuštinantis)

1

-1

24.8.

Klojant lovą tvarkantis

1

-1

24.9.

Atliekant kitus buitinius darbus (patalynės keitimas, skalbimas)

1

-1

24.10.

Perkant

1

-1

24.11.

Tvarkant finansus, mokant mokesčius

1

-1

24.12.

Vykstant už namų ribų

1

-1

24.13.

Skaitant

1

-1

24.14.

Rašant

1

-1

24.15.

Finansiškai paremiant

1

-1

 

Balų suma ___________________

 

Fizinis savarankiškumas:

Nuo 60 iki 30 balų – savarankiškas

Nuo 30 iki -30 balų – iš dalies savarankiškas

nuo -30 iki -60 balų – nesavarankiškas

 

III. IŠVADOS

 

25. Nustatytas asmens nesavarankiškumo lygis:

25.1. dalinis nesavarankiškumas, kai asmeniui nustatyta:

25.1.1. fizinis savarankiškumas (nuo 60 iki 30 balų) ir socialinis dalinis savarankiškumas (nuo 30 iki -45 balų);

25.1.2. fizinis dalinis savarankiškumas (nuo 30 iki -30 balų) ir socialinis savarankiškumas (nuo 72 iki 30 balų);

25.1.3. fizinis dalinis savarankiškumas (nuo 30 iki -30 balų) ir socialinis dalinis savarankiškumas (nuo 30 iki -40 balų);

25.1.4. fizinis dalinis savarankiškumas (nuo 30 iki -30 balų) ir socialinis nesavarankiškumas (nuo -40 iki -77 balų);

25.1.5. fizinis nesavarankiškumas (nuo -30 iki -60 balų) ir socialinis dalinis savarankiškumas (nuo 30 iki -40 balų);

25.2. visiškas nesavarankiškumas, kai asmeniui nustatytas fizinis nesavarankiškumas (nuo -30 iki -60 balų) ir socialinis nesavarankiškumas (nuo -40 iki -77 balų).

26. Asmuo su sunkia negalia – kai asmeniui nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis bei jam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

27. Rekomenduojamos socialinės paslaugos, atsižvelgiant į fizinį ir socialinį savarankiškumą (pabraukti)

 

Socialinis savarankiškumas

Fizinis savarankiškumas

Savarankiškas

(nuo 60 iki 30 balų)

Iš dalies savarankiškas

(nuo 30 iki -30 balų)

Nesavarankiškas

(nuo -30 iki -60 balų)

Savarankiškas

(nuo 72 iki 30 balų)

Savarankiškumo lygis nenustatomas.

Gali būti teikiamos bendrosios paslaugos

Savarankiškumo lygis nenustatomas.

1. Bendrosios paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

2. Socialinė priežiūra asmens namuose

1. Socialinė priežiūra asmens namuose.

2. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose.

3. Dienos socialinė globa asmens namuose.

4. Dienos socialinė globa institucijoje.

5. Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose.

6. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje

Iš dalies savarankiškas

(nuo 30 iki -40 balų)

Savarankiškumo lygis nenustatomas.

1. Bendrosios paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

2. Socialinė priežiūra

asmens namuose

1. Bendrosios paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

2. Socialinė priežiūra asmens namuose.

3. Socialinė priežiūra

savarankiško gyvenimo namuose.

4. Dienos socialinė globa asmens namuose.

5. Dienos socialinė globa institucijoje

1. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose.

2. Dienos socialinė globa asmens namuose.

3. Dienos socialinė globa institucijoje.

4. Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose.

5. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje.

6. Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

Nesavarankiškas

(nuo -40 iki -77 balų)

Savarankiškumo lygis nenustatomas.

1. Bendrosios paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

2. Socialinė priežiūra asmens namuose.

3. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose

1. Socialinė priežiūra asmens namuose.

2. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose.

3. Dienos socialinė globa asmens namuose.

4. Dienos socialinė globa institucijoje.

5. Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose.

6. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje.

7. Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

1. Dienos socialinė globa asmens namuose.

2. Dienos socialinė globa institucijoje.

3. Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose.

4. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje.

5. Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

 

28. Jei asmuo gyvena su šeima ir vertinant jo savarankiškumą pagal I dalies 11 ir 14 bei II dalies 24 punktus balų suma sudaro nuo 17 iki 49 balų, reikalinga teikti bendrąsias socialines paslaugas kartu gyvenančiai ir prižiūrinčiai asmenį namuose šeimai.

29. Socialinio darbuotojo išvada

Siūloma asmeniui teikti socialinę paslaugą

Alternatyvios paslaugos (nurodoma alternatyva, kuri geriausiai atitiktų asmens poreikius)

Pastabos

 

 

 

 

 

30. Pridedamos specialistų išvados ir (ar) dokumentai (pvz., Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, sveikatos priežiūros ir kt.):

1. ..........................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................

31. Siūloma teikti bendrąsias socialines paslaugas asmens šeimai (pagal 28 p.)

informavimo

konsultavimo

tarpininkavimo ir atstovavimo interesams

kitų bendrųjų socialinių paslaugų (nurodykite) ............................................... .

32. Socialinių paslaugų gavėjui teikiant socialines paslaugas atstovaus (asmuo):

Pavardė.................................................................................................

Vardas....................................................................................................................

Ryšys su paslaugos gavėju (pats gavėjas)...............................................................

Adresas, telefonas..................................................................................................

 

Socialinis darbuotojas

                                                                       (Parašas)                                                     (Vardas ir pavardė)

 

_________________


 

Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens

su negalia socialinės globos poreikio

nustatymo metodikos

2 priedas

 

__________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO VERTINIMAS

 

__________________ Nr. ___________

(data)                 

 

I. SOCIALINIO SAVARANKIŠKUMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

1. Asmens bendruomeniniai ryšiai

Eil. Nr.

 

Balai

1.1.

Dalyvauja bendruomeninėje (visuomeninėje) veikloje (domisi kultūriniu visuomeniniu gyvenimu)

5

1.2.

Domisi visuomeniniu gyvenimu, nori dalyvauti bendruomenės veikloje. Gali lankytis bendruomeniniame centre ar kitose visuomeninėse įstaigose tik kitų padedamas

0

1.3.

Nesidomi bendruomeniniu (visuomeniniu) gyvenimu. Nenori ir (ar) negali dalyvauti bendruomeninėje veikloje

-5

 

2. Asmens bendravimas, komunikabilumas

Eil. Nr.

 

Balai

2.1.

Darniai sugyvena su sutuoktiniu, vaikais (jei turi) ir kitais artimais giminaičiais. Sutaria ir bendrauja su kaimynais. Pats gali lengvai užmegzti kontaktą ir bendrauti su kitais asmenimis

5

2.2.

Nori bendrauti su aplinkiniais, tačiau sunkiai sekasi užmegzti kontaktą arba nėra galimybių bendrauti dėl negalios. Jaučiasi vienišas

0

2.3.

Uždaras, nebendraujantis asmuo. Dažnai konfliktuoja su šeimos nariais ir kitais artimais giminaičiais, kaimynais ar kitais asmenimis

-5

 

3. Laisvalaikio praleidimas

Eil. Nr.

 

Balai

3.1.

Aktyviai leidžia laisvalaikį namuose ar už jų ribų (lanko artimuosius, draugus, teatrus, maldos namus, užsiima mėgiama veikla namuose)

5

3.2.

Daugiau leidžia laiką namuose, žiūrėdamas televizorių, klausydamas radijo, skaitydamas knygas ar kartais užsiimdamas kita mėgstama veikla

0

3.3.

Leidžia laiką namuose, niekuo nesidomėdamas ir nieko neveikdamas

-5

 

4. Asmens gyvenamasis būstas ir gyvenamoji aplinka

Eil. Nr.

 

Balai

4.1.

Būstas su visais komunaliniais patogumais ir (ar) būstas ir aplinka pritaikyti asmens specialiesiems poreikiams

5

4.2.

Būstas su daliniais komunaliniais patogumais ir (ar) būstas pritaikytas asmens specialiesiems poreikiams, tačiau aplinka nepritaikyta (asmuo pats negali išeiti už namų ribų)

0

4.3.

Būstas be komunalinių patogumų ir (ar) nei būstas, nei aplinka nepritaikyti asmens specialiesiems poreikiams

-5

 

5. Kokiais reikalais pagal galimybes išeina iš namų

Eil. Nr.

 

Gali pats, kai prireikia

Gali tik kitą padedamas

Visiškai negali

5.1.

Dirbti

1

0

-1

5.2.

Pirkti parduotuvėje

1

0

-1

5.3.

Apsilankyti dienos, bendruomenės centre

1

0

-1

5.4.

Nueiti pas gydytoją, socialinį darbuotoją

1

0

-1

5.5.

Sumokėti mokesčius

1

0

-1

5.6.

Aplankyti artimuosius giminaičius, draugus

1

0

-1

 

6. Asmens dalyvavimas darbo rinkoje

Eil. Nr.

 

Balai

6.1.

Turi darbą, į kurį gali savarankiškai nuvykti ir parvykti

5

6.2.

Gali dirbti bei nuvykti į darbą ir parvykti iš jo tik kitiems (asistento) padedant

0

6.3.

Negali dirbti

-5

 

7. Šeimos nariai, kurie gyvena kartu su asmeniu

sutuoktinis

vaikai

tėvai

vaikaičiai

broliai, seserys

kiti (parašyti) ___________________

 

8. Ryšiai su šeima ir kitais asmenimis

Eil. Nr.

 

Kas dieną

Kas savaitę

Kas mėnesį

Rečiau nei kas mėnesį

Visiškai nepalaiko

8.1.

Kaip dažnai palaiko ryšius su vaikais, tėvais

2

1

0

-1

-2

8.2.

Su kitais artimaisiais

2

1

0

-1

-2

8.3.

Su draugais, kaimynais

2

1

0

-1

-2

 

9. Ar asmuo yra veiksnus (veiksnumas nustatomas Civilinio kodekso nustatyta tvarka):

taip

ribotai veiksnus

ne

 

10. Jei asmuo neveiksnus ar ribotai veiksnus, nurodyti globėją (rūpintoją)

Vardas

Pavardė

Adresas

Telefonas

 

 

 

 

 

11. Jei asmuo yra veiksnus, nurodyti šeimos narį, kuris rūpinasi asmeniu

Vardas

Pavardė

Adresas

Telefonas

 

 

 

 

 

12. Šeimos pagalba asmeniui

Eil. Nr.

 

Prireikus pagalbos arba pagalba nereikalinga

Kartais

Visiškai nepadeda arba nėra artimųjų

12.1.

Padeda vykstant į darbą ir parvykstant iš darbo

3

0

-3

12.2.

Padeda perkant maisto produktų, buities prekių

3

0

-3

12.3.

Padeda tvarkantis namuose (sutvarko namus), skalbiant ir atliekant kt. buitinius darbus

3

0

-3

12.4.

Padeda ruošiant, gaminant maistą

3

0

-3

12.5.

Padeda maudantis

3

0

-3

12.6.

Padeda tvarkant finansinius reikalus

3

0

-3

12.7.

Padeda tenkinant dvasinius, kultūrinius poreikius

3

0

-3

 

13. Draugų, kaimynų pagalba asmeniui

Eil. Nr.

 

Prireikus pagalbos arba pagalba nereikalinga

Kartais

Visiškai nepadeda

13.1

Padeda vykstant į darbą ir parvykstant iš darbo

1

0

-1

13.2.

Padeda perkant maisto produktų, buities prekių

1

0

-1

13.3.

Padeda tvarkantis namuose (sutvarko namus), skalbiant ir atliekant kt. buitinius darbus

1

0

-1

13.4.

Padeda ruošiant, gaminant maistą

1

0

-1

13.5.

Padeda maudantis

1

0

-1

13.6.

Padeda tvarkant finansinius reikalus

1

0

-1

13.7.

Padeda tenkinant dvasinius, kultūrinius poreikius

1

0

-1

 

14. Pagalbos priėmimas

Eil. Nr.

 

Balai

14.1.

Mielai priima pagalbą iš artimųjų, draugų, kaimynų

5

14.2.

Jaučiasi nepatogiai, jei reikia kreiptis ir priimti pagalbą iš artimųjų (nenoriai priima pagalbą)

0

14.3.

Atsisako pagalbos iš artimųjų, draugų, kaimynų bei darbuotojų

-5

 

15. Šeimos motyvacija pagalbai

Eil. Nr.

 

Balai

15.1.

Šeima gyvena kartu su asmeniu

5

15.2.

Šeima gali rūpintis asmeniu kasdien artimiausius 12 mėn.

5

15.3.

Šeima gali rūpintis asmeniu visą parą

5

15.4.

Šeima gali tik ribotą laiką (iki 6 mėn.) rūpintis asmeniu

2

15.5.

Šeima gali rūpintis asmeniu vakarais ir nakties metu

0

15.6.

Šeima negyvena kartu su asmeniu

-5

15.7.

Šeima gali rūpintis asmeniu tik dienos metu

-1

15.8.

Šeima gali rūpintis asmeniu tik savaitgaliais

-3

15.9.

Šeima negali rūpintis asmeniu arba artimųjų giminaičių nėra

-10

 

16. Asmens užimtumo motyvacija

Eil. Nr.

 

Balai

16.1.

Nori dalyvauti įvairioje užimtumo (darbinėje) veikloje. Aktyviai dalyvauja įvairiuose organizuojamuose renginiuose, užimtumo veikloje

5

16.2.

Vangiai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir užimtumo veikloje

0

16.3.

Visiškai nenori ir nedalyvauja užimtumo veikloje ir renginiuose

-5

 

Balų suma _______________________

 

Socialinis savarankiškumas:

Nuo 90 iki 40 balų – savarankiškas

Nuo 40 iki -40 balų – iš dalies savarankiškas

nuo -40 iki -85 balų – nesavarankiškas

 

II. FIZINIO SAVARANKIŠKUMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

17. Asmeninė priežiūra (savipriežiura)

Eil. Nr.

 

Balai

17.1.

Gali pats pasirūpinti asmenine higiena (nusiprausti, apsirengti, išsimaudyti). Savarankiškai susitvarko tualete

5

17.2.

Gali pats nusiprausti bei apsirengti, bet nusimaudyti negali. Sunku atlikti kai kuriuos veiksmus. Gali pats nueiti į tualetą, bet po to visiškai susitvarkyti negali

2

17.3.

Gali pasirūpinti tik viršutinės kūno dalies higiena ir atlikti tik kai kuriuos rengimosi veiksmus. Savarankiškai tualete nesusitvarko

0

17.4.

Visiškai negali savarankiškai pasirūpinti asmenine higiena. Negali nei nusirengti, nei apsirengti. Tuštinasi ir šlapinasi, naudodamasis specialiosiomis priemonėmis

-5

 

18. Judėjimas (judėsenos)

Eil. Nr.

 

Balai

18.1.

Gali laisvai judėti savo būste ir už jo ribų be techninių pagalbos priemonių arba su jomis

5

18.2.

Gali laisvai judėti savo būste be techninių pagalbos priemonių ar su jomis, tačiau negali išeiti už jo ribų

2

18.3.

Sunkiai juda net su techninėmis pagalbos priemonėmis

0

18.4.

Visiškai negali judėti

-5

 

19. Maitinimasis (valgymas, gėrimas)

Eil. Nr.

 

Balai

19.1.

Savarankiškai gali pasigaminti maistą ir pavalgyti

5

19.2.

Gali pasigaminti kai kuriuos lengvesnius patiekalus, pasišildyti pagamintą maistą ir pavalgyti

2

19.3.

Negali pasigaminti, bet gali pavalgyti patiektą maistą

0

19.4.

Negali nei valgyti, nei gerti be kitų pagalbos

-5

 

20. Namų ruoša (namų buities veikla)

Eil. Nr.

 

Balai

20.1.

Gali atlikti visus namų ruošos darbus (skalbti, valyti, išsilyginti skalbinius ir pan.) arba pasirūpinti, kad tai būtų atlikta

5

20.2.

Gali atlikti lengvus kasdienius darbus (išsiplauti indus, pasikloti lovą, išsiskalbti smulkius skalbinius ir pan.). Sudėtinga susiplanuoti darbus

2

20.3.

Reikalinga pagalba atliekant visus namų ruošos darbus. Mažai ką gali pasidaryti pats

0

20.4.

Negali ir neturi paskatos atlikti namų ruošos darbų

-5

 

21. Finansiniai sugebėjimai

Eil. Nr.

 

Balai

21.1.

Savarankiškai tvarko visus finansinius reikalus (užpildo reikiamus dokumentus, apmoka sąskaitas, sumoka mokesčius, nueina į banką, paštą)

5

21.2.

Savarankiškai gali tvarkytis su pinigais, tačiau reikalinga pagalba užpildant dokumentus, sąskaitas

0

21.3.

Nepajėgia tvarkyti finansinių reikalų, nesuvokia pinigų vertės

-5

 

22. Pažintinės funkcijos ir tikrovės suvokimas

Eil. Nr.

 

Balai

22.1.

Puikiai atpažįsta artimuosius, gerai prisimena jų vardus, įvardija savo buvimo vietą, gali pasakyti savo asmeninius duomenis (gimimo datą vardą, pavardę ir kt.). Priima ir įsisavina naują informaciją. Skiria paros laiką

5

22.2.

Sunkiai prisimena artimuosius, dingusi trumpalaikė atmintis, ne visuomet orientuojasi aplinkoje. Emociškai nestabilus, nervingas. Iškreiptai suvokia tikrovę

0

22.3.

Neatpažįsta artimųjų, visiškai nesiorientuoja aplinkoje, nežino pagrindinių duomenų apie save. Nesuvokia savo poreikių. Neskiria paros laiko. Visiškai nesuvokia savo padėties

-5

 

23. Elgesys, emocijos

Eil. Nr.

 

Balai

23.1.

Retai keičiasi nuotaikos, emociškai stabilus, emocijas reiškia be agresijos. Nėra klaidingų įtarinėjimų, nėra haliucinacijų, sveika nuovoka

5

23.2.

Dažnai keičiasi nuotaikos, emociškai nestabilus, nervingas, jaučiasi vienišas. Periodiškai apima baimė, jaučiasi nesaugiai

0

23.3.

Agresyvus su kitais, žaloja save, vengia akių kontakto, neadekvačiai savarankiškas (veržiasi išeiti už namų ribų, pervertina savo galimybes). Pasitaiko klausos ir (ar) regos haliucinacijų, nesiorientuoja tarp žmonių. Kankina baimė

-5

 

24. Rega

Eil. Nr.

 

Balai

24.1.

Gerai mato su akiniais arba be jų. Rega pakankamai gera žiūrėti TV, skaityti, siuvinėti

5

24.2.

Neprimato net su akiniais, esant geram apšvietimui. Rega pakankama veidams įžiūrėti

0

24.2.

Rega pakankama tik šviesai pamatyti arba visiškai nemato

-5

 

25. Klausa

Eil. Nr.

 

Balai

25.1.

Gerai girdi su klausos aparatu arba bėjo

5

25.2.

Blogai girdi net su klausos aparatu. Klausa pakankama tik stipriems garsams išgirsti

0

25.3.

Beveik arba visiškai negirdi (kurtumas)

-5

 

26. Pagalba, kurią gali suteikti šeima

 

 

Gali suteikti

Negali suteikti arba nėra artimųjų

26.1.

Ruošiant maistą

1

-1

26.2.

Maitinantis (valgant)

1

-1

26.3.

Keliantis (gulantis) iš (į) lovos(-ą)

1

-1

26.4.

Rengiantis

1

-1

26.5.

Maudantis

1

-1

26.6.

Prausiantis

1

-1

26.7.

Tvarkantis tualete (tuštinantis)

1

-1

26.8.

Klojant lovą tvarkantis

1

-1

26.9.

Atliekant kitus buitinius darbus (patalynės keitimas, skalbimas)

1

-1

26.10.

Perkant

1

-1

26.11.

Tvarkant finansus, mokant mokesčius

1

-1

26.12.

Vykstant į darbą

1

-1

26.13.

Skaitant

1

-1

26.14.

Rašant

1

-1

26.15.

Finansiškai paremiant

1

-1

 

Balų suma _________________

 

Fizinis savarankiškumas:

Nuo 60 iki 30 balų – savarankiškas

Nuo 30 iki -30 balų – iš dalies savarankiškas

Nuo -30 iki -60 balų – nesavarankiškas

 

III. IŠVADOS

 

27. Nustatytas asmens nesavarankiškumo lygis:

27.1. dalinis nesavarankiškumas, kai asmeniui nustatyta:

27.1.1. fizinis savarankiškumas (nuo 60 iki 30 balų) ir socialinis dalinis savarankiškumas (nuo 40 iki -40 balų);

27.1.2. fizinis dalinis savarankiškumas (nuo 30 iki -30 balų) ir socialinis savarankiškumas (nuo 90 iki 40 balų);

27.1.3. fizinis dalinis savarankiškumas (nuo 30 iki -30 balų) ir socialinis dalinis savarankiškumas (nuo 40 iki -40 balų);

27.1.4. fizinis dalinis savarankiškumas (nuo 30 iki -30 balų) ir socialinis nesavarankiškumas (nuo -40 iki -85 balų);

27.1.5. fizinis nesavarankiškumas (nuo -30 iki -60 balų) ir socialinis dalinis savarankiškumas (nuo 40 iki -40 balų);

27.2. visiškas nesavarankiškumas, kai asmeniui nustatytas fizinis nesavarankiškumas (nuo -30 iki -60 balų) ir socialinis nesavarankiškumas (nuo -40 iki -85 balų).

28. Asmuo su sunkia negalia – kai asmeniui nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir kuris teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas nedarbingu bei kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

29. Rekomenduojamos socialinės paslaugos, atsižvelgiant į fizinį ir socialinį savarankiškumą (pabraukti):

 

Socialinis

savarankiškumas

Fizinis savarankiškumas

Savarankiškas

(nuo 60 iki 30 balų)

Iš dalies savarankiškas

(nuo 30 iki -30 balų)

Nesavarankiškas

(nuo -30 iki -60 balų)

Savarankiškas

(nuo 90 iki 40 balų)

Savarankiškumo lygis nenustatomas.

Gali būti teikiamos bendrosios paslaugos.

Savarankiškumo lygis nenustatomas.

1. Bendrosios paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

2. Socialinė priežiūra asmens namuose

1. Socialinė priežiūra asmens namuose.

2. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose.

3. Dienos socialinė globa asmens namuose.

4. Dienos socialinė globa institucijoje.

5. Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose.

6. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje

Iš dalies savarankiškas

(nuo 40 iki -40 balų)

Savarankiškumo lygis nenustatomas.

1. Bendrosios paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

2. Socialinė priežiūra asmens namuose

1. Bendrosios paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

2. Socialinė priežiūra asmens namuose.

3. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose.

4. Dienos socialinė globa asmens namuose.

5. Dienos socialinė globa institucijoje

1. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose.

2. Dienos socialinė globa asmens namuose.

3. Dienos socialinė globa institucijoje.

4. Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose.

5. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje.

6. Ilgalaikė socialinė globa grupiniuose gyvenimo namuose

Nesavarankiškas

(nuo -40 iki -85 balų)

Savarankiškumo lygis nenustatomas.

1. Bendrosios paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

2. Socialinė priežiūra asmens namuose.

3. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose

1. Socialinė priežiūra asmens namuose.

2. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose.

3. Dienos socialinė globa asmens namuose.

4. Dienos socialinė globa institucijoje.

5. Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose.

6. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje.

7. Ilgalaikė socialinė globa grupiniuose gyvenimo namuose

1. Dienos socialinė globa asmens namuose.

2. Dienos socialinė globa

institucijoje.

3. Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose.

4. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje.

5. Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

 

30. Jei asmuo gyvena su šeima ir vertinant jo savarankiškumą pagal I dalies 12 ir 15 punktus ir II dalies 26 punktą balų suma sudaro nuo 17 iki 52 balų, reikalinga teikti bendrąsias socialines paslaugas kartu gyvenančiai ir prižiūrinčiai asmenį namuose šeimai.

31. Socialinio darbuotojo išvada

Siūloma asmeniui teikti socialinę paslaugą

Alternatyvios paslaugos (nurodoma alternatyva, kuri geriausiai atitiktų asmens poreikius)

Pastabos

 

 

 

 

 

32. Pridedamos specialistų išvados ir (ar) dokumentai (pvz., Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, sveikatos priežiūros ir kt.):

1...................................................................................

2...................................................................................

3...................................................................................

 

33. Siūloma teikti bendrąsias socialines paslaugas asmens šeimai (pagal 30 p.)

informavimo

konsultavimo

tarpininkavimo

kitų bendrųjų socialinių paslaugų (nurodykite).....................

 

34. Socialinių paslaugų gavėjui teikiant socialines paslaugas atstovaus (asmuo):

Pavardė......................................................................................

Vardas........................................................................................

Ryšys su paslaugos gavėju (pats gavėjas)......................................................

Adresas, telefonas..........................................................................................

 

Socialinis darbuotojas                   (Parašas)                                       (Vardas ir pavardė)

 

__________________