LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ ŽUVUSIŲ PASIPRIEŠINIMO 1940–1990 METŲ OKUPACIJOMS DALYVIŲ ŠEIMOMS SKYRIMO IR IŠMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. kovo 20 d. Nr. 269

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymu (Žin., 1998, Nr. 92-2543), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal gautas savivaldybių paraiškas vienkartinėms pašalpoms žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms (toliau vadinama – vienkartinės pašalpos) mokėti skiria lėšas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete šiam tikslui numatytų lėšų.

2.2. Savivaldybės kas ketvirtį teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai šiam tikslui gautų lėšų panaudojimo ataskaitas.

2.3. Finansų ministerija, rengdama ateinančių metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektą, indeksuoja vienkartinių pašalpų dydžius pagal praėjusių metų infliaciją ir numato lėšas, kurių reikės indeksuotoms vienkartinėms pašalpoms mokėti. Apie naujus indeksuotų vienkartinių pašalpų dydžius Finansų ministerija kasmet iki sausio 30 d. praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kuri apie šiuos dydžius per 10 darbo dienų informuoja savivaldybes.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 4 d. nutarimą Nr. 128 „Dėl valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms“ (Žin., 1999, Nr. 15-397);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimą Nr. 208 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 4 d. nutarimo Nr. 128 „Dėl valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 30-994).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                           Vilija Blinkevičiūtė


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 269

 

vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas

 

1. Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) nustato vienkartinių pašalpų, mokamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymu, skyrimo ir išmokėjimo tvarką.

2. Už žuvusius ar mirusius tardymo ar kalinimo metu 1940–1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius žuvusiųjų tėvams (įtėviams), kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams), taip pat broliams ir seserims, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę) (toliau vadinama – šeimos nariai), lygiomis dalimis išmokama tokio dydžio vienkartinė pašalpa:

2.1. ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir bausmė įvykdyta, šeimos nariams – 20000 litų;

2.2. ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių, mirusių įkalinimo metu po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir bausmė įvykdyta, šeimos nariams – 15000 litų;

2.3. neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių, nužudytų ar mirusių įkalinimo metu po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, šeimos nariams – 12000 litų.

3. Vienkartinės pašalpos mokamos Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje.

4. Kad gautų vienkartinę pašalpą, kiekvienas šeimos narys turi pateikti savivaldybei, kurios teritorijoje buvo paskutinė žuvusio pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio nuolatinė gyvenamoji vieta, prašymą. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

4.1. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduoto pažymėjimo, patvirtinančio žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio statusą, nuorašas, patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka;

4.2. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sprendimas dėl ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo;

4.3. giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) įrodantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimo, kitų giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašai, patvirtinti įstatymo nustatyta tvarka, o jeigu šių dokumentų nėra – teismo sprendimas dėl giminystės santykių nustatymo. Žuvusio (mirusio) pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvio broliai ir seserys, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę), pateikia tėvų mirties liudijimų nuorašus, patvirtintus įstatymų nustatyta tvarka.

5. Šio Aprašo 4.1 ir 4.2 punktuose nurodytus dokumentus savivaldybei pateikia vienas iš šeimos narių.

6. Savivaldybė, gavusi prašymą ir reikiamus dokumentus, per 3 mėnesius patikrina pateiktų duomenų tikrumą, nustato pretendentų į vienkartinę pašalpą skaičių ir teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai paraiškas skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms pašalpoms išmokėti.

7. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija lėšas vienkartinėms pašalpoms išmokėti perveda savivaldybėms pagal jų pateiktas paraiškas per 15 kalendorinių dienų.

8. Savivaldybės lėšas, gautas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vienkartinėms pašalpoms išmokėti, per 5 darbo dienas perveda į šeimos narių asmenines sąskaitas bankuose ir kitose kredito įstaigose.

9. Paaiškėjus, kad vienkartinė pašalpa išmokėta ne visiems šeimos nariams, turėjusiems teisę ją gauti, šeimos narių ginčai dėl vienkartinės pašalpos dalies išieškojimo iš ją gavusių asmenų sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

______________