LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO ARSENU, KADMIU, NIKELIU IR BENZO(A)PIRENU SIEKTINŲ VERČIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. balandžio 3 d. Nr. D1-153/V-246

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 98-2813) 4 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindami 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/107/EB dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių aplinkos ore reikalavimus,

1. Tvirtiname Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenu siektinas vertes (pridedama).

2. Pavedame Aplinkos apsaugos agentūrai organizuoti arseno, kadmio, nikelio ir benzo(a)pireno matavimus aplinkos ore ir teikti siūlymus siekiant užtikrinti, kad nuo 2012 m. gruodžio 31 d. nebūtų viršijamos siektinos vertės.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2006 m. balandžio 3 d.

įsakymu Nr. D1-153/V-246

 

APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO ARSENU, KADMIU, NIKELIU IR BENZO(A)PIRENU SIEKTINOS VERTĖS

 

Teršalas

Siektina vertė (1)

 

Arsenas

6 ng/m3

 

Kadmis

5 ng/m3

 

Nikelis

20 ng/m3

 

Benzo(a)pirenas

1 ng/m3

 

 

(1) Vidutiniškai per kalendorinius metus bendram kiekiui KD10 frakcijoje.

______________