LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBINĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR STEIGĖJO FUNKCIJŲ PERDAVIMO

 

2006 m. balandžio 5 d. Nr. 329

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2002, Nr. 41-1527; 2005, Nr. 67-2405) 22 straipsnio 8 ir 9 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Valstybinės jaunimo reikalų tarybos pavadinimą į pavadinimą – „Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“.

2. Pavesti socialinės apsaugos ir darbo ministrui iki 2006 m. balandžio 15 d. patvirtinti Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus.

3. Pavesti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai atlikti visas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos steigėjo funkcijas.

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1167 „Dėl Valstybinės jaunimo reikalų tarybos nuostatų ir Valstybinio jaunimo fondo įstatų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 98-2245) 2 punktą;

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 16 d. nutarimą Nr. 485 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1167 „Dėl Valstybinės jaunimo reikalų tarybos nuostatų ir Valstybinio jaunimo fondo įstatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 44-1090).

5. Šis nutarimas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja nuo 2006 m. rugpjūčio 15 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                               ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                               VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ