LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGO PATVIRTINIMO

 

2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 259 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą“ (Žin., 2006, Nr. 31-1092) 1.4 punktu:

1. Tvirtinu Socialinių paslaugų katalogą (pridedama).

2. Laikau netekusiais galios:

2.1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1997 m. rugsėjo 17 d. įsakymą Nr. 112 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 22-553);

2.2. socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. 70 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo 2000 m. patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 65-1968);

2.3. socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. A1-71 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 70 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo 2000 m. patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 43-1989);

2.4. socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 27 d. įsakymą Nr. A1-19 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 70 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo 2000 m. patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 15-481);

2.5. socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. A1-75 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 70 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo 2000 m. patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 28-1252).

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2006 m. liepos 1 d.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                               VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d.

įsakymu Nr. A1-93

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinių paslaugų katalogas (toliau – Katalogas) apibrėžia socialines paslaugas, jų turinį pagal atskiras socialinių paslaugų rūšis bei socialinių paslaugų įstaigų tipus.

2. Kataloge išskiriamos socialinių paslaugų rūšys, jos apibūdinamos pagal charakteristikas (apibrėžimas, tikslas, gavėjai, teikimo vieta, paslaugos teikimo trukmė / dažnumas, paslaugos sudėtis, paslaugas teikiantys specialistai, pateikiami kai kurių paslaugų ypatumai). Paslaugoms suteikiamas kodas, kuris naudojamas Socialinės paramos informacinėje sistemoje (toliau – SPIS), pateikiami socialinių paslaugų įstaigų tipai.

3. Kataloge vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ RŪŠYS

 

4. Socialinės paslaugos skirstomos į:

4.1. bendrąsias socialines paslaugas;

4.2. specialiąsias socialines paslaugas.

5. Bendrosioms socialinėms paslaugoms priskiriama:

5.1. informavimas;

5.2. konsultavimas;

5.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;

5.4. maitinimo organizavimas;

5.5. aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;

5.6. transporto organizavimas;

5.7. sociokultūrinės paslaugos;

5.8. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;

5.9. kitos bendrosios socialinės paslaugos.

6. Specialiosios socialinės paslaugos skirstomos į:

6.1. socialinę priežiūrą;

6.2. socialinę globą.

7. Socialinei priežiūrai priskiriama:

7.1. pagalba į namus;

7.2. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

7.3. apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;

7.4. laikinas apnakvindinimas;

7.5. intensyvi krizių įveikimo pagalba.

8. Socialinei globai priskiriama:

8.1. dienos socialinė globa;

8.2. trumpalaikė socialinė globa;

8.3. ilgalaikė socialinė globa.

 

III. BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

 

9. Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

10. Bendrosios socialinės paslaugos yra šios:

Eil. Nr.

Kodas SPIS-e

Paslaugos pavadinimas

Charakteristika

Apibūdinimas

1

2

3

4

5

10.1.

201

Informavimas

Apibrėžimas

reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai)

 

 

 

Gavėjai

socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos,

vaikus globojančios šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose (toliau – NVO) ir kt.), asmens namuose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

vienkartinis

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) darbuotojai – socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, kiti specialistai

10.2.

201

Konsultavimas

Apibrėžimas

socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kuria kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų

 

 

 

Gavėjai

socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos,

vaikus globojančios šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, NVO ir kt.), asmens namuose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

iki problemos išsprendimo

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, kiti specialistai

10.3.

203

Tarpininkavimas ir atstovavimas

Apibrėžimas

pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų)

 

 

 

Gavėjai

socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos,

vaikus globojančios šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

įvairiose institucijose (socialinių paslaugų švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, NVO ir kt.), asmens namuose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

iki problemos išsprendimo

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

įvairių institucijų (socialinių paslaugų švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, kiti specialistai

10.4.

204

Maitinimo organizavimas

Apibrėžimas

pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose. Maitinimas gali būti organizuojamas pristatant karštą maistą į namus, suteikiant nemokamą maitinimą valgyklose, bendruomenės įstaigose ar kitose maitinimo vietose bei išduodant maisto talonus ar sauso maisto davinius gyventojams

 

 

 

Gavėjai

socialinės rizikos vaikai,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

socialinių paslaugų įstaigose,

labdaros valgyklose ir kt. maitinimo vietose,

asmens namuose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

nuo 1 karto iki 7 kartų per savaitę

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, kiti specialistai

10.5.

218

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne

Apibrėžimas

būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų skurstantiesiems teikimas

 

 

 

Gavėjai

vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

socialinių paslaugų įstaigose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

pagal poreikį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, kiti specialistai

10.6.

205

Transporto organizavimas

Apibrėžimas

paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu

 

 

 

Gavėjai

vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos, kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, NVO ir kt.)

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

pagal poreikį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) darbuotojai – socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, kiti specialistai

10.7.

211

Sociokultūrinės paslaugos

Apibrėžimas

laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę ir kurias teikiant asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla, vaikai – ruošti pamokas ir pan.

 

 

 

Gavėjai

socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, likę be tėvų globos vaikai, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos, kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

socialinių paslaugų įstaigose (bendruomenės centruose, dienos centruose ir kt.)

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

pagal poreikį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai -socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, kiti specialistai

10.8.

206

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

Apibrėžimas

pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena. Ši pagalba apima pirties (dušo) talonų išdavimą, skalbimo paslaugų organizavimą

 

 

 

Gavėjai

socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

socialinių paslaugų įstaigose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

pagal poreikį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai -socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, kiti specialistai

10.9.

216

Kitos bendrosios socialinės paslaugos

Apibrėžimas

socialinės paslaugos organizuojamos atsižvelgiant į specifinius savivaldybės gyventojų poreikius. Prie kitų bendrųjų socialinių paslaugų gali būti priskiriamos atskiros paslaugos iš pagalbos į namus paslaugų

 

IV. SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

 

11. Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą. Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

12. Specialiosios socialinės paslaugos skirstomos į socialinę priežiūrą ir socialinę globą.

13. Socialinė priežiūra yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Socialinė priežiūra teikiama socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.

14. Socialinės priežiūros paslaugos yra šios:

Eil. Nr.

Kodas SPIS-e

Paslaugos pavadinimas

Charakteristika

Apibūdinimas

1

2

3

4

5

14.1.

209

Pagalba į namus

Apibrėžimas

asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime

 

 

 

Gavėjai

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys)

 

 

 

Teikimo vieta

asmens namuose

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

iki 4 val. per dieną, iki 5 kartų per savaitę

 

 

 

Paslaugos sudėtis (komplektas)

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

maitinimo organizavimas (kai maistas

pristatomas iš kitų tarnybų) arba maisto produktų

nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą,

 

 

 

 

pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant,

tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens

higiena ir kt.),

lydėjimas į įvairias įstaigas,

kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui

sudaryti galimybes jam gyventi savo namuose

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

socialiniai darbuotojai,

socialinių darbuotojų padėjėjai,

kiti specialistai

 

 

 

Ypatumai

pagalbos į namus paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius, bet turi susidėti ne mažiau kaip iš 3 paslaugų

14.2.

220

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Apibrėžimas

paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas

 

 

 

Gavėjai

socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

socialinių paslaugų įstaigoje (šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje, vaikų dienos centre, dienos centre socialinės rizikos suaugusiems asmenims, dienos centre suaugusiems asmenims su negalia, bendruomenės centre, dienos centre), asmens namuose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

pagal poreikį

 

 

 

Paslaugos sudėtis

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

maitinimo organizavimas (suteikiant nemokamą

maitinimą valgyklose, bendruomenės įstaigose ar

kitose maitinimo vietose bei išduodant maisto

talonus ar sauso maisto davinius gyventojams;

organizuojant maitinimą vaikų dienos centruose),

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir

palaikymas (namų ruošoje, tvarkant pinigų

apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius,

planuojat ir atliekant namų ruošos darbus,

prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.),

darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas,

audimas, dailės dirbiniai, keramika,

savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir

pan.),

kitos paslaugos

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

socialiniai darbuotojai,

socialinių darbuotojų padėjėjai,

psichologai,

kiti specialistai

 

 

 

Ypatumai

socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius, bet turi susidėti ne mažiau kaip iš 3 paslaugų

14.3.

221

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Apibrėžimas

namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą

 

 

 

Gavėjai

suaugę asmenys su negalia,

senyvo amžiaus asmenys,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

socialinių paslaugų įstaigose (savarankiško gyvenimo namuose)

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

neterminuota

 

 

 

Paslaugos sudėtis

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

apgyvendinimas,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir

palaikymas (namų ruošoje, tvarkant pinigų

apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius,

planuojat ir atliekant namų ruošos darbus,

prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.),

kitos paslaugos

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

socialiniai darbuotojai,

socialinių darbuotojų padėjėjai

 

 

 

Ypatumai

savarankiško gyvenimo namuose asmenys (šeimos) patys tvarkosi buitį (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, apsiperka), iš dalies padedant socialiniam darbuotojui ar socialinio darbuotojo padėjėjui. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius

14.4.

222

Laikinas apnakvindinimas

Apibrėžimas

nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei

 

 

 

Gavėjai

socialinės rizikos suaugę asmenys, socialinės rizikos šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

socialinių paslaugų įstaigose (nakvynės namuose, krizių centruose, laikino apgyvendinimo įstaigose motinoms ir vaikams) ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

1 kartas, ne ilgiau kaip 3 paros

 

 

 

Paslaugos sudėtis

informavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

nakvynės suteikimas,

minimalios asmeninės higienos paslaugų

organizavimas (dušas),

minimalių buitinių paslaugų organizavimas

(virtuvėlė)

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

socialiniai darbuotojai,

socialinių darbuotojų padėjėjai,

kiti specialistai

14.5.

223

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Apibrėžimas

pagalbos suteikimas asmeniui, atsidūrusiam krizinėje situacijoje

 

 

 

Gavėjai

socialinės rizikos vaikai, vaikai su negalia, likę be tėvų globos vaikai, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, socialinės rizikos suaugę asmenys, kiti asmenys

 

 

 

Teikimo vieta

įvykio vietoje (mobilios krizių įveikimo komandos),

socialinių paslaugų įstaigose (krizių centre), kt. įstaigose

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

pagal poreikį

 

 

 

Paslaugos sudėtis

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

psichologinė pagalba,

kitos paslaugos

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

socialiniai darbuotojai,

socialinių darbuotojų padėjėjai,

psichologai,

kiti specialistai

 

15. Pagalbos pinigai yra piniginė išmoka, skiriama asmeniui (šeimai), kuriam bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą yra veiksmingiau organizuoti pinigine forma. Pagalbos pinigų gavėjai yra suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos ar senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos. Pagalbos pinigų mokėjimo atvejus, tvarką ir paslaugų teikimo trukmę nustato savivaldybė.

16. Socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Socialinė globa teikiama institucijoje (socialinės globos įstaigoje) ar asmens namuose. Socialinės globos teikimo trukmė priklauso nuo asmenų, jų poreikio paslaugoms ir nuo įstaigos tipo.

17. Socialinės globos paslaugos yra šios:

Eil. Nr.

Kodas SPIS-e

Paslaugos pavadinimas

Charakteristika

Apibūdinimas

1

2

3

4

5

17.1.

211

Dienos socialinė globa

Apibrėžimas

visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu

 

 

 

Gavėjai

vaikai su negalia,

suaugę asmenys su negalia,

senyvo amžiaus asmenys

 

 

 

Teikimo vieta

institucijoje (dienos socialinės globos centre asmenims su negalia, senų žmonių dienos socialinės globos centre, vaikų su negalia dienos socialinės globos centre),

asmens namuose

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

nuo 3 iki 8 val. per dieną, iki 5 kartų per savaitę

institucijoje,

nuo 3 iki 8 val. per parą, iki 7 kartų per savaitę

asmens namuose

 

 

 

Paslaugos sudėtis

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

laisvalaikio organizavimas,

ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir

suaugusiesiems su negalia iki 21 m.),

maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama

ilgiau nei 5 val. per dieną),

 

 

 

 

asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.),

psichologinė-psichoterapinė pagalba,

pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.),

darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),

sveikatos priežiūros paslaugos,

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

socialiniai darbuotojai,

socialinių darbuotojų padėjėjai,

psichologai, psichoterapeutai,

sveikatos priežiūros, švietimo, ugdymo, užimtumo

specialistai

17.2.

212

Trumpalaikė socialinė globa

Apibrėžimas

visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba krizių atvejais, vaikams laikinai netekus tėvų globos, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų ir kt.) negalint prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra – „atokvėpio“ paslaugos, socialinės rizikos suaugusiems asmenims po medicininės reabilitacijos siekiant integruotis į visuomenę

 

 

 

Gavėjai

vaikai, laikinai likę be tėvų globos, socialinės rizikos vaikai, suaugę asmenys su negalia, vaikai su negalia, socialinės rizikos suaugę asmenys, senyvo amžiaus asmenys

 

 

 

Teikimo vieta

 

 

 

 

 

Vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos

vaikų socialinės globos namuose,

socialinės globos namuose vaikams su negalia,

šeimynose,

grupiniuose gyvenimo namuose vaikams,

likusiems be tėvų globos,

vaikus globojančiose šeimose

 

 

 

 

Socialinės rizikos vaikams

krizių centruose,

grupiniuose gyvenimo namuose vaikams,

likusiems be tėvų globos,

grupiniuose gyvenimo namuose socialinės rizikos

vaikams,

kitose socialinių paslaugų įstaigose, teikiančiose

paslaugas vaikams krizių atvejais,

vaikus globojančiose šeimose

 

 

 

 

Vaikams su negalia

socialinės globos namuose vaikams su negalia,

socialinės globos įstaigose vaikams ir jaunimui su negalia,

asmens namuose,

vaikus globojančiose šeimose

 

 

 

 

Suaugusiesiems su negalia, senyvo amžiaus asmenims

socialinės globos namuose suaugusiems asmenims

su negalia,

senų žmonių socialinės globos namuose,

specializuotuose socialinės globos ir slaugos

namuose,

specialiuosiuose socialinės globos namuose,

grupiniuose gyvenimo namuose senyvo amžiaus

asmenims,

grupiniuose gyvenimo namuose suaugusiems

asmenims su negalia,

asmens namuose

 

 

 

 

Socialinės rizikos suaugusiesiems asmenims

nakvynės namuose,

krizių centruose,

laikino apgyvendinimo įstaigose motinoms ir

vaikams,

psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose

 

 

 

 

Pabėgėliams

Pabėgėlių priėmimo centre

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

 

 

 

 

 

Vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos

iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 12 mėn.

 

 

 

 

Socialinės rizikos vaikams

iki vaikas bus grąžintas į šeimą, bet ne ilgiau nei 6 mėn.

 

 

 

 

Vaikams su negalia

ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 1 mėn.

 

 

 

 

Suaugusiesiems su negalia, senyvo amžiaus asmenims

ne mažiau kaip 12 val. per parą iki 1 mėn.

 

 

 

 

Socialinės rizikos suaugusiems asmenims

iki 6 mėn. ar ilgiau,

psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose

– iki 18 mėn.

 

 

 

 

Pabėgėliams

iki 6 mėn., išimtiniais atvejais pažeidžiamoms grupėms – nelydimiems nepilnamečiams, nėščioms moterims, asmenims, patyrusiems kankinimus, asmenims su psichikos sutrikimais, pensinio amžiaus asmenims, asmenims su negalia, šeimoms su nepilnamečiais vaikais, kuriuose tik vienas iš tėvų – iki 18 mėn.

 

 

 

Paslaugos sudėtis

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

apgyvendinimas,

psichologinė-psichoterapinė pagalba,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.),

darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),

laisvalaikio organizavimas,

asmeninės higienos paslaugų organizavimas

(skalbimo paslaugų ir t. t.),

maitinimas (vaikams, asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims),

ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims su negalia iki 21 m.),

sveikatos priežiūros paslaugos (gali ir nebūti),

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

socialiniai darbuotojai,

socialinių darbuotojų padėjėjai,

psichologai, psichoterapeutai,

sveikatos priežiūros, švietimo, ugdymo, užimtumo

specialistai,

vaikus globojančios šeimos

17.3.

214, 215, 219

Ilgalaikė socialinė globa

Apibrėžimas

visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba

 

 

 

Gavėjai

be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta

nuolatinė globa,

vaikai su negalia,

suaugę asmenys su negalia,

senyvo amžiaus asmenys

 

 

 

Teikimo vieta

 

 

219

 

 

Be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa

vaikų socialinės globos namuose,

šeimynose,

grupiniuose gyvenimo namuose,

vaikus globojančiose šeimose

 

215

 

 

Vaikams su negalia

socialinės globos namuose vaikams su negalia,

socialinės globos namuose vaikams ir jaunimui su negalia

 

214

 

 

Suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims

socialinės globos namuose suaugusiems asmenims

su negalia,

senų žmonių socialinės globos namuose,

specializuotuose socialinės globos ir slaugos

namuose,

specialiuosiuose socialinės globos namuose,

grupiniuose gyvenimo namuose senyvo amžiaus

asmenims,

grupiniuose gyvenimo namuose suaugusiems

asmenims su negalia

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

 

 

 

 

 

Be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa

iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa

 

 

 

 

Vaikams su negalia

iki vaikui sukaks 21 m., jaunuoliui – 29 m.

 

 

 

 

Suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims

daugiau nei 1 mėn. per pusę metų, neterminuotai

 

 

 

Paslaugos sudėtis

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

apgyvendinimas,

kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.),

darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),

laisvalaikio organizavimas,

pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba,

asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.),

maitinimas,

sveikatos priežiūros paslaugos (slauga),

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

socialiniai darbuotojai,

socialinių darbuotojų padėjėjai,

sveikatos priežiūros, švietimo, ugdymo, užimtumo

specialistai,

vaikus globojančios šeimos

 

V. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS

 

18. Socialinių paslaugų įstaiga – socialines paslaugas teikianti įmonė (akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, individuali įmonė), įstaiga (viešoji įstaiga, biudžetinė įstaiga, organizacija, asociacija, labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija (centras), jos atstovybė ar filialas, šeimyna). Socialinių paslaugų įstaigai priskiriamas ir įstaigos padalinys – socialinių paslaugų įstaigos arba ne socialines paslaugas teikiančios įstaigos struktūrinis padalinys, neturintis atskiro juridinio statuso, bet teikiantis socialines paslaugas.

19. Skiriamos šios socialinių paslaugų įstaigų grupės:

19.1. stacionarios socialinių paslaugų įstaigos (socialinės globos įstaigos);

19.2. nestacionarios socialinių paslaugų įstaigos.

20. Stacionarios socialinių paslaugų įstaigos yra šios:

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos tipas

Apibūdinimas

Įstaigos

1

2

3

4

20.1.

Socialinės globos namai

socialinės globos įstaigos, teikiančios trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą vienu metu ne mažiau kaip 10 asmenų (20.1.1-20.1.7) ar namų aplinkoje apgyvendinant asmenis grupėmis ne daugiau kaip po 10 asmenų vienoje grupėje (20.1.8-20.1.11)

 

 

 

 

20.1. 1. vaikų socialinės globos namai

 

 

 

20.1.2. socialinės globos namai vaikams su negalia

 

 

 

20.1.3. senų žmonių socialinės globos namai

 

 

 

20.1.4. specializuoti socialinės globos ir slaugos namai

 

 

 

20.1.5. specialieji socialinės globos namai

 

 

 

20.1.6. socialinės globos namai suaugusiems asmenims su negalia

 

 

 

20.1.7. socialinės globos namai vaikams ir jaunimui su negalia

 

 

 

20.1.8. grupiniai gyvenimo namai vaikams, likusiems be tėvų globos

 

 

 

20.1.9. grupiniai gyvenimo namai socialinės rizikos vaikams

 

 

 

20.1.10. grupiniai gyvenimo namai senyvo amžiaus asmenims

 

 

 

20.1.11. grupiniai gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia

20.2.

Šeimynos

trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą teikiantys juridiniai asmenys, kai šeimos ir namų aplinkoje globojami 6 ir daugiau be tėvų globos likę vaikai. Bendras vaikų skaičius šeimynoje kartu su savais vaikais – ne daugiau kaip 12

20.2.1. šeimynos

21. Nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos yra šios:

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos tipas

Apibūdinimas

Įstaigos

1

2

3

4

21.1.

Laikino gyvenimo namai

socialinės globos įstaigos, teikiančios trumpalaikę socialinę globą gyvenamosios vietos neturintiems ar laikinai negalintiems ja naudotis asmenims bei padedančios jiems išspręsti problemas, dėl kurių jie tapo šių įstaigų klientais

 

 

 

 

21.1.1. nakvynės namai

 

 

 

21.1.2. krizių centras

 

 

 

21.1.3. laikino apgyvendinimo įstaiga motinoms ir vaikams

 

 

 

21.1.4. psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaiga

 

 

 

21.1.5. Pabėgėlių priėmimo centras

21.2.

Dienos socialinės globos centrai

dienos socialinę globą teikiančios socialinės globos įstaigos

 

 

 

 

21.2.1. senų žmonių dienos socialinės globos centras

 

 

 

21.2.2. dienos socialinės globos centras asmenims su negalia

 

 

 

21.2.3. vaikų su negalia dienos socialinės globos centras

21.3.

Savarankiško gyvenimo namai

socialinę priežiūrą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, kuriose asmenys gyvena namų aplinkoje ir jiems sudaromos sąlygos savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą. Savarankiško gyvenimo namuose asmenys (šeimos) patys tvarkosi savo buitį, iš dalies padedant socialiniam darbuotojui

 

 

 

 

21.3.1. senyvo amžiaus žmonių savarankiško gyvenimo namai

 

 

 

21.3.2. socialinės rizikos asmenų (šeimų) savarankiško gyvenimo namai

 

 

 

21.3.3. suaugusių asmenų su negalia savarankiško gyvenimo namai

21.4.

Socialinės priežiūros centrai

socialinę priežiūrą dienos metu teikiančios socialinių paslaugų įstaigos

 

 

 

 

21.4.1. vaikų dienos centras

 

 

 

21.4.2. šeimos paramos centras, paramos šeimai tarnyba

 

 

 

21.4.3. dienos centras socialinės rizikos suaugusiems asmenims

 

 

 

21.4.4. dienos centras suaugusiems asmenims su negalia

 

 

 

21.4.5. nakvynės namai (jeigu teikia laikino apnakvindinimo paslaugas)

 

 

 

21.4.6. krizių centras (jeigu teikia laikino apnakvindinimo paslaugas)

21.5.

Bendruomeninės įstaigos

sociokultūrines paslaugas ir kitas bendrąsias socialines paslaugas teikiančios socialinių paslaugų įstaigos

 

 

 

 

21.5.1. bendruomenės centras

 

 

 

21.5.2. dienos centras

21.6.

Kitos socialinių paslaugų įstaigos

kitos bendrąsias socialines paslaugas ar socialinę priežiūrą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos

 

 

 

 

21.6.1. pagalbos namuose tarnyba

 

 

 

21.6.2. socialinių paslaugų centras

 

 

 

21.6.3. kitos įstaigos

 

_________________