LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 3-734 „DĖL AUTOBUSŲ STOČIŲ VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. vasario 21 d. Nr. 3-65

Vilnius

 

Pakeičiu Autobusų stočių veiklos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-734 „Dėl Autobusų stočių veiklos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 9-248; 2005, Nr. 119-4313), ir šių nuostatų 2 priede:

1. Išbraukiu iš ketvirtos kategorijos autobusų stočių sąrašo 19 eilutę.

2. Papildau antros kategorijos autobusų stočių sąrašą 14 eilute:

 

„14.

Telšių AS

Telšiai, Gedimino g. 3A

Telšių r.“.

 

 

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                                  PETRAS ČĖSNA